Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Canon 9319a009aa

Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Canon 9319a009aa zawiera wszystkie wskazówki i instrukcje, których należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne działanie urządzenia. Instrukcja zawiera informacje na temat wszelkich procedur i technik bezpiecznego użytkowania urządzenia. Instrukcja ta zawiera również informacje dotyczące uruchamiania i konfigurowania urządzenia, a także informacje na temat sposobu używania wszystkich przycisków, które są podłączone do urządzenia. Instrukcja ta zawiera również informacje dotyczące konserwacji i naprawy, a także informacje na temat części zamiennych. Instrukcja ta zawiera również informacje dotyczące wszystkich funkcji urządzenia. Instrukcja ta pomoże Ci skutecznie korzystać z urządzenia Canon 9319a009aa i zapewnić jego bezpieczeństwo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Canon 9319a009aa

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Należy przeczytać te instrukcje, aby poprawnie użytkować urządzenie.

Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami, by zapobiec szkodom lub obrażeniom ciała operatora produktu oraz innych osób.

OSTRZEŻENIE:

Zagrożenie poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

 • Produkt należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

  Pasek owinięty wokół ludzkiej szyi osoby może spowodować uduszenie.

  Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatów albo akcesoriów stwarza niebezpieczeństwo. W przypadku połknięcia należy zasięgnąć natychmiastowej pomocy lekarskiej.

  Połknięcie akumulatora stanowi zagrożenie.

 • Do użytkowania produktu korzystać tylko ze źródeł zasilania określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Nie demontować ani nie modyfikować urządzenia.
 • Nie narażać urządzenia na silne uderzenia i drgania.
 • Nie dotykać odsłoniętych części wewnętrznych.
 • Zaprzestać używania produktu w przypadku nietypowych okoliczności, takich jak obecność dymu lub dziwny zapach.
 • Do czyszczenia produktu nie używać rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna czy rozcieńczalnik.
 • Nie narażać produktu na zamoczenie. Nie wkładać ciał obcych ani nie wlewać płynów do produktu.
 • Nie korzystać z produktu w miejscach, w których mogą występować łatwopalne gazy.

  Może to grozić porażeniem elektrycznym, wybuchem lub pożarem.

  Nie pozostawiać obiektywu lub aparatu/kamery z zamocowanym obiektywem bez założonego dekla na obiektyw w miejscu bezpośrednio oświetlonym światłem słonecznym,

  ponieważ mogłoby to spowodować skupienie promieni słonecznych i doprowadzić do pożaru.

  Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.

  Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

  Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania dostępnych na rynku baterii lub dostarczonych akumulatorów.

 • Baterii/akumulatorów używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
 • Nie ogrzewać baterii/akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
 • Nie ładować baterii/akumulatorów przy pomocy nieautoryzowanych ładowarek.
 • Nie odsłaniać zacisków, narażając je na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
 • Nie używać baterii/akumulatorów, z których stwierdzono wyciek.
 • Pozbywając się baterii/akumulatorów należy zaizolować styki elektryczne taśmą lub w inny sposób.

Jeśli bateria/akumulator ma wyciek i materiał zetknie się ze skórą lub ubraniami, należy dokładnie przemyć ten obszar pod bieżącą wodą. W przypadku kontaktu z oczami dokładnie przemyć dużymi ilościami czystej bieżącej wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji podczas użytkowania ładowarek oraz zasilaczy.

 • Należy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe elektrycznym kurz za pomocą mokrej szmatki.
 • Nie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
 • Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona do gniazda elektrycznego.
 • Nie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
 • Nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
 • Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
 • Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
 • Nie odłączać produktu, ciągnąc za kabel zasilający.
 • Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
 • Nie ładować baterii/akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40°C.

  Nie należy narażać tego samego obszaru skóry na dłuższy kontakt z produktem, gdy jest on używany.

  Nawet jeśli aparat nie sprawia wrażenia rozgrzanego, dłuższy kontakt może prowadzić do oparzeń niskotemperaturowych objawiających się zaczerwienieniem bądź pęcherzami. W przypadku korzystania z aparatu w gorących miejscach lub używania go przez osoby z problemami z krążeniem lub nadwrażliwością skóry zalecane jest używanie statywu bądź podobnego akcesorium.

  Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.

  PRZESTROGA:

  Należy stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.

  Nie wolno wyzwalać lampy błyskowej w pobliżu oczu.

  Może to spowodować uraz oczu.

  Nie należy patrzyć na ekran ani spoglądać przez wizjer przez dłuższy czas.

  Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i przez chwilę odpocząć.

  Wyzwalanie lampy błyskowej wiąże się z emisją wysokiej temperatury. Palce i inne części ciała oraz obiekty trzymać z daleka od lampy błyskowej podczas robienia zdjęć.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować oparzenia lub wadliwe działanie lampy błyskowej.

  Nie należy pozostawiać produktu narażonego na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.

  Mogłoby to spowodować nadmierne rozgrzanie/ochłodzenie produktu i poparzenie w przypadku jego dotknięcia.

 • Pasek jest przeznaczony wyłącznie do zakładania na ciało. Wieszanie na haczyku lub innym przedmiocie paska z dowolnym przypiętym do niego produktem może spowodować uszkodzenie produktu. Ponadto nie należy narażać produktu na wstrząsy i silne uderzenia.
 • Nie stosować silnego nacisku na obiektyw ani nie dopuszczać do uderzeń.

  Może to spowodować obrażenia lub uszkodzenie produktu.

 • Produkt należy montować wyłącznie na odpowiednio mocnych statywach.
 • Nie przenosić produktu umieszczonego na statywie,

  ponieważ może to spowodować obrażenia lub doprowadzić do wypadku.

  Nie dotykać żadnych części wewnątrz produktu.

  Może to spowodować uszkodzenie ciała.

 • W przypadku wystąpienia nieprawidłowej reakcji lub podrażnienia skóry w trakcie lub po zakończeniu użytkowania produktu, zaprzestać używania go i uzyskać poradę/opiekę lekarską.
 • Nie dotykaj komory ekranu (A), ponieważ jej temperatura może wzrosnąć na skutek wielokrotnych serii zdjęć przez dłuższy czas lub nagrywania filmu. Może to spowodować oparzenia. canon/pl/C004/manual/html/screens/UG-00_i0300. png" alt=""/>

  * Na poniższej ilustracji przedstawiono w celach poglądowych zaświecone wszystkie przyciski i kontrolki na panelu operacyjnym.

  (1) przycisk WŁ. (ON)

  Służy do włączania i wyłączania zasilania. Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy pokrywa dokumentów jest zamknięta.

  (2) Kontrolka WŁ. (ON)
  Po włączeniu zasilania miga, a następnie świeci światłem ciągłym.
  (3) Przycisk Sieć (Network)
  Włączenie/wyłączenie bezprzewodowej sieci LAN.
  (4) Przycisk Bezpośr. (Direct)
  Włączenie/wyłączenie Bezpośredniego połączenia.
  (5) Przycisk Informacje (Information)
  Rozpoczynanie drukowania informacji o ustawieniach sieci.
  (6) Przycisk Ustawienia (Setup)
  Wybierz menu, aby przeprowadzać konserwację drukarki oraz zmieniać jej ustawienia. Kilkukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączanie sposobu wyświetlania segmentów na ekranie LCD.
  (7) Kontrolka Alarm
  Świeci lub miga po wystąpieniu błędu.
  (8) lampki atramentu

  Świecą lub migają w przypadku braku atramentu.

  Górna kontrolka wskazuje stan kasety FINE z czarnym atramentem, a dolna kontrolka — stan kasety FINE z kolorowym atramentem.

  (9) Wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny)

  Wyświetlanie liczby kopii, kodu konserwacji, kodu błędu lub różnych ikon.

  • Wskaźnik ekranu LCD
  (10) Przycisk Wybierz papier (Paper Select)
  Wybieranie rozmiar papieru dla drukarki.
  (11) Przycisk OK
  Zatwierdzanie wyboru ustawienia rozmiaru papieru. Ten przycisk służy również do usuwania błędów.
  (12) przycisk Stop
  Umożliwia anulowanie operacji. Naciśnięcie tego przycisku powoduje anulowanie trwającego zadania drukowania, skanowania lub kopiowania. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia wybór opcji konserwacji lub ustawień drukarki.
  (13) Przycisk Czarny (Black)*
  Rozpoczyna kopiowanie w czerni i bieli. Naciśnięcie tego przycisku powoduje także zatwierdzenie wybranej pozycji ustawienia.
  (14) Przycisk Kolor (Color)*
  Umożliwia rozpoczęcie kopiowania w kolorze.

  * W programach i podręcznikach przyciski Kolor (Color) i Czarny (Black) są wspólnie nazywane przyciskiem „Start” lub „OK”.

  Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Canon 9319a009aa

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Canon 9319a009aa

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i uruchomienia Canon 9319a009aa