Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Canon Cb 400

Canon CB 400 jest jednym z najpopularniejszych drukarek wielofunkcyjnych z serii Canon. Instalacja i wstępny odbiór tej drukarki jest łatwy i bezproblemowy. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że komputer jest wyposażony w odpowiedni sterownik i oprogramowanie. Następnie należy podłączyć drukarkę do komputera, a następnie postępować zgodnie z instrukcją instalacji i wstępnego odbioru. Instrukcja instalacji i wstępnego odbioru jest dostarczona z drukarką i zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich kroków niezbędnych do instalacji i wstępnego odbioru drukarki Canon CB 400 [1]. Po zakończeniu instalacji i wstępnego odbioru można korzystać z drukarki w celu wydrukowania dokumentów, zdjęć i innych materiałów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Canon Cb 400

 • Glosariusz
 • (Pojawia się w nowym oknie)

Podłączanie drukarki
-Połączenie bezprzewodowe-

Podłącz drukarkę do sieci bez użycia kabla.

 • Rozpocznij konfigurację
 • Korzystanie z tego przewodnika
 • (Pojawia się w nowym oknie)

  Góra strony

  © Canon Inc. 2017

  Działanie sterownika drukarki podlega poniższym ograniczeniom. Należy mieć je na uwadze, korzystając ze sterownika urządzenia.

  Ograniczenia sterownika drukarki

  • Podczas pracy z niektórymi aplikacjami ustawienie Kopie (Copies) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) sterownika drukarki może nie być aktywne.
   W takim przypadku użyj ustawienia liczby kopii w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji.
  • Jeśli wartość opcji Język (Language) wybrana w oknie dialogowym Informacje (About) na karcie Obsługa (Maintenance) nie jest zgodna z językiem interfejsu systemu operacyjnego, ekran sterownika może zostać niepoprawnie wyświetlony.
  • Nie zmieniaj ustawień właściwości drukarki na karcie Zaawansowane (Advanced). W przypadku zmiany jakichkolwiek ustawień nie będzie można poprawnie korzystać z poniższych funkcji.
   Ponadto, gdy zostanie wybrana opcja Drukuj do pliku (Print to file) w oknie dialogowym Drukuj (Print) aplikacji i w przypadku aplikacji, które uniemożliwiają buforowanie EMF, takich jak Adobe Photoshop LE i MS Photo Editor, następujące funkcje nie będą działały.
  • Wyświetl podgląd przed rozpoczęciem drukowania (Preview before printing) na karcie Główny (Main)
  • Zapobieganie utracie drukowanych danych (Prevention of Print Data Loss) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) okna dialogowego Opcje wydruku (Print Options)
  • Układ strony (Page Layout), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster), Broszura (Booklet), Drukowanie dwustronne (Ręczne) (Duplex Printing (Manual)), Określ margines... (Specify Margin... ), Drukuj od ostatniej strony (Print from Last Page), Sortuj (Collate) oraz Stempel/Tło... (Stamp/Background... ) na karcie Ustawienia strony (Page Setup)
 • Ponieważ rozdzielczość podglądu wydruku różni się od rozdzielczości samego wydruku, tekst i linie na podglądzie wydruku mogą się różnić od widocznych na wydruku.
 • Niektóre aplikacje dzielą wydruk na szereg zadań drukowania.
  Aby anulować drukowanie, należy wówczas usunąć wszystkie zadania drukowania.
 • Jeśli obraz nie zostanie wydrukowany poprawnie, wyświetl okno dialogowe Opcje wydruku (Print Options) na karcie Ustawienia strony (Page Setup) i zmień ustawienie opcji Wyłącz funkcję ICM wymaganą przez oprogramowanie (Disable ICM required from the application software). Może to rozwiązać problem.
 • Uwagi dotyczące aplikacji z ograniczeniami

 • Ograniczenia dotyczące programu Microsoft Word(Microsoft Corporation).
 • Jeśli program Microsoft Wordma te same funkcje drukowania, co sterownik drukarki, należy użyć programu Word do ich określenia.
 • Jeśli w sterowniku drukarki na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybrano dla opcji Układ strony (Page Layout) ustawienie Z dopasowaniem do strony (Fit-to-Page), Ze skalowaniem (Scaled) lub Układ strony (Page Layout), w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany nieprawidłowo.
 • Jeśli w programie Word dla opcji Rozmiar strony (Page Size) wybrano ustawienie „XXX Powiększ/Zmniejsz”, w niektórych wersjach programu Word dokument może być drukowany nieprawidłowo.
  W takim przypadku wykonaj poniższą procedurę.
  1. Otwórz okno dialogowe Drukuj (Print) programu Word.
  2. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki i na karcie Ustawienia strony (Page Setup) wybierz dla opcji Rozmiar strony (Page Size) taki sam rozmiar papieru, jaki został ustawiony w programie Word.
  3. Wybierz odpowiedni Układ strony (Page Layout), a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć to okno.
  4. Nie uruchamiając drukowania, zamknij okno dialogowe Drukuj (Print).
  5. Otwórz ponownie okno dialogowe Drukuj (Print) programu Word.
  6. Ponownie otwórz okno ustawień sterownika drukarki i kliknij przycisk OK.
  7. Rozpocznij drukowanie.
 • Jeśli w programie Adobe Illustrator (firmy Adobe Systems Incorporated) jest włączona funkcja drukowania map bitowych, drukowanie potrwa dłużej lub część danych nie zostanie wydrukowana. Uruchom drukowanie po usunięciu zaznaczenia pola wyboru Drukowanie mapy bitowej (Bitmap Printing) w oknie dialogowym Drukuj (Print).
 • INSTRUKCJA OBSŁUGI

  Użytkowanie

  Przeglądy i czynności obsługowe

  Dane techniczne

  Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. Firma Hyundai zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych pojazdów.

  Instrukcja obsługi ma zastosowanie do wszystkich wersji tego modelu pojazdu, dlatego zawiera opisy i objaśnienia wyposażenia standardowego oraz opcjonalnego. W Instrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza pojazdu.

  OSTROŻNIE: MODYFIKACJE POJAZDU HYUNDAI

  Nie modyfikować pojazdu. Modyfikacje mogą wpływać negatywnie na jego trwałość lub bezpieczeństwo jazdy. Wprowadzenie modyfikacji może również stanowić naruszenie warunków gwarancji obejmującej pojazd. Ponadto dokonanie niektórych modyfikacji może oznaczać naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

  INSTALACJA DLA RADIOSTACJI NADAWCZO-ODBIORCZEJ (CB RADIO) LUB TELEFONU KOMÓRKOWEGO

  Pojazd jest wyposażony w układ wtryskowy sterowany elektronicznie i inne podzespoły elektroniczne. Nieprawidłowe wykonanie lub regulacja instalacji radiostacji nadawczo-odbiorczej (tzw. CB radia) albo telefonu komórkowego może wpływać negatywnie na układy elektroniczne samochodu. W przypadku montażu tego typu urządzenia należy dokładnie przestrzegać Instrukcji dostarczonej przez jego producenta lub zasięgnąć porady Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Przedstawi ona wytyczne wykonania takiej instalacji i poinformuje o niezbędnych środkach ostrożności.

  ostrzeżenie (jeżeli występuje)

  Pojazd jest wyposażony w urządzenie ogólnoeuropejskiego systemu wezwań alarmowych eCall. Wszelkie samodzielne lub niedozwolone modyfikacje urządzenia systemu eCall, układów pojazdu lub ich podzespołów, montaż wyposażenia niezalecanego przez producenta pojazdu i/lub montaż wyposażenia poza Autoryzowanymi Stacjami Obsługi (ASO) Hyundai może spowodować nieprawidłowe działanie systemu eCall, a w konsekwencji błędne wezwania lub uszkodzenie urządzenia w pojeździe i niemożność skorzystania z niego w razie wypadku lub potrzeby pomocy.

  Może to stanowić zagrożenie zdrowia lub życia!

  OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ORAZ MOŻLIWOŚCI USZKODZENIA POJAZDU

  Instrukcja zawiera fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO”, „OSTRZEŻENIE”, „OSTROŻNIE” i „UWAGA”. Znaczenie tych tytułów jest następujące:

  NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Fragmenty zatytułowane „NIEBEZPIECZEŃSTWO” przedstawiają sytuacje, w których — w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia — występuje poważne zagrożenie zdrowia lub życia.

  OSTRZEŻENIE

  Fragmenty zatytułowane „OSTRZEŻENIE” przedstawiają sytuacje, w których — w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia — może wystąpić poważne zagrożenie zdrowia lub życia. png"/>OSTROŻNIE

  Fragmenty zatytułowane „OSTROŻNIE” przedstawiają sytuacje, w których — w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia — może dojść do odniesienia lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

  Fragmenty zatytułowane „UWAGA” przedstawiają sytuacje, w których — w przypadku zlekceważenia ostrzeżenia — może dojść do uszkodzenia pojazdu.

  Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Canon Cb 400

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Canon Cb 400

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Canon Cb 400