Instrukcja montażu i uruchomienia Cisco Cisco2650xm Dc

Cisco Cisco2650xm DC to wysoce zaawansowany router stacjonarny, który jest idealnym rozwiązaniem do budowy sieci WAN. Jest to router o wysokiej wydajności, który może obsłużyć wiele ruchu sieciowego. Instrukcja montażu i uruchomienia Cisco Cisco2650xm DC jest łatwa do przestudiowania i wykonania. Przed rozpoczęciem montażu użytkownik powinien sprawdzić i upewnić się, że router jest gotowy do użycia. Instrukcja zawiera szczegółowe kroki do zainstalowania i uruchomienia routera. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Cisco Cisco2650xm DC, użytkownik może korzystać z wielu usług, takich jak łączność WAN, bezpieczeństwo sieci, routingu IP i innych.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i uruchomienia Cisco Cisco2650xm Dc

Instrukcje central sterujących CAME po polsku. Podłączenia i programowanie.

Dwa archiwa (nie trzeba pobierać dwóch):CZ2:

ZC-4(PL)
ZC-3(PL)
ZBX-7(PL)
ZBX-6(PL)
ZA-5(PL)
ZA-4(PL)
ZA-3(PL)
LM-22(PL)
LB-54 V06709(PL)
LB-18(PL)
ZL19N -(PL)
ZL19 -(PL)
ZL16 -(PL)
ZL15 -(PL)
ZL14 -(PL)
ZG6 -(PL)
ZG5 -(PL)
ZF1 -(PL)
ZCX10-(PL)
ZC5 -(PL)CZ1:

ZM2 -(PL)
ZL180 -(PL)
ZL170 -(PL)
ZL160 -(PL)
ZL150 -(PL)
ZL90 -(PL)
ZL80 -(PL)
ZL38 -(PL)
ZL22 -(PL)
ZL21 -(PL)
ZT6 -(PL)
ZT5 -(PL)
ZT4 -(PL)
ZR100 -(PL)
ZR24 -(PL)
ZR23 -(PL)// Instrukcje ze wszystkich postów w tym temacie przeniosłem do dwóch archiwów.
X.

Instrukcje montaż i uruchomienia szlabanów Came serii GARD w języku polskim.G4040-(PL) -automatyczny szlaban drogowyG4000-(PL)-automatyczny szlaban drogowy(fundament)G12000-(PL)-szlaban drogowyG6000-(PL)-szybka bariera drogowaG2500-(PL)-szybka bariera drogowa

Automatyczny szlaban drogowy

GARD 4

Cod. 119GT80
ver. 0. 1
06/05
(C) CAME
CANCELLI
AUTOMATICI

WA NE ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
NIEPRAWOIDŁWY MONTA MO E DOPROWADZIĆ DO POWA NYCH
USZKODZEŃ, PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI.
TEN DOKUMENT PRZEZNACZONY JEST WYŁACZNIE DLA INSTALATORÓW LUB
WYKFALIFIKOWANEGO PERSONELU.

1. LEGENDA

Tym symbolem oznaczono miejsca, które nale y przeczytać ze szczególna uwaga.
Tym symbolem oznaczono miejsca poświecone bezpieczeństwu.
Tym symbolem oznaczono uwagi, które nale y przekazać u ytkownikowi
2. PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA.
2. 1 Przeznaczaczenie
Bariera GARD 4 została zaprojektowana do u ytku na prywatnych lub publicznych
parkingach, dla zabezpieczenia terenów przedsiębiorstw itp. U ytkowanie tego produkty w celu
innym ni wspomniany oraz instalowanie w sposób niezgodny z niniejszą instrukcji jest
niedozwolony. 2 Ograniczenia w stosowaniu
Bariera zamyka przejazd o szerokości do 3, 75 m licząc od obrysu szlabanu,
zamkniecie /otwarcia regulowanym od 2 do 6 sek.

z czasem

3. NORMY BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie spełnia następujące normy dla niego przewidziane: EN 12978, UNI EN 954-1,
CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.
4. OPIS PRODUKTU.

Szlaban GARD 4 został zaprojektowany i wykonany przez CAME CANCELLI AUTOMATICI
S. p. A zgodnie z obowiązującymi normami. Gwarancja: 12 miesiące w przypadku braku ingerencji
stron trzecich w konstrukcje i konfigurację szlabanu.
Obudowa wykonana jest z malowanej, galwanizowanej stali grubości 2, 5mm lub stali
nierdzewnej grubości 2mm z wykończeniem AISI 304. Wewnątrz obudowy znajduję się silnik oraz
obudowa na centralę sterującą i transformator. Obudowa dodatkowo posiada czujniki
bezpieczeństwa (otwarcia) obudowy i systemu rozsprzęglania.
Szlaban GARD 4 występuję w 2 wersjach:
G4040 - obudowa z galwanizowanej, malowanej stali, silnik 24V DC, obudowa na centralę i transformator.
G4040I - obudowa ze stali nierdzewnej, silnik 24V DC, obudowa na centralę i transformator;
Szlaban mo e być dostarczany z kompatybilnymi akcesoriami takimi jak:
G02040
G04060
G06080
ZL 38
LB 38
G02801
G02802
G03750
G03751
G02803
G02804
G02807
G02808
G02809

Sprę yna wywarzająca ( ółta)? 40 mm
Sprę yna wywarzająca (zielona)? 50 mm
Sprę yna wywarzająca (czerwona)? 55 mm
Centrala sterująca przygotowana do sterownia radiowego
Karta zasilania awaryjnego
Lampa ostrzegawcza w kształcie kopuły szlabanu
Wspornik monta owy do fotokomórek serii DIR
Owalne ramię aluminiowe, malowane, z dolna listwą ochronną. Długość 4000 mm.
Wspornik do monta u baterii zasilania awaryjnego.
Listwa świetlna
Przewody podłączeniowe do listwy świetlnej
Podpora ramienia stała
Podpora ramienia ruchoma - podwieszana.
Naklejki ostrzegawcze (20 szt. )

Wa ne: Sprawdź czy u ywane akcesoria bezpieczeństwa są oryginalnymi produktami
CAME, jest to gwarancja łatwego monta u i bezpiecznego u ytkowania

4. 2 Dane techniczne
Zasilanie: 230V A. C. 50/60Hz
Zasilanie silnika: 24V D. 50/60Hz
Max. pobór prądu: 1. 3 A
Moc: 300W
Max. moment obrotowy: 220 Nm
Przeło enie: 1/202

Czas otwarcia: 2÷6 sek N
Sprawność: u ytkowanie intensywne.
Poziom ochrony: IP54
Waga: 54 kg
Temperatura pracy: -20? C ÷ 55? C

4. 3 Główne elementy
123456789-

kopuła górna
płaszczyzna monta owa ramienia
pośrednia blacha monta owa
uchwyt mocujący ramię
osłona
Obudowa szlabanu
drzwiczki inspekcyjne
Motoreduktor
Obudowa centrali sterującej z
transformatorem wykonana z ABS

Akcesoria
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

G0465
G02809
ZL 38

Aluminiowe firanki pod ramie w odcinkach 2 m
Podpora ramienia podwieszana
Naklejki ostrzegawcze ( 20 szt. )
Lampa ostrzegawcza
Wspornik do monta u baterii.
Centrala sterująca ZL38.

4. 4 Wymiary zewnętrzne.

Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel z pełnym
przestrzeganiem norm regulacji siły.
5. MONTA URZADZENIA
5. 1 Wstępna kontrola
Przed przystąpienie do monta u nale y
o
o

Upewnić się, e miejsce wybrane na monta szlabanu nie stwarza adnego zagro enia.
Przedłu enie przewodu ochronnego wewnątrz obudowy jest dopuszczalne, ale nale y
dodatkowo zaizolować wszystkie połączenia.
Poło yć odpowiednie peszle lub korytka na przewody by zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom przewodów.

:
5. 2 Narzędzia i materiały.
Upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne do instalacji narzędzia oraz czy gwarantują
bezpieczeństwo. Poni ej umieszczamy rysunki niezbędnego do prawidłowej instalacji wyposa enia.

5. 3 Lista kablowa i minimalne przekroje

Typowa instalacja.

1- Jednostka szlabanowa GARD
2- Płyta sterująca
3- Ramię aluminiowe
4- Naklejki odblaskowe
5- Listwa świecąca
6- Lampa ostrzegawcza
7- Kolumna pod fotokomórki

8910111213-

Fotokomórki
Stała podpora ramienia
Pętla indukcyjna
Wspornik monta owy fotokomórki
Czytnik kart
Kolumna pod czytnik

5. 4 Instalacja płyty monta owej
Poni ej podano jedynie przykłady, gdy faktyczna ilość miejsca zajmowana przez szlaban i
akcesoria, jest zale na od konfiguracji i musi być ka dorazowo oszacowana przez
instalatora.

1) Przygotować wykop pod fundament i
przeprowadzić peszel na przewody jak na
rysunku.

2) Przytwierdzić 4 kotwy monta owe do płyty monta owej i
osadzić całość w wykopie.

3) Zalać betonem kotwy do poziomu płyty
monta owej, pamiętając by peszel na
przewody przechodził przez okrągły otwór w
płycie monta owej. Płyta powinna być czysta,
idealnie wypoziomowana. Gwinty śrub muszą
pozostać czyste.

4) Zdjąć nakrętki i podkładki ze śrub, umieścić obudowę na
płycie monta owej, tak by śruby mocujące przeszły przez
otwory w obudowie. Przykręcić obudowę do płyty
monta owej nakrętkami i podkładkami. 5. Instalacja urządzenia

1) Odkręcić dwie śruby po obu stronach
kopuły i unieść kopułę. Otworzyć
zamek dostarczonym kluczem (obrót
klucza przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara) i wyjąć pokrywę
drzwiczki).

2) Szlaban przystosowany jest do monta u
lewostronnego ( po lewej stronie przejazdu
widzianego od wewnątrz).

3) Je eli wymagana jest instalacja
prawostronna, koniecznym jest
odwrócenie kierunku otwarcia ramienia.
W tym celu nale y:
o zdjąć uchwyt mocujący sprę yny
o rozsprzęglić silnik
o obrócić ramię transmisyjne
o zasprzęglić silnik
o zamontować uchwyt mocujący
sprę yny w drugim otworze w
ramieniu transmisyjnym
o Zamienić miejscami przewody na
zaciskach M i N
o zamienić miejscami przewody na
zaciskach FA i FC

5. Instalacja urządzenia c. d.

Płyta monta owa

ramienia

Pośrednia płyta monta owa
Obudowa uchwytu

ramienia
4)

Umieścić środkową (Pośrednią) płytę
monta ową ramienia pomiędzy płytę
monta ową a osłonę i skręcić całość
jedną śrubę UNI 5931 M8x20 bez
dokręcania.

5) Wsunąć ramię w obudowę uchwytu
ramienia i skręcić śrubami UNI 5931
M8x12.

6) Odmierzyć po ądaną długość ramienia i
przyciąć ramie oraz listwę. Wsunąć gumową
osłonę oraz wsuwki z obu stron ramienia. d

7) Przymocować osłonę ramienia śrubami
UNI 6954? 3, 9x19.

5. 6 Wywa anie ramienia szlabanu
1) Przed wywa aniem ramienia nale y dobrać odpowiednie sprę yny zgodnie z tabelką poni ej.

G2040 sprę yna? 40 mm
G4060 sprę yna? 50 mm
G6080 sprę yna? 55 mm
Światło przejazdu (max

3, 75m)

Długość ramienia (m)

1. 5

2. 00 2. 25

1. 75

2. 50 2. 75 3. 00

3. 25

3. 50 3. 75

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem

?

?

?

?

?

??

????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem i listwą świecącą

?

?

?

??

??

??

????????

Ramię + firanka aluminiowa

?

??

??

??

??????????????

Ramię + firanka aluminiowa i listwa świecąca

?

??

??

??

??????????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem i podpora ruchoma

?

??

??

??

??????????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem listwa świecąca i podpora ruchoma

?

??

??

??

??????????????

Ramię + firanka aluminiowa i podporą ruchomą

?

??

??

??

???????????

Ramię + listwa świecąca, firanka i podpora ruchoma

?

??

??

??

???????????

2) Rozsprzęglić silnik i ustawić ramię w pozycji pionowej o
ponownie zasprzęglić.

3) Wkręcić uchwyt w
sprę ynę i przymocować górną część sprę yny do
uchwytu za pomocą nakrętki,

4) Zahaczyć dolną część sprę yny
do uchwytu monta owego,
rozsprzęglić silnik i ręcznie
obracać śrubę a ramię ustawi
się pod kątem 45 stopni.

5) Dokręcić nakrętkę blokującą na sprę ynie i zasprzęglić silnik.

NOTA: Upewnić się, e sprę yna działa prawidłowo:
o - sprę yna jest luźna, gdy ramie jest uniesione (pionowo)
o - sprę yna jest ściśnięta, gdy ramie jest opuszczone (poziomo)

5. 7 Instalacja centrali sterującej ZL38

1) Odkręcić trzy śruby pokrywy obudowy centrali
( na górze szlabanu)

2) Wło yć do obudowy centralę i przymocować ją śrubami z zestawu.
Wykonać podłączenia elektryczne (patrz: dokumentacja centrali)

5. 8 Regulacja wyłączników krańcowych
Włączyć zasilanie centrali sterującej, wykonać szereg czynności regulujących poło enie ramia w
pozycji otwartej i zamkniętej, a następnie, w razie konieczności, wyregulować odboje.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, regulację ramienia powinno się wykonywać z pokrywą
(drzwiczkami) zamkniętą.
1) Wykonać cykl zamknięcia. Wyregulować
pozycję ramienia otwartego przekręcając
wolny odbój -zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara by wydłu yć bieg
ramienia lub odwrotnie, by skrócić bieg
ramienia. Zalecane jest ustawienie pozycji
otwarcia ramienia na ~89 stopni od poziomu.
Uwaga! Zamknięcie szlabanu poprzedzone jest
etapem spowolnienia ruchu wyzwalanego

2) Procedura dla regulacji pozycji otwarcia jest podobna. Nale y wyregulować odbój zamykający, by ramię
znajdowało się w pozycji równoległej do podło a.

3) Po dokonaniu regulacji nale y dokręcić
nakrętki blokujące odboje.

4) Po wykonaniu regulacji na centrali sterującej
nale y zało yć i przykręcić górną część
obudowy centrali.

5) Wsunąć pokrywę (drzwiczki) i zamknąć ją.

6) Nało yć kopułę na szczyt szlabanu i przykręcić
dwiema śrubami UNI 6954 fi3, 9x13.

6. OBSŁUGA
6. 1 Przeglądy okresowe
Urządzenie nie wymaga specjalnych przeglądów. Jako środek zapobiegawczy i w
przypadku intensywnego u ytkowania szlabanu, zaleca się dokonywać przeglądów okresowych (co
6 miesięcy) stanu przewodów silnika, regulacji sprę yn, dokręcania śrub i nakrętek i naoliwienia
styków części ruchomych i stałych.

7. ROZBIÓRKA I ZŁOMOWANIE

W swojej fabryce, CAME CANCELLI AUTOMATICI S. A. wdro yło system zarządzania
środowiskiem certyfikowany UNI EN ISO 14001 by dbać o środowisko naturalne. Proszę
wspieraj nasze wysiłki w ochronie środowiska - co firma CAME uwa a za jeden z
priorytetów działania - przez stosowanie się do poni szych zalecen podczas demonta u
i złomowania szlabanu:
WYRZUCANIE OPAKOWANIA - elementy opakowania ( tektura, plastik, etc. ) są
zakwalifikowane jako odpadki stałe nadające się do powtórnego przetworzenia.
Przed wyrzuceniem opakowań, nale y zapoznać się z miejscowymi regulacjami
prawnymi dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO
ZŁOMOWANIE URZĄDZENIA - Produkt składa się z wielu ró nych materiałów.
Większość z zastosowanych materiałów ( aluminium, plastik, stal, przewody etc. )
nadaje się do wyrzucenia do normalnych koszy lub do koszy na odpadki podlegające
recyclingowi. Inne materiały (centrale sterujące, baterie pilotów, etc. ) mogą zawierać
substancje szkodliwe i powinny zostać zwrócone wyspecjalizowanym firmom w celu
utylizacji. Przed złomowaniem nale y zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi
dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO

Instrukcja montażu i uruchomienia Cisco Cisco2650xm Dc

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i uruchomienia Cisco Cisco2650xm Dc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i uruchomienia Cisco Cisco2650xm Dc