Środki ostrożności dotyczące stosowania Honeywell Hd4ux

Aby zapewnić bezpieczne stosowanie i użytkowanie Honeywell Hd4ux, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Honeywell Hd4ux

 1. Med Ulotka
 2. »Charakterystyki leków»Metomotyl 2, 5 mg/ml - charakterystyka produktu leczniczego

Charakterystyka produktu leczniczego - Metomotyl 2, 5 mg/ml

1. nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego

Metomotyl 2, 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla kotów i psów

2. skład jakościowy i ilościowy

Każdy mililitr zawiera:

Substancja czynna:

Metoklopramid (jako chlorowodorek jednowodny) 2, 23 mg co odpowiada metoklopramidu chlorowodorku 2, 5 mg

Substancje pomocnicze:

Metakrezol 2 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6. 1.

3. postać farmaceutyczna

Roztwór do wstrzykiwań.

Klarowny, bezbarwny roztwór.

4. szczegółowe dane kliniczne

4. 1 docelowe gatunki zwierząt

Koty i psy

4. 2. Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Objawowe leczenie wymiotów i obniżonej perystaltyki przewodu pokarmowego związanej z zapaleniem żołądka, skurczem odźwiernika, przewlekłym zapaleniem nerek i nietolerancji pokarmowej niektórych leków. Zapobieganie wymiotom po zabiegach chirurgicznych.

4. 3 przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach:

– perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.

– krwawienia z przewodu pokarmowego.

– stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

4. 4. Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4. 5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

U zwierząt z niewydolnością nerek lub zaburzoną funkcją wątroby dawkę należy dostosować z powodu wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Unikać stosowania u zwierząt z chorobami przebiegającymi z atakami padaczkopodobnymi lub urazami głowy. Unikać u suk z ciążą urojoną.

Unikać stosowania u psów z padaczką. Dawka powinna być ostrożnie dobierana, szczególnie u kotów i psów małych ras.

U zwierząt z guzem chromochłonnym metoklopramid może wywołać nadwrażliwość.

Przy długotrwałych wymiotach należy rozważyć zastosowanie płynoterapii i podania elektrolitów.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Po użyciu należy umyć ręce.

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

W razie przypadkowego rozlania produktu na skórę lub dostania się do oczu należy natychmiast przemyć wodą. Jeżeli wystąpią działania niepożądane należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie

4. 6 działania niepożądane (częstość i stopień nasilenia)

Senność i biegunkę zgłaszano bardzo rzadko u kotów.

Zgłaszano objawy pozapiramidowe (pobudzenie, ataksja, przyjmowanie nienaturalnych pozycji i/lub wykonywanie ruchów, prostracja, drżenia i agresja, wokalizacja) u psów i kotów. Obserwowane działania są przejściowe i zanikają po zaprzestaniu leczenia.

Reakcje alergiczne zgłaszano bardzo rzadko.

Wszystkie działania niepożądane i częstość ich występowania pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

– bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

– często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

– niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

– rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

– bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

4. 7 Stosowanie w okresie ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne u zwierząt laboratoryjnych nie wykazały działania teratogennego ani toksycznego dla płodu. Jednakże badania na zwierzętach laboratoryjnych są ograniczone i bezpieczeństwo substancji czynnej nie było oceniane u gatunków docelowych. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4. 8 interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadkach zapalenia żołądka unikać równoczesnego podawania leków antycholinergicznych (atropina), ponieważ mogą niwelować efekty działania metoklopramidu na perystaltykę przewodu pokarmowego.

W przypadkach jednoczasowego występowania biegunki nie ma przeciwwskazań do zastosowania leków antycholinergicznych.

Przy równoczesnym stosowaniu metoklopramidu z neuroleptykami pochodnymi fenotiazyny (acepromazyna) i butyrofenonu wzrasta ryzyko wystąpienia objawów pozapiramidowych (patrz rozdział 4. 6). Metoklopramid może potęgować działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy. Jeżeli stosowane są jednocześnie, doradza się zastosowanie niższej dawki metoklopramidu aby uniknąć nadmiernej sedacji.

4. 9 Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie domięśniowe lub podskórne

0, 5 do 1 mg metoklopramidu chlorowodorku na kg masy ciała na dzień drogą domięśniową lub podskórną, podzielone na 2 do 3 dawek:

– dwukrotne podanie w ciągu dnia: 2, 5 do 5 mg/10 kg masy ciała w jednym podaniu to jest

1 do 2 ml/10 kg masy ciała w jednym podaniu

– trzykrotne podanie w ciągu dnia: 1, 7 do 3, 3 mg /10 kg masy ciała na iniekcję to jest 0, 68 do1, 32 ml/10 kg masy ciała w jednym podaniu

Przerwa pomiędzy kolejnymi podaniami podaniem powinna wynosić minimum 6 godzin.

Korek nie powinien być przekłuwany więcej niż 20 razy.

4. 10 przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Większość objawów klinicznych odnotowanych po przedawkowaniu są dobrze znanymi działaniami niepożądanymi o charakterze pozapiramidowym (patrz rozdział 4.

Z powodu braku specyficznej odtrutki zalecane jest umieszczenie zwierzęcia w cichym spokojnym otoczeniu dopóki nie znikną objawy pozapiramidowe.

Metoklopramid jest szybko metabolizowany i wydalany, działania niepożądane szybko ustępują.

4. 11 Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

5. właściwości farmakologiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach układu pokarmowego, prokinetyki

Kod ATCvet: QA03FA01

5. właściwości farmakodynamiczne

Metoklopramid jest oryginalną cząsteczką ortopramidu.

Przeciwwymiotne działania metoklopramidu wynika głównie z jego aktywności antagonistycznej w stosunku do receptorów D2 w ośrodkowym układzie nerwowym, zapobiegając nudnościom oraz wymiotom wywołanym przez silną stymulację.

Prokinetyczne działanie na pasaż w układzie pokarmowym (zwiększona siła i rytm skurczów żołądka i rozluźnienie odźwiernika) odbywa się poprzez działanie muskarynowe, aktywność antagonistyczną względem receptora D2i aktywność agonistyczną względem receptora 5-HT4 na poziomie układu pokarmowego.

5. 2 właściwości farmakokinetyczne

Metoklopramid jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu parenteralnym.

Po podaniu podskórnym psom i kotom, maksymalne stężenie osiągane jest po 15–30 minutach.

Metoklopramid jest szybko rozprowadzany do większości tkanek i płynów, przekracza barierę krew-mózg i dostaje się do centralnego układu nerwowego.

Metoklopramid jest metabolizowany w wątrobie.

Usuwanie metoklopramidu jest szybkie, 65% dawki eliminowane jest w ciągu 24 godzin u psa, głównie z moczem.

6. dane farmaceutyczne

6. 1 wykaz substancji pomocniczych

Metakrezol

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

6. 2 główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi

6. 3 okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6. 4 specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie zamrażać.

6. 5 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Rodzaj opakowania:

Przezroczysta, bezbarwna fiolka ze szkła typu I zamykana czerwonym korkiem z gumy chlorobutylowej (20 mm) oraz aluminiowym kapslem (20 mm)

Wielkość opakowania:

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę o pojemności 5, 10, 20, 25, 30 lub 50 ml

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6. 6 specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Le Vet Beheer B. V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2548/16

Więcej informacji o leku Metomotyl 2, 5 mg/ml

Sposób podawania Metomotyl 2, 5 mg/ml: roztwór do wstrzykiwań
Opakowanie: 1 fiol. 10 ml
Numer GTIN: 5909991282097
Numer pozwolenia: 2548
Data ważności pozwolenia: Bezterminowe
Wytwórca:
LeVet B.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

warnings and special precautions for

warnings and precautions for

Z wyjątkiem przypadków, w których stosowano leczenie immunosupresyjne (patrz 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania) nie udokumentowano znaczących klinicznie interakcji z innymi lekami lub produktami biologicznymi.

Except in the case of immunosuppressive therapy (see 4. 4 Special warnings and special precautions for use), no significant clinical interaction with other treatments or biological products has been documented. Dawkę należy dobrać indywidualnie do profilu danego pacjenta (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania") oraz odpowiedzi ciśnienia tętniczego krwi. The dose should be individualised according to the patient profile (see 4. 4 "Special warnings and special precautions for use") and blood pressure response. EN-PL_147033">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Jak w przypadku wszystkich paramagnetycznych środków kontrastowych, wzmocnienie MRI produktem Optimark może zaburzać obrazowanie istniejących zmian. Special warnings and precautions for use As with any paramagnetic contrast agent, enhancement of MRI with Optimark may impair the visualization of existing lesions. EN-PL_267350">Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne do umiarkowanego, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) trwać dłużej (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania"). Generally these events are mild to moderate and are self-limiting, however, in some patients they may be severe and/ or prolonged (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+precautions+for" rel="nofollow">warnings and precautions for use). EN-PL_167261">4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania PrU pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bronchospasm and wheezing have also been reported in patients treated with Ventavis inhalation (see section 4. EN-PL_20807">Wszystkie wymienione objawy były odwracalne, po zaprzestaniu przyjmowania bewacyzumabu i jabłczanu sunitynibu (patrz nadciśnienie, białkomocz, RPLS w punkcie 4. All of these findings were reversible upon discontinuation of bevacizumab and sunitinib malate (see Hypertension, Proteinuria, RPLS in section 4. EN-PL_266392">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Włączenie/ podkreślenie informacji dotyczącej braku skuteczności oraz zwiększonego ryzyka zachowań samobójczych i epizodów wrogości u dzieci i młodzieży (7 - 17 lat), pojęcia samobójstwa/ samobójczy oraz objawów odstawiennych. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Warnings+and+Special+Precautions+for" rel="nofollow">Warnings and Special Precautions for Use Inclusion/ reinforcement of warnings concerning the lack of efficacy and increased risk of suicidal and hostility related behaviours in children and adolescents (7-17), suicide/ suicidal ideation and withdrawal symptoms. EN-PL_253541">Należy ściśle monitorować ciśnienie tętnicze krwi, parametry czynności nerek i stężenia potasu w surowicy, zarówno przed, jak i w trakcie leczenia preparatem < COVERSYL i nazwy związane > (patrz punkt 4. Blood pressure, renal function and serum potassium should be monitored closely, both before and during treatment with< COVERSYL and associated names > (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use"). EN-PL_253785">Niemniej jednak, powstająca ilość peryndoprylatu nie jest zmniejszona i nie jest wymagana modyfikacja dawki leku (patrz także punkty 4. 2 "Dawkowanie i sposób podawania" oraz 4. However, the quantity of perindoprilat formed is not reduced and therefore no dosage adjustment is required (see also sections 4. 2 "Posology and method of administration" and 4. EN-PL_117723">Farmakokinetyka w populacjach specjalnych Nie prowadzono dotąd badań nad stosowaniem kladrybiny u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby (patrz też punkt 4. 2 Dawkowanie i sposób podania; oraz punkt 4. 4, Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Pharmacokinetics in special populations There are no studies available using cladribine in patients with renal or hepatic impairment (see also Section 4. 2 Posology and method of administration and Section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use). EN-PL_266477">Ponadto w badaniach tych nie wykazano odpowiedniej skuteczności paroksetyny (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i punkt 4. 8 Działania niepożądane). In addition, in these trials efficacy has not been adequately demonstrated (see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/Warnings+and+Special+Precautions+for" rel="nofollow">Warnings and Special Precautions for use and section 4. 8 Undesirable Effects). EN-PL_254562">Do punktu 4. 4 Szczególne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ChPL dodano następujący tekst:U pacjentów z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo- 6- fosforanowej zgłaszano bardzo rzadkie przypadki niedokrwistości hemolitycznej (patrz punkt 4. In patients with a congenital deficiency of G-6PDH, very rare cases of haemolytic anaemia have been reported (see section 4. EN-PL_20947">Więcej informacji o proteinurii w naczyniowe punkcie 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, oraz w punkcie 4. 8 Działania niepożądane. For further information on proteinuria see section 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+precautions+for" rel="nofollow">warnings and precautions for use, and Proteinuria in section 4. 8 Undesirable Effects. EN-PL_117561">U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <= 50 ml/ min) albo z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby (wskaźnik Child- Pugh >= 4) - patrz też punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. In patients with moderate to severe renal impairment (creatinine clearance <= 50 ml/ min) or with moderate to severe hepatic impairment (Child-Pugh score >= 4) (see also Section 4. EN-PL_253555">Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby (patrz punkty 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania" oraz 5. 2 "Właściwości farmakokinetyczne"). No dosage adjustment is necessary in patients with hepatic impairment (see sections 4. net/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/warnings+and+special+precautions+for" rel="nofollow">warnings and special precautions for use" and 5. 2 "Pharmacokinetic properties") Paediatric use:Punkt 4. 4 ChPL - Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Do podmiotu odpowiedzialnego zwrócono się o ujednolicenie punktu 4. 4 ChPL w odniesieniu do następujących różnic wymagających oceny:SPC Section 4. 4 - Special Warnings and Precautions for Use The MAH was asked to harmonise Section 4. 4, for which the following differences between SPCs needed to be evaluated:Ryzyko zaburzeń mięśniowych (miopatia/ rabdomioliza) i specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania w przypadku jednoczesnego podawania inhibitorów reduktazy HMG CoA zostały jeszcze bardziej uwypuklone w ujednoliconej wersji Charakterystyki Produktu Leczniczego. The risk of muscle disorders (myopathy/ rhabdomyolysis) and the special warnings and special precautions for use in case of concomitant administration of HMG CoA reductase inhibitors were further emphasised in the harmonised SPC. EN-PL_266370">W świetle powyższych danych Komitet ds. produktów leczniczych chronionych patentem uznał, iż powinno włączyć się ostrzeżenie do sekcji 4. 4 (Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania) Charakterystyki Produktu Leczniczego w celu informacji o potencjalnym ryzyku rozwoju akatyzji u pacjentów leczonych paroxetinem. Considering the above the CHMP concluded that a warning should be included in section 4. 4 (Special Warnings and Special Precautions for Use) of the SPC to reflect the risk of development of akathisia in patients treated with paroxetine.

Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43. Pasujących: 43. Czas odpowiedzi: 50 ms.

DocumentsRozwiązania dla firmKoniugacjaSynonimyKorektorInformacje o nas i pomoc

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200

Wykaz wyrażeń: 801-1200

Nifedypina należy do rodziny dihydropiryny. Ta grupa leków wiąże się z receptorami wapniowymi i blokuje je.

Nifedypina jest lekiem, który ze względu na działanie rozszerzające naczynia krwionośne i hipotensyjne jest stosowany w leczeniu różnych problemów sercowo-naczyniowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zastosowaniach i środkach ostrożności dotyczących nifedypiny.

Nifedypina należy do rodziny dihydropiryny.

W wyniku tej interakcji nifedypinie udaje się uwolnić środek rozszerzający naczynia krwionośne i wywołać dość silny efekt hipotensyjny. Przyjrzymy się temu bardziej szczegółowo później. Jest przydatna między innymi w leczeniu dusznicy bolesnej i nadciśnienia tętniczego.

Co to jest dusznica bolesna?

Angina pectoris, czyli dusznica bolesna jest jedną z głównych chorób, na które lekarze przepisują nifedypinę. Jest zaburzeniem powodującym ból w klatce piersiowej. Te bóle w klatce piersiowej są wynikiem znacznego zmniejszenia przepływu krwi do serca.

Innymi słowy, tętnice doprowadzające krew do serca są zablokowane, co oznacza, że ten narząd nie otrzymuje wystarczającej ilości krwi. Powoduje to szereg objawów, takich jak dusznica bolesna.

Powinniśmy zauważyć, że istnieją różne rodzaje dusznicy bolesnej. Do najczęstszych należą:

 • Stabilna dusznica bolesna: Zwykle pojawia się podczas aktywności fizycznej i ma miejsce, gdy serce potrzebuje więcej krwi. Jednak mięsień ma trudności z uzyskaniem wystarczającej ilości krwi, jeśli tętnice są zablokowane lub zwężone.
 • Niestabilna dusznica bolesna: Ten stan nie poprawia się w spoczynku i nie można go złagodzić standardowymi terapiami. Dzieje się tak, gdy tworzy się skrzep krwi, który całkowicie lub częściowo blokuje tętnice przenoszące krew do serca. Może się to również zdarzyć w przypadku zablokowania naczynia krwionośnego w sercu. To niebezpieczna choroba, która wymaga natychmiastowej interwencji medycznej.

Ponadto istnieje szereg czynników ryzyka, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju tego typu choroby. Dlatego staraj się unikać w jak największym stopniu następujących rzeczy:

 • Tytoń
 • Choroba cukrzycowa
 • Nadciśnienie
 • Hipercholesterolemia
 • Siedzący i stresujący tryb życia
 • Wiek
 • Czynniki genetyczne

Jak działa nifedypina w organizmie?

Nifedypina, jak widzieliśmy, ma działanie obniżające ciśnienie i rozszerzające naczynia krwionośne. Aby wywołać te efekty, wiąże się antagonistycznie z receptorami wapniowymi znajdującymi się w sercu i na ścianach naczyń krwionośnych.

W szczególności blokuje kanały wapniowe, których aktywacja zależy od napięcia. Przede wszystkim oddziałuje na naczynia, które odpowiadają za krążenie obwodowe. Lek rozluźnia mięśnie gładkie naczyń i powoduje rozszerzenie naczyń obwodowych i wieńcowych.

Jeśli chodzi o rozszerzenie naczyń obwodowych, nifedypina zmniejsza odporność po obciążeniu. Oznacza to, że ułatwia pompowanie krwi z serca do reszty ciała.

Ponadto powoduje rozszerzenie naczyń wieńcowych, co zwiększa wieńcowy przepływ krwi i dotlenienie serca. Dlatego lekarze powszechnie stosują ten lek w leczeniu dusznicy bolesnej.

Skutki uboczne i środki ostrożności dotyczące nifedypiny

Ten lek należy stosować ostrożnie w leczeniu niestabilnej dusznicy bolesnej. Ponadto nifedypina ma działanie przeciwpłytkowe, co w niektórych przypadkach może nasilać krwawienie. Należy również uważać, ponieważ może to pogorszyć przypadki kardiomiopatii obturacyjnej.

Wreszcie, jeśli chodzi o środki ostrożności dotyczące nifedypiny, niewiele wiadomo na temat wpływu tego leku na mleko matki. W rezultacie, chociaż wydaje się, że tylko niewielkie ilości nifedypiny przenikają do mleka matki, kobiety karmiące piersią powinny zachować ostrożność podczas przyjmowania tego leku.

Pod względem skutków ubocznych, podobnie jak wszystkie leki, nifedypina może wywołać szereg działań niepożądanych. Ważne jest, aby wziąć to pod uwagę, rozpoczynając leczenie tym środkiem.

Wśród najczęstszych działań niepożądanych zgłaszanych w badaniach są:

 • Zawroty głowy, bóle głowy, obrzęki obwodowe
 • Niedociśnienie lub niewydolność serca
 • Zaburzenia trawienia
 • Lęk

Wniosek

Nifedypina to lek stosowany głównie w leczeniu dusznicy bolesnej i nadciśnienia. Ma jednak również inne zastosowania.

Porozmawiaj z lekarzem lub farmaceutą w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego leku i zawsze postępuj zgodnie z ich zaleceniami. Profesjonaliści są po to, aby Ci pomóc!

To może Cię zainteresować...

Środki ostrożności dotyczące stosowania Honeywell Hd4ux

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Honeywell Hd4ux

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Honeywell Hd4ux