Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Bosch 13618

Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Bosch 13618 zapewniają wyjątkową ochronę w przypadku wszelkich problemów związanych z produktem. Instrukcja obsługi produktu zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, konserwacji i naprawy produktu, a także inne ważne informacje. Gwarancja Bosch 13618 oferuje dożywotnią ochronę na okres trzech lat od daty zakupu i obejmuje komponenty i roboty montażowe. W przypadku problemów z produktem można skontaktować się z działem obsługi klienta Bosch lub bezpośrednio z autoryzowanym sprzedawcą produktu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Bosch 13618

Znajdź instrukcje obsługi

Szybka naprawa narzędzi w jakości Bosch


Minimalne czasy przestojów dzięki usłudze naprawy Bosch: odzyskujesz narzędzie w idealnym stanie w ciągu zaledwie kilku dni.

Formularz zgłoszeniowy online

Bosch Support

Znajdź różne opcje kontaktu, aby porozmawiać z pomocą techniczną Bosch:

Infolinia serwisowa i porady aplikacyjne

W przypadku pytań dotyczących zastosowania naszych produktów lub serwisu napraw i części zamiennych.

Dealerzy w pobliżu

Wprowadź kod pocztowy, ulicę lub miasto, aby szybko znaleźć najbliższego dealera Bosch.

Warunki gwarancji BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o. o., Polska (dalej BSH).

Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, Polska (dalej BSH).

Poniższe warunki opisują wymagania i zakres naszej gwarancji i nie wpływają na prawne zobowiązania gwarancyjne sprzedawcy, wynikające z umowy sprzedaży z klientem końcowym (kupującym). W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

1. BSH gwarantuje sprawne działanie urządzeń w okresie 24 m-cy od daty wydania urządzenia pierwszemu kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Rzeczpospolitej Polski przez Fabryczny lub Autoryzowany Serwis (dalej „Serwis”) lub urządzenie z wadą zostanie wymienione na nowe zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych warunkach.

2. Gwarancją nie są objęte

a) urządzenia eksploatowane poza warunkami indywidualnego gospodarstwa domowego,
b) urządzenia zakupione na fakturę w związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością gospodarczą,
c) mechaniczne uszkodzenia urządzenia spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe,
d) eksploatacyjne zużycie baterii akumulatorowych;
e) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:
- niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, przechowywania lub konserwacji urządzenia, oraz niezgodnego montażu z instrukcją instalacji,
- działania instalacji domowej niespełniającej wymogów technicznych dla urządzeń określonych w instrukcji obsługi,
- stosowania przy eksploatacji urządzeń materiałów eksploatacyjnych, jak proszki do prania i zmywania, sól regeneracyjna, nabłyszczacze, środki czyszczące i konserwujące, nieodpowiednie naczynia, nieprzeznaczonych dla urządzeń tego typu (zgodnie z instrukcją obsługi),
- nieprzestrzegania zaleceń producenta (podanych w instrukcji obsługi) w zakresie pracy urządzenia z wodą o odpowiednim stopniu twardości i czystości, niezgodnego z instrukcją instalacji ciśnienia, temperatury i przepływu,
- samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie inne niż Serwis napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych urządzenia, usunięcia plomb,
f) części szklane, plastikowe, żarówki,
g) usterki urządzenia, które zgodnie z instrukcją obsługi reklamowanego urządzenia użytkownik może usunąć sam,
h) uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od producenta,
i) części eksploatacyjne i zabezpieczające – sprzęgła, bezpieczniki, worki, filtry, które mogą się zużyć/zniszczyć,
j) nieznaczne odchylenia od stanu deklarowanego sprzętu, które nie mają wpływu na wartość i przydatność urządzenia.

Montażu sprzętu wymagającego fachowego podłączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej dokonywać mogą wyłącznie osoby uprawnione pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

3. Gwarancji udziela się od daty wydania urządzenia udokumentowanej dowodem zakupu. Dowód zakupu powinien zawierać datę zakupu. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu reklamowanego urządzenia.

4. Klient końcowy może żądać naprawy lub wymiany urządzenia. Serwis może dokonać wymiany, gdy klient końcowy żąda naprawy, lub Serwis może dokonać naprawy, gdy klient końcowy żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności urządzenia z umową w sposób wybrany przez klienta końcowego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Serwisu.

5. Procedura skorzystania z gwarancji:

a) Zgłoszenie wady urządzenia na podstawie niniejszej gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie. Sposoby kontaktu z Serwisem w celu zgłoszenia wady określa punkt 7 poniżej.
b) Serwis dokona naprawy lub wymiany w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, jeżeli klient końcowy wraz ze zgłoszeniem reklamacji udostępni Serwisowi reklamowane urządzenie lub w terminie 14 dni roboczych od daty odbioru od klienta końcowego reklamowanego urządzenia.
c) Serwis dokona naprawy lub wymiany urządzenia w ciągu 21 dni roboczych, jeżeli naprawa lub wymiana wymaga wizyty w miejscu zainstalowania urządzenia.
d) Termin usunięcia wady (o którym mowa powyżej) może być wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych lub nowego urządzenia, w każdym razie nie dłużej niż o 14 dni roboczych. W każdym takim przypadku Serwis powiadomi klienta końcowego o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej w związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poda nowy termin usunięcia wady lub wymiany urządzenia.
e) Reklamowane urządzenie zainstalowane na stałe w miejscu użytkowania jest naprawiane u użytkownika w uzgodnionym dniu, a jeżeli naprawa musi być dokonana w warsztacie Serwisu, w uzgodnionym dniu jest odbierane przez Serwis i dostarczane po naprawie transportem na koszt Serwisu.
f) W przypadku naprawy reklamowanego urządzenia w miejscu użytkowania, klient końcowy powinien zapewnić miejsce i warunki do naprawy urządzenia.
g) Niniejsza gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi reklamowanego urządzenia, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
h) Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w taki sposób, aby uszkodzone elementy zostały według uznania BSH bezpłatnie naprawione lub wymienione na elementy bez wad.
i) Pozostałe po wymianie części staną się własnością Serwisu.
j) BSH informuje użytkownika, że wykonanie świadczeń gwarancyjnych może wiązać się z utratą danych przechowywanych w danym urządzeniu w związku z dokonywaną naprawą lub wymianą urządzenia.

6. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub jej niepowodzenia zgodnie z punktem 4 powyżej, BSH wymieni urządzenie na takie samo, a w przypadku braku urządzenia wymieni na model o podobnych parametrach oraz o równoważnej wartości, przy czym równoważny oznacza posiadający co najmniej te same funkcje (lub więcej).

7. W celu zgłoszenia usterki z tytułu gwarancji klient końcowy powinien skontaktować się z naszym Serwisem. Dostępne są poniższe kanały kontaktu dla klientów:
- przez telefon,
- drogą mailową,
- umawiając wizytę przez stronę internetową.

Klient końcowy może znaleźć dane kontaktowe do Serwisów w ulotce serwisowej „Service Contacts” lub na stronie internetowej producenta w zakładce Serwis, Kontakt.

8. Jeśli urządzenie zostało przetransportowane i będzie użytkowane w innym kraju UE/EFTA, którego warunki techniczne (np. napięcie, częstotliwość, typ paliwa gazowego itd. ) są tożsame z krajem pierwotnego przeznaczenia i warunki pracy sprzętu są zgodne z wymogami środowiska pracy, obowiązują wówczas warunki gwarancji kraju, w którym urządzenie będzie użytkowane, o ile na jego terenie dostępna jest sieć serwisowa BSH. Mogą Państwo poprosić o warunki gwarancji u przedstawiciela kraju, w którym użytkowane jest urządzenie. Jeśli urządzenie zostanie przetransportowane poza obszar UE/EFTA gwarancja przestaje być ważna.

  • Pobierz warunki gwarancji

Profesjonalne elektronarzędzia Bosch spełniają najwyższe standardy jakości. Z tego powodu oferujemy możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego: 3 lata gwarancji na wszystkie elektronarzędzia i przyrządy pomiarowe Bosch linii niebieskiej, akumulatory i ładowarki w technologii litowo-jonowej bez dodatkowych opłat. Przedłużoną gwarancją nie są objęte narzędzia wysokiej częstotliwości, przemysłowe wkrętarki akumulatorowe i narzędzia pneumatyczne, standardowy osprzęt. Więcej informacji na temat warunków gwarancji.

Aby skorzystać z przedłużonej gwarancji, należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu zarejestrować produkt na stronie www. com/warranty/

Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Bosch 13618

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Bosch 13618

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi produktu i gwarancja Bosch 13618