Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg As Ic01 20000 2

Pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu modelu Aeg As Ic01 20000 2. Zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta i uważnie przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem modelu Aeg As Ic01 20000 2 upewnij się, że odpowiednio zabezpieczyłeś miejsce pracy, zapewniając odpowiednie oświetlenie, wystarczająco dużo miejsca do pracy oraz właściwe wyposażenie ochronne. Przed włożeniem baterii do modelu, upewnij się, że baterie są odpowiednie do tego modelu i są właściwie ładowane. Zawsze upewnij się, że model jest wyłączony, zanim będziesz go przemieszczać lub przechowywać.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg As Ic01 20000 2

Charakterystyka produktu leczniczego, ChPL (ang.  Summary of Product Characteristics, SPC, SmPC) – ustrukturyzowany zbiór informacji o dopuszczonym do obrotu farmaceutycznego leku przeznaczony do użytku przez fachowy personel medyczny w Unii Europejskiej.

Podstawa prawna[edytuj | edytuj kod]

Charakterystyka produktu leczniczego jest tworzona na podstawie dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 6 listopada 2001 roku oraz ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 (z późniejszymi zmianami)[1][2].

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Charakterystyka produktu leczniczego jest załącznikiem do wniosku o rejestrację leku w krajach Unii Europejskiej[3], który po wydaniu decyzji dopuszczającej do obrotu staje się informacją publiczną[4][5]. Po dopuszczeniu leku do obrotu jego reklama musi być zgodna z ChPL, ale może również zawierać informacje ją rozszerzające oparte na nowych badaniach i informacjach[6].

W Polsce dokument ten jest jednym ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej, na którym może oprzeć się lekarz przy przepisywaniu leków[7] oraz stanowi podstawę refundacji leków dla pacjenta (Minister Zdrowia może określić zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją)[7][8].

Zawartość informacyjna[edytuj | edytuj kod]

Informacje, które muszą być zawarte w charakterystyce produktu leczniczego, określone są w art. 11 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne[9] i są zorganizowane według następującego wzoru, określonego przez Europejską Agencję Leków[10].

Przykład wzoru w języku polskim[10]:

1. Nazwa produktu leczniczego
2. Skład jakościowy i ilościowy
3. Postać farmaceutyczna
4. Szczegółowe dane kliniczne
4. 1. Wskazania do stosowania
4. 2. Dawkowanie i sposób podawania
4. 3. Przeciwwskazania
4. 4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
4. 5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
4. 6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
4. 7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
4. 8. Działania niepożądane
4. 9. Przedawkowanie
5. Właściwości farmakologiczne
5. Właściwości farmakodynamiczne
5. Właściwości farmakokinetyczne
5. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie
6. Dane farmaceutyczne
6. Wykaz substancji pomocniczych
6. Niezgodności farmaceutyczne
6. Okres ważności
6. Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania
6. Rodzaj i zawartość opakowania oraz specjalistyczny sprzęt, służący do używania, podawania lub implantacji
6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania
7. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
8. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
9. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i data przedłużenia pozwolenia
10. Data zatwierdzenia lub częściowej zmiany tekstu charakterystyki produktu leczniczego

Dodatkowe punkty tylko dla radiofarmaceutyków[10]:

11. Dozymetria
12. Instrukcja przygotowania produktów radiofarmaceutycznych

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne z późniejszymi zmianami, Dz. U. z 2021 r. poz. 1977.
 2. Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz. Urz. WE L 311 z 28. 11. 2001 [dostęp 2018-07-24].
 3. Krekora i Świerczyński Traple ↓, s. 77.
 4. Krekora i Świerczyński Traple ↓, s. 80.
 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne z późniejszymi zmianami art. 5,
 6. Czy opakowanie, ulotka i Charakterystyka Produktu Leczniczego są reklamą - najnowsze rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE. Wolters Kluwer Polska, 2011. [dostęp 2018-07-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-07-24)].
 7. a b Stosowanie leków poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego. org/wiki/Medycyna_Praktyczna" title="Medycyna Praktyczna">Medycyna Praktyczna, 2012.
 8. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z późniejszymi zmianami, Dz. z 2019 r. poz. 784 [dostęp 2019-04-26].
 9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 1,
 10. a b c Product-information templates. org/wiki/Europejska_Agencja_Lek%C3%B3w" title="Europejska Agencja Leków">Europejska Agencja Leków.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple: Prawo farmaceutyczne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2008. org/wiki/Specjalna:Ksi%C4%85%C5%BCki/9788326416293" title="Specjalna:Książki/9788326416293">ISBN 978-83-264-1629-3.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

 • Charakterystyki produktów leczniczych refundowanych. org/wiki/Urz%C4%85d_Rejestracji_Produkt%C3%B3w_Leczniczych, _Wyrob%C3%B3w_Medycznych_i_Produkt%C3%B3w_Biob%C3%B3jczych" title="Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych">Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Rejestr produktów leczniczych. org/wiki/Centrum_System%C3%B3w_Informacyjnych_Ochrony_Zdrowia" title="Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia">Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego Beata Ostrzycka

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i stale rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 – chorobę wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla pielęgniarek POZ wytyczne, których należy bezwzględnie przestrzegać podczas realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarka POZ.

Organizacja pracy pielęgniarki POZ w czasie ogłoszonej epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Zaplanuj pracę w ciągu dnia na:

 1. wizyty domowe – tylko pacjenci wymagający pilnej wizyty domowej w przypadkach uzasadnionych medycznie - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 2. wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ – minimalizuj wizyty - tylko pacjenci z pilnym skierowaniem na zabiegi pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ
 3. teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

Wizyty domowe

 1. Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie do pacjentów pilnych! Zminimalizuje to ryzyko dla Ciebie i pacjenta transmisji infekcji COVID-19
 2. Pacjent stabilny powinien być poinformowany poprzez rozmowę telefoniczną o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Pacjent powinien otrzymać również informację o możliwości otrzymania kodu do e- recepty oraz środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.
 3. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem lub jego rodziną. Wiedza zdobyta podczas wywiadu epidemiologicznego telefonicznego pozwoli na podjęcie szczególnych środków ostrożności podczas wizyty domowej oraz pozwoli na dokładne zaplanowanie działań podczas wizyty domowej.
 4. W rozmowie telefonicznej zadaj pytania:

  • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
  • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
  • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy ostrej infekcji dróg oddechowych - jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

  Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej!

  Środki ochrony indywidualnej zgodne z wytycznymi GIS i WHO

  UWAGA!  Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z domowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ- teleporadę lekarza POZ. Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję co dalej z pacjentem. Natomiast, gdy pacjent informuje, że jest z kontaktu, a nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego ze stacją SANEPID (proszę podać pacjentowi telefon do SANEPID).

  Przed wizytą domową przygotuj zestaw środków ochrony indywidualnej

  PAMIĘTAJ!!!
  Brak dostępności do środków ochrony indywidualnej powoduje, że wizyta domowa powinna zostać przełożona do czasu otrzymania lub wyposażenia pielęgniarkę w środki ochrony indywidualnej!!!

  Nie narażaj siebie na zakażenie i przymusową izolację.
  Pozbawisz przez to innych pacjentów opieki, której przecież potrzebują!

  Zalecany zestaw środków ochrony indywidualnej, dla personelu opiekującego się osobą chorą lub podejrzaną o zakażenie

 5. 3 - czerwone plastikowe worki- ponumeruj worki 1, 2, 3
 6. 1- worek plastikowy w innym kolorze
 7. 2 pary rękawiczek
 8. Maska twarzowa z filtrem HEPA ewentualnie chirurgiczna
 9. Fartuch ochronny nieprzesiąkliwy (lub flizelinowy jeżeli wizyta jest dedykowana wykonaniu iniekcji, innych zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek)
 10. Gogle lub przyłbica
 11. Preparat do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
 12. Pamiętaj o związaniu lub upięciu włosów
 13. Do wizyty domowej przygotuj tylko niezbędny i potrzebny do wykonania świadczenia zdrowotnego sprzęt.

  Organizacja wizyty domowej

 14. Umów telefonicznie wizytę domową
 15. Zbierz wywiad epidemiologiczny zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. Zbierz potrzebne informacje w celu zaplanowania wizyty
 16. Poproś rodzinę lub pacjenta o wywietrzenie pokoju, w którym przebywa chory bezpośrednio przed wizytą
 17. Poproś aby w pokoju pacjenta podczas wizyty przebywał tylko pacjent, bez rodziny
 18. Poproś aby pacjent miał założoną maskę jednorazową w trakcie pielęgniarskiej wizyty, w sytuacji gdy jej nie posiada, a wynika to z przeprowadzonej wcześniej rozmowy telefonicznej, weź ze sobą dodatkową maskę. Jeśli nie ma takiej możliwości poproś pacjenta, aby zasłonił usta i nos np. ręcznikiem
 19. Ciąg komunikacyjny do miejsca, w którym przebywa chory powinien być drożny, drzwi do pokoju chorego otwarte
 20. Załóż środki ochrony indywidualnej zaraz po wejściu do domu
 21. Zastosuj poniższy algorytm
  Algorytm zakładania środków ochrony osobistej

 22. Swoje wierzchnie ubranie włóż do worka foliowego innego koloru niż czerwony.
 23. Pamiętaj o zasadzie: „nic po niżej łokcia” co oznacza, że nie możesz mieć na ręku zegarka, pierścionków, innych ozdób na nadgarstkach.
 24. Zepnij włosy.
 25. Przed założeniem środków ochrony indywidualnej, zdezynfekuj ręce i nadgarstki roztworem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
 26. Załóż pierwsze rękawice (wewnętrzne)
 27. Załóż fartuch ochronny, mankiety powinny zachodzić na pierwsze rękawice
 28. Załóż maskę ochronną z filtrem HEPA przykładając starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską), zlokalizuj metalowy pasek i rozmieść na twarzy tak, by środek był w okolicach nosa. Jeżeli nie posiadasz maski z filtrem HEPA, zastępczo załóż maskę chirurgiczną i dopasuj metalowy klips na nosie.
 29. Załóż okulary ochronne (gogle) lub przyłbicę
 30. Załóż rękawice zewnętrzne (drugie)
 31. Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia.

  Pamiętaj! w domu chorego masz ograniczone możliwości bezpiecznej wymiany maseczki.

  1. Wizyta powinna trwać jak najkrócej, maksymalnie 15 minut.
  2. Wszystkie zalecenia po wizycie powinny być omówione poprzez teleporadę
  3. Algorytm zdejmowania środków ochrony osobistej

  4. Zdejmij zewnętrzne rękawice wraz z fartuchem ochronnym i umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
  5. Zdejmij gogle lub przyłbicę i natychmiast umieść w 2 czerwonym worku (po powrocie z wizyty będziesz musiała je umyć i zdezynfekować)
  6.  zdezynfekuj rękawice wewnętrzne
  7. Zdejmij maskę ochronną twarzową, (jeżeli użyłaś maski z filtrem hepa pamiętaj aby najpierw zdjąć taśmy nagłowia potyliczną i szyjną i trzymając czaszę maski odsuń maskę od twarzy zdejmując ją- umieść natychmiast w 1 czerwonym worku
  8. Zdejmij wewnętrzne rękawice i umieść w 1 czerwonym worku,
  9. Worek zwiń i włóż do 3 czerwonego worka.
  10. Zamknij szczelnie tak aby w trakcie jazdy samochodem brudne akcesoria nie miały możliwości przemieszczania się
  11. Zdezynfekuj dłonie i nadgarstki preparatem na bazie alkoholu zgodnie z instrukcją producenta
  12. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który użyłaś podczas udzielania świadczenia 
  13. Zdejmij środki ochrony osobistej stosując poniższy algorytm​​​​​​
  14. Pamiętaj!

   Pacjent, który wymaga pilnej wizyty pielęgniarki rodzinnej – uzasadnionej jego stanem zdrowia, nie może pozostać bez opieki!

   Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
   Na bieżąco śledź ogłoszenia i komunikaty Ministra Zdrowia!
   Sytuacja zmienia się dynamicznie.

   Realizacja świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ w trakcie epidemii koronawirusa

  15. Umieść informacje w widocznym miejscu o dostępności świadczeń pielęgniarskich w gabinecie pielęgniarki POZ – harmonogram
  16. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem.
  17. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – przeprowadź wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19 (schemat jak wyżej)
  18. Świadczenia wykonuj z założeniem środków ochrony indywidualnej
  19. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej, przekaż maseczkę ochronną pacjentowi natychmiast po wejściu do przychodni
  20. Wizyta powinna trwać krótko
  21. Wywietrz gabinet po każdym pacjencie
  22. Nie zapominaj o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji
  23. Dezynfekuj klamki oraz miejsca dotykowe kilka krotnie w ciągu dnia
  24. Pamiętaj o dezynfekcji sprzętu, który używasz- glukometr, stetoskop oraz każdy inny
  25. Wszystko dokumentujemy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta

   Teleporady w gabinecie pielęgniarki POZ

  26. Przygotuj się do teleporady, przygotuj dokumentację pacjenta
  27. Zbierz dokładny wywiad, zdefiniuj problemy. 
  28. Udzielaj teleporady jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.
  29. Udzielanie kilku teleporad jednocześnie - grozi popełnieniem błędu!
  30. Jeżeli udzielasz teleporady a w trakcie przyszedł pacjent do gabinetu, poproś aby zaczekał. Udzielanie jednoczasowo dwóch konsultacji obarczone jest błędem!
  31. Zawsze pytaj pacjenta czy dobrze zrozumiał, to o czym rozmawialiście
  32. Formułuj jasno zalecenia i upewniaj się czy pacjent będzie je stosował
  33. Edukuj pacjenta, monitoruj telefonicznie efekty edukacji
  34. Kontroluj. Jeżeli wydałaś zalecenia, poproś aby pacjent dzwonił i zwrotnie informował o realizacji zaleceń.
   Jeżeli to możliwe poproś o przysłanie zdjęcia, aby się upewnić, że nie doszło do błędu.
  35. Wszystkie teleporady muszą być udokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

   Ważne!
   Pamiętaj o wpisaniu również godziny teleporady.

   Może się zdarzyć, że będziesz zmuszona poddać się obowiązkowej kwarantannie. W domu masz małe dzieci lub osobę starszą, poproś Wojewodę z Twojego terenu o wskazanie miejsca odbycia kwarantanny poza domem. Masz takie prawo.

   Telefon znajdziesz na stronie Zarządzania Kryzysowego właściwego Urzędu Wojewódzkiego

   Pamiętaj!
   W Okręgowych Izbach Pielęgniarek i Położnych istnieje możliwość rozmowy z psychologiem. Jeżeli potrzebujesz pomocy -skontaktuj się z Twoją Okręgową Izbą a otrzymasz pomoc psychologiczną.

   Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uruchomiło porady dla pielęgniarek. Masz wątpliwości – zadzwoń i upewnij się abyś czuła się bezpieczna. tel. 22 398 18 72

   WYTYCZNE POSTĘPOWANIA DLA PIELĘGNIAREK MAJĄCYCH KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ SARS-CoV-2

   Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  36. Podstawą wszelkich działań pielęgniarki jest postępowanie zgodne z procedurami przewidzianymi dla postępowania z pacjentami chorymi na choroby zakaźne układu oddechowego.
  37. W przypadku podjęcia przez pielęgniarkę podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.
  38. Badanie może być przeprowadzone dla personelu medycznego bez konieczności pojawienia się typowych objawów jak gorączka, kaszel, duszność.
  39. Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).
  40. Jedynie badanie przeprowadzone w 7 dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS- CoV-2
  41. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z gardła) wyłącznie przez delegowane i wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur.
  42. Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.
  43. Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.
  44. Na bieżąco śledź wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego!
   Sytuacja zmienia się dynamicznie.

   Specjalne środki ostrożności (smitgát) dotyczące COVID-19

   Ludzie są zachęcani do stosowania specjalnych środków ostrożności, gdy mieli kontakt z osobą, u której później rozpoznano COVID-19, lub przebywali w tym samym miejscu co osoba zakażona. Stosując specjalne środki ostrożności, zmniejszamy liczbę dróg transmisji i ograniczamy rozprzestrzenianie się COVID-19. Stosowanie specjalnych środków ostrożności trwa 5 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.

   Osoby, u których zdiagnozowano COVID-19, ale które mają niewielkie objawy lub nie mają ich w ogóle i nie gorączkują, są proszone o zachowanie specjalnych środków ostrożności.

   Zasady dotyczące zachowania specjalnych środków ostrożności (smitgát):

   Można chodzić do pracy, do szkoły i uprawiać sport
   Zaleca się unikania tłumów
   Zaleca się noszenie maseczki wśród ludzi, aby nie stwarzać zagrożenia infekcją dla innych
   Zaleca się unikanie kontaktu z osobami, które mogą być podatne na poważny przebieg choroby - COVID-19
   Masz dostęp do wszystkich usług
   Zaleca się informowanie osób, które wykonują dla Ciebie usługi w bliskiej osobistej odległości (np. fryzjerzy, fizjoterapeuci) o tym, że jesteś w trakcie specjalnych środków ostrożności
   Uważnie monitoruj swoje objawy i natychmiast wykonaj test PCR, jeśli wystąpią.

   Główne objawy COVID-19: Gorączka, kaszel, objawy przeziębienia, ból gardła, osłabienie, zmęczenie, ból głowy, ból kości/mięśni, nagłe zmiany zmysłu węchu i smaku, ból brzucha i biegunka.

   Na test po wystąpieniu objawów można umówić się na stronie Heilsuvera w sekcji My pages (z użyciem elektronicznego identyfikatora), na stronie hradprof. is lub za pośrednictwem chatu online Heilsuvera. Można również zadzwonić do placówki ochrony zdrowia pod numer 513 1700 lub poza godzinami pracy do Læknavaktin pod numer 1700.

   Informacje o specjalnych środkach ostrożności

   Po tym, jak COVID-19 pojawił się w Islandii pod koniec lutego 2020 r., wprowadzono szeroko zakrojone środki zapobiegania zakażeniom, aby spróbować powstrzymać pandemię. W efekcie ludzie, którzy byli zakażeni, byli kierowani na izolację, a ci, którzy byli narażeni, przechodzili kwarantannę. W trakcie pandemii, a zwłaszcza w miarę postępu szczepień, poszukiwano sposobów na zmniejszenie obciążenia związanego ze środkami zapobiegania zakażeniom bez narażania zdrowia mieszkańców Islandii. Jednym z podjętych działań było wdrożenie specjalnych środków ostrożności. Stosowanie szczególnych środków ostrożności jest procedurą łagodniejszą niż kwarantanna, natomiast nie jest ono przewidziane w ustawie o chorobach zakaźnych.

   Zachowanie podczas stosowania specjalnych środków ostrożności

   Podczas stosowania specjalnych środków ostrożności zalecano ludziom noszenie maseczek w towarzystwie innych osób, unikanie zatłoczonych miejsc i tłumów, zachowanie zasady dwumetrowej odległości, pracę z domu w miarę możliwości i unikanie kontaktów z grupami wrażliwymi. Osobom stosującym szczególne środki ostrożności nie wolno było odwiedzać placówek ochrony zdrowia, m. in. domów opieki, bez zgody takiej placówki.

   Mogły one jednak chodzić do pracy, szkoły i uprawiać sport oraz korzystać z niezbędnych usług. Zachęcano ludzi do informowania osób świadczących usługi w bliskim sąsiedztwie, takich jak fizjoterapeuci i fryzjerzy, o stosowaniu szczególnych środków ostrożności.

   Kto stosował specjalne środki ostrożności

   Specjalne środki ostrożności zostały po raz pierwszy omówione w lipcu 2020 r. w kontekście środków zapobiegania zakażeniom po powrocie do domu w Islandii. Istniały zalecenia dla Islandczyków powracających do domu z zagranicy, aby zachowali ostrożność przez kilka pierwszych dni po powrocie, mimo że przeszli test na granicy, a następnie zalecono wykonanie kolejnego testu 5 dni później. Ten system podwójnego testowania na granicy stał się później ogólną zasadą po przybyciu do Islandii, ale zamiast stosować specjalne środki ostrożności, ludzie byli poddawani kwarantannie między testami.

   Kiedy latem 2020 r. wprowadzono aplikację Rakning C-19, osoby, które zostały narażone, zgodnie z informacjami z aplikacji, były poproszone o zarejestrowanie do specjalnych środków ostrożności. Dzięki tradycyjnemu śledzeniu zakażeń można było zdecydować, kto powinien zostać poddany kwarantannie z powodu narażenia, ale ponieważ takiego narażenia nie można było jednoznacznie potwierdzić, ludzie byli proszeni o stosowanie specjalnych środków ostrożności.

   1 lipca 2021 r. zmieniono przepisy dotyczące kwarantanny, tak aby osoby, które były zaszczepione lub które przeszły wcześniej zakażenie, nie musiały poddawać się kwarantannie, nawet jeśli inny członek gospodarstwa domowego przebywał na kwarantannie. Wystarczyło zastosować specjalne środki ostrożności. Ta zmiana została później cofnięta.

   Jesienią 2021 r. szczepienia stały się powszechne i choć zmniejszały ryzyko zakażenia i poważnego zachorowania, nie zapobiegały infekcji. Kiedy po wakacjach dzieci wróciły do szkół, pojawiały się głosy o potrzebie zakwaterowania dzieci i uczniów, gdyż wiele dzieci i ich rodzin musiało wielokrotnie przechodzić kwarantannę poprzedniej zimy i było jasne, że wszelkie zmiany zapobiegające konieczności spędzania przez dzieci długiego czasu poza szkołą byłyby korzystne. W rezultacie warunki kwarantanny zostały znacznie zawężone, ale stosowanie specjalnych środków ostrożności stało się regułą dla tych, którzy byli mniej narażeni i mniej podatni na zakażenie przez kontakt.

   Pod koniec pandemii wprowadzono rozwiązanie dla osób zakażonych, które umożliwiało skrócenie izolacji w kilku krokach z 14 dni do 5, ale zalecono, aby osoby te stosowały specjalne środki ostrożności przez co najmniej 2 dni po zakończeniu izolacji. Podobnie osoby bezobjawowe mogły opuścić izolację i zamiast tego stosować specjalne środki ostrożności.

   W styczniu 2022 r. zmieniono przepisy dotyczące kwarantanny, tak że wyłącznie osoby, które były narażone na zakażenie w domu, musiały przejść kwarantannę, a te, które były narażone poza domem, stosowały specjalne środki ostrożności.

   Jak działały specjalne środki ostrożności?

   Ponieważ termin „specjalne środki ostrożności” był różnie używany w trakcie pandemii, różnica polegała na dokładnym charakterze tych środków.

   Wspomniane środki ostrożności dotyczące powrotu do Islandii musiały być stosowane przez 5 dni i to samo dotyczyło specjalnych środków ostrożności zarejestrowanych ze względu na możliwe narażenie zgodnie z aplikacją Rakning C-19. W Rozporządzeniu nr 938 w sprawie kwarantanny i izolacji, które zostało wydane jesienią 2021 r., stosowanie specjalnych środków ostrożności również ustalono na 5 dni, zalecając szybki test w 1. i 5. dniu.

   Pod koniec pandemii stosowanie specjalnych środków ostrożności po 7 lub 5 dniach izolacji nie kończyło się szybkim testem.

Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg As Ic01 20000 2

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg As Ic01 20000 2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg As Ic01 20000 2