Instrukcja ponownego montażu Beko Din25410

Instrukcja ponownego montażu Beko Din25410 jest konieczna, jeśli chcesz ponownie złożyć swoje urządzenie. Aby ponownie złożyć Beko Din25410, należy przestrzegać instrukcji łączenia zawartych w instrukcji obsługi. Instrukcja ta zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich części i montażu, które trzeba wykonać, aby prawidłowo złożyć Beko Din25410. Instrukcja obejmuje również wskazówki dotyczące czyszczenia, przechowywania i konserwacji urządzenia, aby upewnić się, że będzie ono działało sprawnie przez długi czas. Wykonując wszystkie czynności zgodnie z instrukcją, można zapewnić, że Beko Din25410 zostanie prawidłowo zmontowane i będzie działało prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja ponownego montażu Beko Din25410

Zobacz poniższy poradnik dla Beko DIN25410. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

PLDocument Number: 15 9835 1400_AA_BEKO_E5_PL/ 03-01-18. (14:24)ZmywarkaInstrukcja Obsugi

Strona: 2

Objaśnienie symboliW niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:C Ważne informacje lub przydatnewskazówki dotyczące obsługi.AOstrzeżenie sytuacjiniebezpiecznych dla życia lubmienia.BOstrzeżenie dotyczące porażeniaprądem.Opakowanie produktu jestwytwarzane z surowcówwtórnych zgodnie z przepisamidotyczącymi ochronyśrodowiska obowiązującymi wdanym kraju.Nie należy wyrzucać opakowania razem z odpadami komunalnymi lub innymi. Należyoddać je do punktu skupu surowców wtórnych wyznaczonego przez lokalny urząd.Należy zapoznać się z niniejszą instrukcjąobsługi!Szanowny Kliencie,Mamy nadzieję, że ten wysokiej jakości produkt wyposażony w nowoczesne rozwiązaniaspełni Państwa oczekiwania. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z produktu należyzapoznać się z całą instrukcją obsługi i dodatkową dokumentacją oraz zachować je doużytku w przyszłości. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, powinna ona takżeotrzymać tę instrukcję obsługi. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń i informacji winstrukcji obsługi.Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi dotyczy także kilku innych modelizmywarki. Różnice między modelami podano w instrukcji obsługi.Ten produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszych technologii w warunkach przyjaznych dla środowiska.

Strona: 3

PL

Strona: 4

Objaśnienie symboli

Strona: 5

Spis Treści1 INSTRUKCJE DOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWA I OCHRONYŚRODOWISKA 4Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa... 4Przeznaczenie......................................................... 5Informacje na temat bezpieczeństwa dzieci...... 5Utylizacja opakowania........................................... 5Transport zmywarki................................................ 6Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacjązmywarki po zakończeniu eksploatacji............... 6Zgodność z dyrektywą RoHS................................ 6Informacje o opakowaniu...................................... 62 ZMYWARKA DO NACZYŃ 7Przegląd.................................................................... 7Układ suszenia z wentylatorem........................... 8Dane techniczne..................................................... 83 MONTAŻ 9Odpowiednie miejsce montażu............................ 9Podłączanie źródła wody....................................... 9Podłączanie do odpływu...................................... 10Regulacja nóżek.................................................... 10Aquasafe+(zależy od modelu)........................... 11Podłączanie zasilania........................................... 11Pierwsze uruchomienie....................................... 124 PRZYGOTOWANIE 13Wskazówki dotyczące oszczędzania energii.... 13System zmiękczania wody.................................. 13Regulacja systemu zmiękczania wody.............. 13Dodawanie soli...................................................... 15Detergent............................................................... 16Detergenty w tabletkach..................................... 17Płyn do płukania.................................................... 18Przedmioty nienadające się do myciaw zmywarce........................................................... 18Wkładanie naczyń do zmywarki......................... 19Kosz na sztućce.................................................... 21Składane zęby dolnego kosza............................. 22Podpórki do mycia tac.......................................... 23Akcesorium SoftTouch......................................... 23Uchwyt na szklanki w dolnym koszu................. 23Wielofunkcyjny stelaż dolnego kosza z regulacjąwysokości.............................................................. 24Drut na butelki w dolnym koszu......................... 25Stelaż górnego kosza z regulacją wysokości.... 25Wielofunkcyjny stelaż górnego kosza............... 25Regulacja wysokości górnego kosza................ 26Składane druty górnego kosza........................... 27Ustawianie wysokości przy pustym koszu....... 27Górny kosz na sztućce......................................... 285 OBSŁUGA ZMYWARKI 29Przyciski................................................................. 30Przygotowanie zmywarki................................... 30Wybieranie programu.......................................... 30Funkcje pomocnicze............................................. 32Programowanie czasu zmywania....................... 33Regulacja ilości środka do płukania................... 34Uruchamianie programu..................................... 34Anulowanie programu........................................ 34Wskaźnik soli ().............................................. 34Wskaźnik płynu zrobić płukania ()................ 34Koniec programu................................................... 35Ostrzeżenie o ustaniu dopływu wody............... 35Ostrzeżenie o przepełnieniu............................... 35InnerClean............................................................. 366 KONSERWACJA ICZYSZCZENIE 37Czyszczenie zewnętrznych powierzchnizmywarki................................................................ 37Czyszczenie wnętrza zmywarki.......................... 37Czyszczenie filtrów............................................... 37Czyszczenie filtra węża....................................... 38Czyszczenie wirników......................................... 39Dolny wirnik.......................................................... 39Górny wirnik.......................................................... 397 ROZWIĄZYWANIEPROBLEMÓW 40

Strona: 6

4 Zmywarka / Instrukcja Obsugi/45 PLInstrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska1Ten rozdział zawiera instrukcjedotyczące bezpieczeństwa,których przestrzeganie ograniczyryzyko odniesienia obrażeńciała lub powstania szkódmaterialnych. Niestosowaniesię do tych instrukcji spowodujeunieważnienie wszystkichgwarancji.Ogólne informacje natemat bezpieczeństwa•• Nie wolno ustawiać zmywarkina dywanie; w przeciwnymwypadku brak przepływupowietrza pod nią spowodujeprzegrzanie podzespołówelektrycznych. Zmywarka niebędzie działać prawidłowo.• Nie wolno korzystać zezmywarki, jeżeli kabel/wtyczka kabla zasilaniajest uszkodzony(-a)!Należy skontaktować się zautoryzowanym serwisem.• Zmywarkę należy podłączyćdo uziemionego gniazdkachronionego przezbezpiecznik o parametrachzgodnych z podanymi wtabeli „Dane techniczne”.Instalację uziemiającąpowinien wykonaćwykwalifikowany elektryk;nie należy lekceważyć tegozalecenia. Firma nie ponosiodpowiedzialności zaszkody powstałe w wynikukorzystania ze zmywarkibez uziemienia zgodnego zlokalnymi przepisami.• Wąż dostarczania wody iwąż spustowy muszą byćdokładnie przymocowane inieuszkodzone.• Jeżeli zmywarka nie jestużywana, należy odłączyć jąod źródła zasilania.• Nie wolno myć zmywarki,spryskując je lub polewającwodą! Może to spowodowaćporażenie prądem!• Nie wolno dotykać wtyczkimokrymi rękoma! Nie wolnoodłączać zmywarki odgniazdka, ciągnąc za kabel;należy zawsze trzymać zawtyczkę.• Zmywarka musi być odłączonaod źródła zasilania podczasmontażu, konserwacji,czyszczenia i naprawy.• Montaż i naprawę zmywarkimoże wykonywać tylkoautoryzowany serwis.Producent nie ponosiszkody spowodowanewykonywaniem czynnościprzez osoby nieupoważnione.• Nie wolno stosować wzmywarce rozpuszczalnikówchemicznych. Powodują oneryzyko wybuchu.• Po całkowitym wyjęciugórnego i dolnego koszyka nadrzwiczkach zmywarki będziespoczywał ciężar koszyków.Nie należy obciążać drzwiczekw inny sposób; w przeciwnymwypadku zmywarka może sięprzewrócić.

Strona: 7

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 5 / 45 PL• Nie wolno pozostawiaćotwartych drzwiczekzmywarki z wyjątkiemwkładania i wyjmowanianaczyń.• Nie należy otwierać drzwiczekzmywarki w trakcie jejpracy, chyba że jest tokonieczne. Należy pamiętać,że po otwarciu drzwiczek zezmywarki wydostanie sięgorąca para.Przeznaczenie• Zmywarka jest przeznaczonado użytku domowego.• Należy jej używać wyłączniedo mycia naczyń domowych.• To urządzenie jestprzeznaczone do użytku wgospodarstwie domowymi zastosowań w podobnychmiejscach, takich jak:- kuchnie dla pracownikóww sklepach, biurach i innychmiejscach pracy;- gospodarstwa agroturystyczne;- hotele, motele i inne budynkimieszkalne;- kwatery prywatne.• Należy stosować wyłącznieśrodki myjące, środki dopłukania i dodatki bezpiecznedla zmywarki.• Producent nie ponosinieprawidłową obsługę lubtransport.• Okres użytkowania zmywarkiwynosi 10 lat. W tym okresiedostępne będą dostępneoryginalne części zamienneumożliwiające prawidłowedziałanie zmywarki.• To urządzenie może byćużywane przez dzieci wwieku co najmniej 8 lat,osoby niepełnosprawnefizycznie, psychicznie lubumysłowo, a także osobybez doświadczenia lubwiedzy w zakresie obsługiurządzenia, o ile znajdują sięone pod nadzorem lub zostałyszczegółowo poinstruowanew zakresie bezpiecznegokorzystania z urządzeniai potencjalnych zagrożeń.Dzieci nie mogą bawić sięurządzeniem. Dzieci beznadzoru nie mogą czyścićani konserwować tegourządzania.Informacje na tematbezpieczeństwa dzieci• Urządzenia elektryczne sąniebezpieczne dla dzieciPodczas pracy zmywarki dziecinie mogą się do niej zbliżać.Nie należy pozwalać im nakorzystanie ze zmywarki.• Należy pamiętać o zamknięciudrzwiczek zmywarki przedopuszczeniem pomieszczenia,w którym się znajduje.• Wszystkie środki myjące idodatki należy przechowywaćw bezpiecznym miejscuniedostępnym dla dzieci.Utylizacja opakowaniaOpakowanie może byćniebezpieczne dla dzieci.Wszystkie środki myjące i

Strona: 8

6 Zmywarka / Instrukcja ObsugiOpakowanie zmywarki jestwtórnych. Należy je posortować izutylizować zgodnie z instrukcjamiprzetwarzania surowcówwtórnych. Nie wolno wyrzucać goz odpadami komunalnymi.Transport zmywarkiJeżeli konieczne jestprzemieszczeniezmywarki, należyustawić ją pionowoi trzymać z tyłu.Przechyleniezmywarki do przodumoże spowodowaćzamoczenie iuszkodzenie częścielektronicznych.1. Przed transportem odłączzmywarkę od gniazdka.2. Odłącz wąż spustowy idostarczania wody.3. Całkowicie spuść wodępozostałą w zmywarce.Zgodność zdyrektywą WEEE iutylizacją zmywarkipo zakończeniueksploatacjiTa zmywarka jest zgodna zdyrektywą Unii EuropejskiejWEEE (2012/19/UE). Naopisywanej zmywarceumieszczono symbol klasyfikacjizużytych urządzeń elektrycznych ielektronicznej (WEEE). Zmywarkazostała wyprodukowana zwysokiej jakości części imateriałów, które możnawykorzystać ponownie i nadająsię do recyklingu. Po upływieokresu użytkowania nie należywyrzucać zmywarki z odpadamikomunalnymi lub podobnymi.Należy zabrać ją do punktuutylizacji urządzeń elektrycznych ielektronicznych. Informacje opunktach utylizacji odpadówmożna uzyskać w urzędachlokalnych.Zgodność z dyrektywąRoHSZakupiona zmywarka jest zgodnaz dyrektywą Unii EuropejskiejRoHS (2011/65/UE). Nie zawieraszkodliwych ani niedozwolonychmateriałów określonych wdyrektywie.Informacje oopakowaniudotyczącymi ochrony środowiskaobowiązującymi w danym kraju.Nie należy wyrzucać opakowaniarazem z odpadami komunalnymilub innymi. Należy oddać je dopunktu skupu surowców wtórnychwyznaczonego przez lokalnyurząd.

Strona: 9

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 7 / 45 PLZmywarka do naczyń2Przegląd1. Górny kosz2. Górny wirnik3. Dolny wirnik4. Koszyk na sztućce5. Drzwiczki6. Tabliczka znamionowa7. Panel sterowania8. Dozownik detergentu9. Dolny kosz10. Filtry11. Pokrywka zbiornika soli12. Prowadnica górnego kosza13. Górny kosz na sztućce (zależy od modelu)14. Blat (zależy od modelu)15. System suszenia wentylatorem (zależy odmodelu)15

Strona: 10

8 Zmywarka / Instrukcja ObsugiDane techniczneZgodność z normami i danymi testowymi / deklaracja zgodności WETa zmywarka jest zgodna z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej;Projektowanie, produkcja i sprzedaż tej zmywarki są zgodne z zasadamibezpieczeństwa zawartymi we wszystkich odpowiednich przepisach Wspólnoty Europejskiej.2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242Parametry wejściowe źródła zasilania 220–240 V, 50 Hz (patrz tabliczkaznamionowa)Całkowity pobór mocy 1800-2100 W (patrz tabliczka znamionowa)Pobór mocy grzałki 1800 W (patrz tabliczka znamionowa)Całkowite natężenie (w zależności od10 A (patrz tabliczka znamionowa)Zużycie mocy pompy odpływowej 30 W (patrz tabliczka znamionowa)Ciśnienie wody 0, 3–10 bar (= 3–100 N/cm² = 0, 01–1, 0 Mpa)C Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku zmodernizacją konstrukcji urządzenia.C Rysunki w tej instrukcji są schematyczne i mogą nie być zgodne z rzeczywistymurządzeniem.CWartości podane na oznaczeniach zmywarki lub w dostarczonej z niądokumentacji drukowanej zostały uzyskane w warunkach laboratoryjnychzgodnie z odpowiednimi normami. W zależności od warunków pracy iśrodowiskowych, w których używana jest zmywarka, wartości te mogą być inne.Uwaga dla urzędu certyfikacyjnegoDane wymagane do testów działania zostaną udostępnione na żądanie. Wnioski możnaprzesyłać na następujący adres e-mail:dishwasher@standardloading. comW wiadomości e-mail z wnioskiem należy pamiętać o podaniu kodu, numerów katalogowychi seryjnych testowanej zmywarki oraz informacji kontaktowych. Kod, numery katalogowe inumery seryjne zmywarki znajdują się na etykiecie typu umieszczonej z boku drzwiczek.Układ suszenia z wentylatorem(zależnie od modelu)Układ suszenia z wentylatorem umożliwia efektywne suszenie naczyń.Podczas pracy zmywarki słyszalny jest dźwięk różniący się od dźwięku cyklu mycia i jest tonormalny objaw.

Strona: 11

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 9 / 45 PL3 MontażMontaż zmywarki zapewnia najbliższyautoryzowany serwis. Aby przygotowaćzmywarkę do eksploatacji, przedskontaktowaniem się z autoryzowanymserwisem należy upewnić się, że układelektryczny, dostarczania bieżącej wody iodprowadzania wody działają prawidłowo.Jeżeli tak nie jest, należy wezwaćwykwalifikowanego technika i hydraulika wcelu wykonania niezbędnych napraw.Użytkownik jest odpowiedzialnyza przygotowanie miejscaeksploatacji podłączeniezasilania, źródła bieżącej wody iodpływu wody.BMontaż i podłączenie zasilaniamuszą zostać wykonane przezautoryzowany serwis. Producentnie ponosi odpowiedzialnościza szkody spowodowanewykonywaniem czynności przezosoby nieupoważnione.Przed rozpoczęciem montażunależy sprawdzić, czy zmywarkanie jest uszkodzona. Jeżeli takjest, nie należy jej montować.Uszkodzona zmywarka stanowizagrożenie dla bezpieczeństwaużytkownika.Podczas przesuwania zmywarkina miejsce po zakończeniumontażu lub czyszczenianależy sprawdzić, czy wężedoprowadzania i odprowadzaniawody nie zostały zagięte,przedziurawione ani zgniecione.Podczas ustawiania zmywarki należy zwrócićuwagę, aby nie uszkodzić podłogi, ścian,rur itp. Nie należy przesuwać zmywarki,trzymając ją za drzwiczki lub panel.Odpowiednie miejscemontażu• Należy ustawić zmywarkę na stabilneji płaskiej podłodze o wystarczającejnośności! Zmywarkę należy ustawićna płaskiej powierzchni, aby możnabyło wygodnie i dokładnie zamknąćdrzwiczki.• Nie należy ustawiać zmywarki wmiejscach, w których temperaturamoże spaść poniżej 0ºC.• Zmywarkę należy ustawić co najmniej 1cm od brzegów innych mebli.• Zmywarkę należy ustawić na stabilnejpodłodze. Nie należy ustawiać jej nadywanie o długim włosiu ani podobnychpowierzchniach.B Nie należy ustawiać zmywarkina kablu zasilania.• Należy wybrać miejsce umożliwiająceszybkie i wygodne wkładanie orazwyjmowanie naczyń.• Zmywarkę należy zamontować bliskokranu i otworu odpływu. Miejscemontażu należy wybrać tak, aby niezmieniać go po podłączeniu zmywarki.Podłączanie źródła wodyZalecamy zamontowaniefiltra na wlocie wodydomu / mieszkania, abyuchronić zmywarkę przeduszkodzeniem spowodowanymzanieczyszczeniami (piasek,brud, rdza itp. ) z systemuwodociągów lub własnegoźródła wody, a także uniknąćzanieczyszczeń, takich jak żółtesmugi lub gromadzenie sięosadów po zakończeniu mycia.

Strona: 12

10 Zmywarka / Instrukcja ObsugiMontażDozwolona temperatura wody: do25°CZmywarki do naczyń nie można podłączać dootwartych urządzeń wykorzystujących ciepłąwodę ani przepływowych podgrzewaczy wody.• Do nowej zmywarki nie należypodłączać starego ani zużytego wężadoprowadzania wody. Należy użyćnowego węża doprowadzania wodydostarczonego ze zmywarką.• Wąż doprowadzania wody należypodłączyć bezpośrednio do kranu.Ciśnienie wody powinno wynosić od0, 3 do 10 barów. Jeżeli ciśnienie wodyprzekracza 10 barów, między zmywarkąa kranem należy zamontować zawórbezpieczeństwa.• Po wykonaniu połączeń należy całkowicieodkręcić kran, aby sprawdzić, czy niewystępują wycieki wody.W celu podłączenia wężadoprowadzania wody do kranunależy użyć wkręcanego złączawęża z gwintem zewnętrznymo średnicy ¾ cala. Jeżeli jest tokonieczne, należy zastosowaćwkładkę z filtrem, abyodfiltrować osady z rur.Ze względów bezpieczeństwanależy całkowicie zakręcić kurekkranu po zakończeniu programumycia.Podłączanie do odpływuWąż odprowadzania wody można podłączyćbezpośrednio do otworu odpływu lubodpływu zlewu. Długość tego połączeniamusi wynosić co najmniej 50 cm, a maks.100 cm od podłogi. Jeżeli wąż odprowadzaniawody będzie dłuższy niż 4 metry, naczynianie zostaną wymyte prawidłowo.Wąż odprowadzania wody należy podłączyćdo rury odpływu, nie zginając go. Wążodprowadzania wody należy dokładnieprzymocować do rury odpływu, abypodczas pracy zmywarki nie doszło do jegoprzemieszczenia.min300120max1000500Rura odpływu musi byćpodłączona do systemukanalizacji i nie może byćpodłączona do źródła wódpowierzchniowych.Regulacja nóżekJeżeli nie można prawidłowo zamknąćdrzwiczek zmywarki lub zmywarka nie jeststabilna po lekkim popchnięciu, należywyregulować nóżki zmywarki. Nóżki zmywarkinależy wyregulować zgodnie z ilustracjami winstrukcji montażu dostarczonej ze zmywarką.

Strona: 13

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 11/45 PLAquasafe+(zależy od modelu)Układ Aquasafe+ chroni przed wyciekamiwody, które mogą mieć miejsce przy wlociewęża. Należy unikać kontaktu obudowyzaworu z wodą, aby uniknąć uszkodzeniaukładu elektrycznego. Jeżeli układ Aquasafe+zostanie uszkodzony, należy odłączyćzmywarkę od gniazdka i skontaktować się zPonieważ zestaw wężyjest wyposażony w złączai podzespoły elektryczne,nie wolno ich skracać aniprzedłużać za pomocą wężyprzedłużających.tabeli „Dane techniczne”. Firma nie ponosiodpowiedzialności za szkody powstałew wyniku korzystania ze zmywarki bezuziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.• Połączenie musi być zgodne zprzepisami krajowymi.• Po zamontowaniu zmywarki wtyczkakabla zasilającego musi być łatwodostępna.Po zakończeniu programu mycianależy odłączyć zmywarkę odgniazdka.• Informacje o napięciu i dozwolonymbezpieczniku lub wyłącznikuautomatycznym znajdują się wrozdziale „Dane techniczne”. Jeżeliwartość znamionowa bezpiecznikalub wyłącznika automatycznegoaktualnie używanego w domu wynosimniej niż 16 amperów, należy zlecićwykwalifikowanemu elektrykowimontaż 16-amperowego bezpiecznika.• Podane napięcie musi być równenapięciu sieci zasilania.• Nie należy podłączać zmywarki zapomocą przedłużacza ani rozgałęźnika.Uszkodzony kabel zasilanianależy wymienić wautoryzowanym serwisie.Jeżeli zmywarka do naczyń jestwyposażona w wewnętrznepodświetlenie, w przypadkuuszkodzenia lampęnależy wymieniać tylko wW przypadku awarii zmywarkinie należy z niej korzystaćdo momentu naprawy wautoryzowanym serwisie!Istnieje ryzyko porażeniaprądem!Drzwi zmywarki muszą zostaćprawidłowo zamontowane wprzeciwnym wypadku gorącapara może wydobywać się nazewnątrz! Niebezpieczeństwopoważnych poparzeń, innychobrażeń lub uszkodzeniaurządzenia.Podłączanie zasilaniaZmywarkę należy podłączyć do uziemionegogniazdka chronionego przez bezpieczniko parametrach zgodnych z podanymi w

Strona: 14

12 Zmywarka / Instrukcja ObsugiPierwsze uruchomieniePrzed uruchomieniem zmywarki należyupewnić się, że wykonano wszystkieprzygotowania zgodnie z instrukcjamizawartymi w rozdziale „Ważne instrukcjedotyczące bezpieczeństwa” i „Montaż”.• Aby przygotować zmywarkę domycia naczyń, za pierwszym razemnależy ją uruchomić, wybierającnajkrótszy program z detergentem,gdy zmywarka jest pusta. Przedpierwszym uruchomieniem należy wlaćdo zbiornika na sól 1 litr wody zanimzostanie napełniony solą.Po fabrycznej kontroli jakościw zmywarce może znajdowaćsię niewielka ilość wody. Niespowoduje to uszkodzeniazmywarki.

Strona: 15

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 13/45 PLPrzygotowanie4Wskazówki dotycząceoszczędzania energiiPoniższe informacje ułatwią korzystanieze zmywarki w sposób ekologiczny iumożliwiający oszczędzanie energii.Przed włożeniem naczyń do zmywarki należyusunąć z nich większe resztki żywności.Zmywarkę należy uruchomić po jejcałkowitym napełnieniu.Przed wybraniem programu należy zapoznaćsię z tabelą „Dane programów oraz średniewartości zużycia”.Nie należy używać większej ilościdetergentu, niż podana na opakowaniu.System zmiękczania wodyZmywarka jest wyposażona w systemzmiękczania wody, który zmniejsza twardośćpobieranej wody. System zmiękcza wodępobieraną do zmywarki do poziomuumożliwiającego uzyskanie odpowiedniejjakości mycia naczyń.Jeśli dostarczana woda jesttwardsza niż 7°dH, konieczne jestjej zmiękczenie. W przeciwnymwypadku jony powodującetwardość wody gromadzą sięna powierzchni naczyń, comoże pogorszyć efekty mycia,nabłyszczania i suszenia wzmywarce.Regulacja systemuzmiękczania wodyWłaściwe wyregulowanie systemuzmiękczania wody zwiększa wydajnośćzmywania, płukania i suszenia przezzmywarkę.Należy ustawić poziom twardości wodyw zmywarce odpowiednio zgodnie zinstrukcjami dotyczącymi poziomu twardościwody w tej broszurze.

Strona: 16

14 Zmywarka / Instrukcja ObsugiDo określenia twardości wody zasilającej w celu ustawienia tego systemu używa siędostarczonego wraz z produktem paska testowego w sposób zgodny z poniższym opisemposzczególnych kroków.Zdejmij pasektestowy zopakowania.Odkręć kran ipozwól wodziepłynąć przez okołominutę.Przytrzymaj pasektestowy podwodą przez okołosekundę.Wyjmij pasektestowy z wody ipotrząśnij nim.Odczekaj 1Pasek testowypokazuje poziomtwardości.Po określeniu stopnia twardości wody zasilającej:1. Włącz zmywarkę i jednocześnie naciśnij przyciski Time Delay (Zwłoka czasowa) oraz P+/P.Po wyświetleniu odliczania (3, 2, 1) przytrzymaj je wciśnięte przez chwilę.2. Naciśnij przycisk P+/P, aby aktywować pozycję (r.. ).3. Za pomocą przycisku Time Delay (Zwłoka czasowa) ustaw poziom twardości wodyodpowiedni do twardości wody zasilającej. Prawidłowe ustawienia znajdziesz w „Tabeliustawień twardości wody”.4. Naciśnij przycisk On/Off (Włączanie/wyłączanie), aby zachować to ustawienie.Tabela ustawień twardości wodyPoziomtwardościTwardośćwody w skaliangielskiej °dEniemieckiej °dHfrancuskiej °dFWskaźnik poziomu twardości wodyPoziom 0 0–5 0–4 0–8Naciśnij przycisk Time Delay (Zwłoka czasowa), abyprzełączyć poziom twardości wody do pozycji 1 (r1).Poziom 1 6–9 5–7 9–13Poziom 210–15 8–12 14–22przełączyć poziom twardości wody do pozycji 2 (r2).Poziom 316–19 13–15 23–27przełączyć poziom twardości wody do pozycji 3 (r3).Poziom 420–24 16–19 28–34przełączyć poziom twardości wody do pozycji 4 (r4).Poziom 5 25–62 20–50 35–90przełączyć poziom twardości wody do pozycji 5 (r5).Jeśli poziom twardości wody zasilającej przekracza 90°dF lub jeśli używasz wody ze studni,zaleca się zastosowanie urządzeń do oczyszczania wody i specjalnych filtrów.Jeśli poziom twardości wody zasilającej wynosi poniżej 13° dF, nie ma potrzeby stosowaniasoli w zmywarce. W takim przypadku na panelu zmywarki w sposób ciągły świeci wskaźnikostrzegający o braku soli (jeśli dostępny).Jeśli twardość ustawiono na poziomie 1, wskaźnik ostrzegający o braku soli będzie świecić wsposób ciągły, choć nie trzeba stosować soli. Jeśli mimo tego stosuje się sól, nie będzie onazużywana, a wskaźnik soli nie zaświeci się.

Strona: 17

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 15/45 PLDodawanie soliSystem zmiękczania wody wymagaregeneracji, aby zmywarka cały czas działałaz tą samą efektywnością. W tym celu stosujesię sól do zmywarek.W zmywarce należy stosowaćwyłącznie specjalną sólzmiękczającą przeznaczoną dotego typu urządzeń.Do stosowania w systemiezmiękczania wody zaleca się sólw formie granulek lub proszku.Nie należy używać soli, któranie rozpuszcza się w wodzie,na przykład soli kuchennejlub kamiennej. Mogłoby tospowodować pogorszeniewydajności systemu z biegiemczasu.Po uruchomieniu zmywarkizbiornik na sól napełni się wodą.Z tego względu należy wsypaćsól przed uruchomieniem1. Aby dodać sól zmiękczającą, najpierwwyjmij dolny kosz.2. Obróć nakrętkę zbiornika na sól w lewo,aby go otworzyć (A).3. Przed rozpoczęciem użytkowania wlejdo zbiornika na sól 1 litr wody.4. Napełnij zbiornik solą, używając lejka dosoli (D). Aby przyspieszyć rozpuszczaniesoli w wodzie, zamieszaj ją łyżką.C Zbiornik na sól mieści ok 2 kg solizmiękczającej.5. Po napełnieniu zbiornika załóż nakrętkę idokładnie ją dokręć.Sól należy dodać tuż przeduruchomieniem urządzenia.Dzięki temu nadmiar słonej wodyzostanie natychmiast wypłukany,co zapobiega korozji urządzenia.W przypadku, gdy zmywanienie zostanie rozpoczętenatychmiast, uruchom zmywarkęna najkrótszy program bezW razie zmiany miejscazamieszkania konieczne jestponowne dostosowanie stopniatwardości wody urządzeniaprzez uwzględnienie informacjipodanych powyżej zgodnieze stopnień twardości wodydoprowadzanej do nowegomiejsca zamieszkania.Urządzenie wyświetli ostatnionastawiony poziom twardościwody.

Strona: 18

16 Zmywarka / Instrukcja Obsugi1. Przesuń zatrzask w prawo, aby otworzyćpokrywkę dozownika detergentu (A).2. Umieść w dozowniku odpowiednią ilośćdetergentu w proszku, płynie/żelu lubtabletce.W dozowniku detergentuznajdują się oznaczeniapoziomu ułatwiające dodanieodpowiedniej ilości detergentu wproszku. Całkowicie napełnionydozownik zawiera 45 cm³detergentu. W zależności odstopnia napełnienia zmywarkii zabrudzenia naczyń należywsypać detergent do oznaczeniapoziomu 15 cm³ lub 25 cm³w dozowniku. Jeśli używaszdetergentu w tabletkach, jednatabletka wystarczy.3. Aby zamknąć pokrywę dozownikadetergentu, naciśnij ją. Zamknięciupokrywki towarzyszy „kliknięcie”.Ponieważ sole różnych marekróżnią się wielkością granulek iróżna jest też twardość wody,rozpuszczenie soli w wodziemożne potrwać kilka godzin.Dlatego po wsypaniu soli dozbiornika zmywarki wskaźnik solimoże świecić przez pewien czas.DetergentW zmywarce można stosować detergent wproszku, w płynie/żelu lub w tabletkach.W zmywarce do naczyń należystosować wyłącznie detergentyprzeznaczone do tego typuurządzeń. Zalecamy unikaniedetergentów zawierającychchlor i fosforan, ponieważsą szkodliwe dla środowiskanaturalnego.Dodawanie detergentuAby uzyskać lepsze efekty myciai suszenia, zwróć uwagę naostrzeżenia zamieszczone naopakowaniu detergentu. Abyuzyskać dodatkowe informacje,skontaktuj się z producentem.Do dozownika detergentu niewolno wlewać rozpuszczalnika.Grozi to wybuchem!Umieść detergent w dozowniku detergentubezpośrednio przed włączeniem zmywarki,zgodnie z ilustracjami poniżej.

Strona: 19

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 17/45 PLOptymalne efekty myciauzyskasz, stosując detergent,płyn do płukania i sólzmiękczającą wodę jako osobneśrodki.W przypadku stosowaniadetergentów w tabletkachnależy stosować się do instrukcjiproducenta detergentu.Jeżeli po zakończeniu programumycia z zastosowaniemdetergentu w tabletkachnaczynia są mokre lub widaćna nich osad z kamienia(szczególnie na szklankach),należy skontaktować się zproducentem detergentu.W przypadku zmiany detergentuw tabletkach na detergent wproszku:1. Upewnij się, że zbiorniki na sól i płyn dopłukania są pełne.2. Ustaw twardość wody na najwyższąwartość i uruchom pustą zmywarkę.3. Po zakończeniu cyklu mycia beznaczyń zapoznaj się z instrukcjąobsługi i ponownie ustaw twardośćwody odpowiednio do charakterystykipobieranej wody.4. Odpowiednio dostosuj ustawieniadotyczące płynu do płukania.3Wprzypadkukrótkichprogramówbez mycia wstępnego należystosować detergent w proszkulub w płynie/żelu, ponieważrozpuszczalność detergentu wtabletce zmienia się w zależnościod temperatury i czasu.Detergenty w tabletkachPoza tradycyjnymi detergentami wtabletkach w sprzedaży dostępne są równieżdetergenty w tabletkach o działaniu solizmiękczającej wodę i środka do płukania.Niektóre typy tych detergentów zawierajątakże specjalne składniki, takie jak środkichroniące szkło i stal nierdzewną. Efektyich działania widoczne są tylko do pewnegopoziomu twardości wody (21°dH). Jeśli wodajest twardsza, razem z detergentem należystosować sól zmiękczającą wodę i środek dopłukania.

Strona: 20

18 Zmywarka / Instrukcja ObsugiPłyn do płukaniaPłyn do płukania stosowanyw zmywarkach do naczyń tośrodek służący do zwiększaniaefektywności suszenia izapobiegania powstawaniuplam wody i kamienia namytych naczyniach. Dlategonależy pamiętać o napełnianiuzbiornika płynu do płukania istosowaniu płynów do płukaniaprzeznaczonych do stosowaniaw zmywarkach do naczyń.1. Otwórz pokrywę zbiornika płynu dopłukania, używając zatrzasku.2. Napełnij zbiornik do poziomu „MAX”.3. Delikatnie naciśnij punkt (B) na pokrywiezbiornika, by ją zamknąć.4. Jeżeli po myciu na zastawie stołowejwidoczne są plamy, należy zwiększyćpoziom, a jeżeli po przetarciu rękąwidoczne są niebieskie ślady, poziomnależy zmniejszyć. Domyślne ustawieniefabryczne to pozycja 3.Regulacja ilości środka dopłukania została opisana wsekcji poświęconej obsłudzeurządzenia, w punkcie „Regulacjailości środka do płukania”.Płyn do płukania znajdującysię poza zbiornikiem należyzetrzeć. Przypadkowo rozlanypłyn do płukania spowodujepowstawanie piany iograniczenie skuteczności mycia.Przedmioty nienadające siędo mycia w zmywarce• W zmywarce nie wolno myć naczyńzabrudzonych popiołem z papierosa,woskiem, środkiem do polerowania,barwnikiem, środkami chemicznymi itp.• Nie należy też myć w zmywarceprzedmiotów ze srebra ani sztućcówz uchwytami wykonanymi z drewnalub kości, przedmiotów z elementamiklejonymi lub nieodpornymi na działanieciepła, a także naczyń z miedzi lub cyny.Po umyciu w zmywarce ozdobnenadruki na porcelanie orazprzedmiotach z aluminium isrebra mogą się odbarwić lubwyblaknąć, podobnie jak pomyciu ręcznym. Elementy zdelikatnego szkła i kryształumogą z czasem zmatowieć.Przed zakupem zastawystołowej zdecydowanie zalecanejest sprawdzenie, czy nadaje sięona do mycia w zmywarce.

Strona: 21

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 19/45 PLWkładanie naczyń dozmywarkiZmywarka będzie działać w sposóboptymalny pod względem zużycia energiioraz mycia i suszenia tylko w przypadkuprawidłowego włożenia naczyń.• Przed włożeniem naczyń do zmywarkinależy usunąć z nich większe resztkiżywności (kości, pestki itp. ).• W miarę możliwości cienkie i wąskienaczynia należy ułożyć na środku kosza.• Bardzo zabrudzone i ciężkie naczynianależy ułożyć na dolnym koszu, amniejsze i bardziej delikatne — nagórnym.• Naczynia z wgłębieniami, takiejak miski, szklani i patelnie, należywłożyć do zmywarki spodem do góry.Zapobiegnie to gromadzeniu się wodywe wgłębieniach.Aby uniknąć obrażeń ciała, ostrei szpiczaste przedmioty, takie jakwidelce i noże, należy wkładaćostrym końcem w dół lub kłaśćpoziomo w koszu na naczynia.Najpierw należy wyjąć naczynia z dolnegokosza, a następnie z górnego.

Strona: 22

20 Zmywarka / Instrukcja ObsugiPrzykłady odmiennego ustawiania koszykówDolny koszykGórny koszykNiewłaściwe ustawianie koszyków

Strona: 23

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 21/45 PLKosz na sztućceKosz na sztućce umożliwia mycie noży,widelców, łyżek itp.Położenie kosza na sztućce można zmienić,(A, B), uzyskując dodatkowe miejsce przyukładaniu naczyń na dolnym koszu i uzyskaćdodatkowe miejsce na naczynia różnejwielkości.

Strona: 24

22 Zmywarka / Instrukcja ObsugiSkładane zęby dolnegokoszaSześcioczęściowe składane zęby (A)umieszczone przy dolnym koszu zmywarkiułatwiają wkładanie dużych naczyń,takich jak patelnie, miski itp. Aby uzyskaćdodatkowe miejsce, można złożyć każdy ząbosobno lub wszystkie na raz.Aby ustawić składane zęby w pozycjipoziomej, należy chwycić je na środku ipchnąć w kierunku wskazywanym przezstrzałkę (B). Aby ustawić zęby z powrotemw pozycji pionowej, wystarczy podnieśćje do góry. Składane druty zablokują się wzatrzasku z kliknięciem (C).Ustawienie zębów w pozycjipoziomej, gdy trzymane sąza końce, może spowodowaćich wygięcie. Dlatego należyustawiać zęby z pozycjiśrodkowej do poziomej lubpionowej, trzymając je za dolnącześć i przesuwając w kierunkuwskazywanym przez strzałkę

Strona: 25

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 23/45 PLUchwyt na szklanki wdolnym koszuUchwyt na szklanki w dolnym koszuzmywarki umożliwia bezpieczne myciedużych i wysokich szklanek.Podpórki do mycia tacPodpórki w dolnym koszu umożliwiają mycietac.Informacje o wyborze odpowiedniegoprogramu i funkcji zawiera rozdział Funkcjedodatkowe.AkcesoriumSoftTouchAkcesorium SoftTouch w dolnym koszykuzmywarki służy do bezpiecznego myciadelikatnych kieliszków.

Strona: 26

24 Zmywarka / Instrukcja ObsugiWielofunkcyjny stelażdolnego kosza z regulacjąwysokościTo akcesorium znajdujące się przy dolnymkoszu ułatwia mycie takich przedmiotów jakdodatkowe szklanki, długie łyżki wazowe inoże do chleba.Stelaży można używaćw zależności od potrzeb,ustawiając je w dolnej lub górnejpozycji, albo zamknąć je w celuuzyskania szerszego obszaru wdolnym koszu.A Należy upewnić się, że śmigło niedotyka naczyń umieszczonych nastelażach.Aby zamknąć stelaże:1. Złóż stelaż (A).2. Przesuń stelaż w górę (B).3. Ustaw stelaż w pozycji pionowej (C).4. Przesuń stelaż w dół i zablokuj go wwypustkach (D).Stelaże można otworzyć,wykonując powyższą proceduręw odwrotnej kolejności.Aby wyregulować wysokość stelaży:1. Złóż stelaż (E).2. Przesuń stelaż w górę (F).3. Otwórz stelaż na odpowiednim poziomie(G).

Strona: 27

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 25/45 PLDrut na butelki w dolnymkoszuDrut na butelki ułatwia mycie długich naczyńz szerokim otworem. Drut na butelki możnawyjąć z kosza, jeżeli nie jest używany,wyciągając go z obu stron (H).Stelaż górnego kosza zregulacją wysokościDolne i górne części stelaży z regulacjąwysokości w górnym koszu zmywarkimożna przesunąć w górę lub w dół w celudostosowania do wysokości kieliszków,filiżanek itp. (A, B, C).Wielofunkcyjny stelaż górnego kosza możnaunieść, by wyjąć go, jeśli nie będzie używany.Jeśli chcesz ponownie użyćwielofunkcyjnego stelaża górnego kosza,możesz łatwo dołączyć go do boku górnegokosza.górnego koszaAkcesorium znajduje się przy górnym koszui ułatwia mycie takich przedmiotów, jakwyjątkowo długie łyżki wazowe i noże dochleba.

Strona: 28

26 Zmywarka / Instrukcja ObsugiRegulacja wysokościMechanizm regulacji wysokości górnegokosza pozwala uzyskać większą przestrzeńw górnej lub dolnej sekcji zmywarkiodpowiednio do potrzeb poprzez ustawieniewysokości pełnego lub pustego kosza.Mechanizm umożliwia ustawienie kosza wtrzech położeniach: dolnym, środkowym lubgórnym (1, 2, 3).1. Aby podnieść kosz, przytrzymaj obiemarękami druty górnego kosza, gdyznajduje się on w najniższej pozycji, ipociągnij je w górę (A).2. Usłyszysz „kliknięcie” prawego i lewegomechanizmu wskazujące przesunięciena kolejny poziom. Puść kosz.Jeśli wysokość nie jest wystarczająca,powtórz proces.Aby opuścić kosz z najwyższej pozycji:1. Przytrzymaj obiema rękami drutygórnego kosza, delikatnie unieś koszi jednocześnie popchnij oraz zwolnijzatrzaski pokazane na ilustracji (B).2. Opuść kosz z obecnej pozycji na niższą.3. Puść kosz, gdy znajdzie się na niższympoziomie.Mechanizm zmiany położeniamoże nie działać prawidłowo, gdygórny kosz jest przeładowanylub jego obciążenie jestnierównomiernie rozłożone. Przydużym obciążeniu istnieje ryzykospadnięcia kosza na niższypoziom.Zwróć uwagę, by górny koszbył ustawiony na tej samejwysokości z obu stron.

Strona: 29

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 27/45 PLSkładane druty górnegoJeśli potrzebujesz więcej miejsca na naczyniaw górnym koszu urządzenia, możesz użyćskładanych drutów.Aby ustawić składane druty w pozycjipoziomej, chwyć je na środku i pchnij wkierunku wskazywanym przez strzałkę.Większe naczynia ułóż w uzyskanym miejscu.Aby ustawić druty z powrotem w pozycjipionowej, wystarczy je podnieść.Ustawienie drutów w pozycjipoziomej, gdy trzymane są zakońce, może spowodować ichwygięcie. Z tego względu należyzmieniać ustawienie na poziomelub pionowe, chwytając druty upodstawy.Ustawianie wysokości przypustym koszuW tym modelu wysokość górnego koszamożna zmienić dzięki kółkom zamontowanymna dwóch różnych wysokościach.Zwolnij zatrzaski na prawej i lewej prowadnicygórnego kosza, przesuwając je na zewnątrzWyciągnij kosz całkowicie na zewnątrz.Włóż kosz z powrotem w prowadnicenawybranej wysokościPopchnij zatrzaski z powrotem doodpowiedniego położenia.

Strona: 30

28 Zmywarka / Instrukcja ObsugiGórny kosz na sztućceGórny kosz na sztućce służy do myciasztućców, np. widelców, łyżek itp.,umieszczonych między kratkami.W przypadku modeli z funkcją częściowegoprzemieszczania popchnięcie kratki (1) nauchwycie umożliwia przesunięcie głównejtacy kosza do niższej pozycji i odblokowaniesystemu. Prawa i lewa taca boczna mogąwówczas służyć jako części ruchome.Przestrzeń zwolniona przez tace boczneumożliwia załadowanie dłuższych części wgórnym koszu.Gdy główna taca znajduje się w dolnympołożeniu, można na niej umieszczać długie/wysokie przedmioty, takie jak filiżanki dokawy i łyżki wazowe. Gdy tace boczne sąnachylone ku bocznym ścianom, możnapociągnąć uchwyt, by podnieść tacę główną izablokować system.

Strona: 31

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 29/45 PL55 Obsługa zmywarki1. Przycisk On/Off (Zał. /Wył. )2. Przycisk Programme Selection / Programme Cancel (Wybór/Kasowanie programu) (3 sekundy)3. Przyciski funkcjiF1F24. Wskaźnik programu5. Wskaźnik soli6.7. Wskaźnik Start / Cancel (Start/ Kasowanie)8. Wskaźnik Time Delay / Programme Time (Zwłoka czasowa/ Czastrwania programu)9. Przycisk Time Delay (Zwłoka czasowa)10. WskaźnikTime Delay (Zwłoka czasowa)11. Wskaźnik End of Programme (Koniec programu)12.13. Wskaźnik Rinse Aid (Płyn do płukania)Funkcja Połowa pojemnościFunkcja detergent w tabletkach(Nieużywany)102 4 5 6 7 8 3 9111213

Strona: 32

30 Zmywarka / Instrukcja ObsugiObsługa zmywarkiPrzyciskiPrzycisk On/Off (Zał. )Po naciśnięciu przycisku On/Off (Zał. /Wył. ) lampki wskaźników na wyświetlaczuzapalają się w położeniu ON (ZAŁ. ) przycisku.Lampki te gasną, gdy przycisk jest wpołozeniu OFF (WYŁ. ).Przycisk Programme Selection/ Programme Cancel (Wybór/Kasowanie programu)Naciskaj ten przycisk, aż na wskaźnikuprogramu pojawi się żądany program.Aby wykasować bieżący program, otwórzdrzwiczki zmywarki. Naciśnij przyciskProgramme Selection / Programme Cancel(Wybór/ Kasowania programu) i przytrzymajgo przez 3 sekundy. Po odliczaniu 3–2–1wyświetli się 0:01. Zamknij drzwiczkizmywarki i poczekaj, aż zakończy sięspuszczanie wody. Trwa ono 2 minuty, apo jego zakończeniu rozlega się sygnałdźwiękowy.Przyciski funkcjiPo naciśnięciu jednego z przyciskówfunkcji w trakcie wyboru programu lubwyboru zwłoki czasowej odezwie się sygnałpotwierdzenia, pod warunkiem że funkcja taobsługiwana jest przez wybrany program.Funkcja zostanie wybrana, gdy zapali się jejwskaźnik.Aby anulować wybraną funkcję, przytrzymajjej klawisz wciśnięty, aż zgaśnie jej wskaźnik.Przygotowanie zmywarki1. Otwórz drzwiczki zmywarki.2. Włóż naczynia zgodnie ze wskazówkamizawartymi w instrukcji obsługi.3. Upewnij się, że górne i dolne wirnikiswobodnie się obracają.4. Umieść w dozowniku odpowiednią ilośćdetergentu.Wybieranie programu1. Aby wyłączyć zmywarkę, naciśnijprzycisk On/Off (Wł. /wył. ).2. Sprawdź, czy palą się wskaźniki solii płynu do płukania, a w razie potrzebyuzupełnij te środki.3. W tabeli „Dane programów oraz średniewartości zużycia” wyszukaj odpowiedniprogram zmywający.4. Wybrany program uruchomi się pozamknięciu drzwiczek zmywarki.

Strona: 33

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 31/45 PL0InnerCleanEco*IntensnwnyQuick&ShineMiniZmywaniewstępne-50ºC706035Zalecasięuruchamianietegoprogramuco-2miesiącewceluczyszczeniaizapewnieniajejniezbędnejhigieny.ProgramtennależyuruchamiaćprzypustejDlalepszychrezultatówzalecastosowaniegołączniezespecjalnymiśrodkamidozmywarek.Najbardziejekonomicznyprogrammyciadlaśredniozabrudzonychnaczyńcodziennegoużytku.Zalecanysilnienaczyń,garnkówpatelni.normalnienajszybszysposób.delikatniezanieczyszczonychzktórychuprzątniętoresztkijedzeniawstępnieoczyszczono.usuwaniapozostałościnanaczyniach,którebędąoczekiwaćmyciemaszynieprzezkilkadni.ŚredniWysokiNiewielki+75210583015, 211, 517, 611, 84, 20, 701, 051, 651, 200, 80StopieńzabrudzeniaEnergia(kWh)SuszenieCzastrwania(min. )Woda(I)TabelaprogramówWartościpodanetabeliokreślonozałożeniustandardowychwarunków.Wwarunkachrzeczywistychmogąwystąpićróżnice.referencyjnyinstytutówbadawczych.BadaniaprzeprowadzanesązgodnienormąEN50242pełnychdozownikachsolinabłyszczacza.NumerNazwaTemperaturazmywania

Strona: 34

32 Zmywarka / Instrukcja ObsugiFunkcje pomocniczeProgramy myjące tej zmywarkizaprojektowano tak, aby uzyskać najlepszyefekt czyszczenia, biorąc pod uwagę rodzajzabrudzenia, jego stopień i właściwościzmywanych naczyń.Funkcje pomocnicze pozwalają zaoszczędzićczas, wodę i energię el.CFunkcje pomocnicze mogąpowodować zmiany w czasietrwania programu.Nie do wszystkich programówzmywania stosuje się funkcjepomocnicze. Wskaźnik funkcjipomocniczej, który nie nadaje siędla danego programu, nie będzieaktywny.Pozwala poprawić wydajność suszenia przyzmywaniu w detergentach uniwersalnych,zwanych „wszystko w jednym”, czyli 2w1,3w1, 4w1, 5w1 itd., w zależności od stopniatwardości wody z kranu.Po jej wybraniu zaświeci się wskaźnik TabletDetergent (Detergent w tabletkach).Jeśli korzystano z funkcjidetergent w tabletkachprzy ostatnio stosowanymprogramie zmywania, pozostanieona aktywna w następnymwybranym programie. Jeśli w tymnowo wybranym programie niechcesz użyć tych funkcji, naciśnijprzycisk Tablet Detergent(Detergent w tabletkach) iprzytrzymaj aż zgaśnie wskaźnikodnośnej funkcji.może powodować zmianę wczasie trwania programu.Służy do zmywania przy niepełnymwykorzystaniu pojemności zmywarki.1. Włóż do zmywarki tyle naczyń, ilepotrzeba.2. Włącz zmywarkę przyciskiem On/Off(Zał. Wybierz żądany program i naciśnijprzycisk Half Load (Połowa pojemności).Na wyświetlaczu, we wskaźnikuFunction Selected (Wybrana funkcji)zapali wskaźnik Half Load (Połowapojemności).4. Zamknij drzwiczki zmywarki, abyuruchomić ten program.Dzięki funkcji Funkcja Half Load(Połowa pojemności) możnaoszczędzać zarówno wodę ienergię el. wykorzystują dolny igórny kosze zmywarki.Oświetlenie wnętrza(w zależności od modelu)Niektóre modele wyposażone są woświetlenia wnętrza, które zapala się, gdydrzwiczki są otwarte.Zmiana ustawienia oświetleniawnętrza1.. Po włączeniu zmywarki jednocześnienaciśnij przyciski Time Delay (Zwłokaczasowa) oraz P +. Przytrzymaj teprzyciski, aż na wyświetlaczu zakończysię odliczanie 3, 2, 1.2. Naciśnij przycisk P+ aby aktywowaćopcję L:. Oświetlenie wnętrza wyłączasię jako opcję „L:0”, a włącza jako opcję„L:1”. Nastaw żądaną opcję przyciskiemTime Delay (Zwłoka czasowa).3. Wyłącz zmywarkę przyciskiem On/Off(Zał. ), aby zapamiętać te zmiany.

Strona: 35

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 33/45 PLOświetlenie podłogoweOstrzeżenie, że zmywarka jest wfazie zmywaniaW trakcie procesu zmywania zmywarkaodbija światło ku podłodze. Światło towyłącza się po zakończeniu procesuzmywania.Oświetlenie podłogowe włączasię automatycznie wraz zuruchomieniem programuzmywania i świeci do jegoukończenia.C Użytkownik nie może wyłączyćoświetlenia podłogowego.tam użyć funkcji Time Delay (Zwłokaczasowa) aby umyć naczynia w czasie jejobowiązywania.Można opóźnić rozpoczęcie wybranegoprogramu o czas do 24 godzin.1. Po wybraniu programu zmywania iinnych funkcji pomocniczych naciśnijprzycisk funkcji Time Delay (Zwłokaczasowa).2. Po naciśnięciu przycisku Time Delay(Zwłoka czasowa) w wierszu informacjina wyświetlaczu pojawi się "0:30" izacznie migać wskaźnik Time Delay(Zwłoka czasowa).3. Nastaw żądany czas zwłoki naciskającprzycisk Time Delay (Zwłoka czasowa).Za każdym naciśnięciu tego przyciskuczas wzrasta o 30 minut do 6 godzin, apotem o 1 godzinę do 24 godzin.4. Po ustawieniu Delayed Start (Opóźnionystart) zamknij drzwiczki zmywarki. Poupływie czasu opóźnienia wybranyprogram uruchomi się automatycznie.Zmiana ustawień przy włączonejfunkcji zwłoki czasowejGdy włączona jest funkcja zwłoki czasowejnie można zmienić programu zmywania,funkcji pomocniczej, ani czasu zwłoki.Programu i funkcji pomocniczychnie można ustawić / zmienić pouruchomieniu programu.Wyłączanie funkcji zwlokiczasowejOtwórz drzwiczki zmywarki, naciśnij przyciskProgramme Selection/Programme Cancel(Wybór/kasowanie programu) i przytrzymajspuszczanie wody. Trwa ono 2 minuty,a po jego zakończeniu rozlega się sygnałZmiana głośności sygnałuostrzegawczego1. Po włączeniu zmywarki jednocześnieczasowa) oraz P/P+. Przytrzymaj te2. Naciśnij przycisk P/P+, aby aktywowaćpozycję S:3. Każde naciśnięcie przycisku Time Delay(Zwłoka czasowa) zmieni głośnośćalarmu dźwiękowego w następującysposób: S:0 — wyłączony, S:1 — średni iS:2 — głośny.4. Wyłącz zmywarkę przyciskiem On/OffC Ustawienie fabryczne tegourządzenia to S:2.Programowanie czasuZwłoka czasowaJeśli w jakiejś okolicy obowiązuje obniżonataryfa na energie elektryczną, można

Strona: 36

34 Zmywarka / Instrukcja ObsugiPo wyłączeniu funkcji zwłokiczxasowej można wybrać iuruchomić nowy program.Funkcji zwłoki czasowej niemożna ustawić po uruchomieniuprogramu.Uruchamianie programuZamknij drzwiczki zmywarki, aby jąuruchomić po wybraniu programu i funkcjipomocniczych.Zmywarka zmiękcza wodę wzależności od stopnia twardościwody zasilającej. Czas zmywaniamoże się zmienić w trakciewykonywania programu wzależności od temperaturyotoczenia w miejscu, w którymzainstalowano zmywarkę,temperatury wody zasilającej iilości naczyń.Zwracaj uwagę, aby nie otwieraćdrzwiczek zmywarki w trakciejej pracy. Po otwarciu drzwiczekze zmywarki może się naglewydobyć strumień pary, a więczachowaj ostrożność.W trybie pauzy zmywarkazatrzyma się na jakiś czas,aby całkowicie usunąć wodęze swego wnętrza i z naczyńoraz oczyścić się ze środkazmiękczającego wodę, po czymwznowi pracę w trybie suszenia.Anulowanie programuW zmywarce i na mytychprzedmiotach mogą pozostawaćresztki detergentu i środka dopłukania, w zależności od etapuna którym anulowano program.Wskaźnik soli ()Proszę sprawdzić wskaźnik soli nawyświetlaczu, aby zobaczyć, czy wzmywarce jest odpowiednia ilość solizmiękczającej. Gdy na wyświetlaczuzmywarki pojawi się wskaźnik ostrzeżenia oniedostatku soli, należy uzupełnić zawartośćjej zbiornika.Regulację poziomu twardościwody objaśniono w rozdz.System zmiękczania wody.Wskaźnik płynu zrobićpłukania ()Proszę sprawdzić wskaźnik płynu dopłukania na wyświetlaczu, aby zobaczyć,czy w zmywarce jest odpowiednia ilośćpłynu do płukania. Gdy na wyświetlaczuzmywarki pojawi się wskaźnik ostrzeżeniao niedostatku płynu do płukania, należyuzupełnić zawartość jego zbiornika.płukanianaciśnij przyciski Time Delay(Opóźnienie) oraz P+. Po wyświetleniuodliczania (3, 2, 1) przytrzymaj przezchwilę wciśnięte przyciski.2. Naciśnij przycisk P+, aby przejść nawyświetlaczu do pozycji (P).

Strona: 37

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 35/45 PLPozostaw naczynia w zmywarcena około 15 minut, aby ostygłypo umyciu. Naczynia prędzejwyschną, jeśli zostawiszdrzwiczki zmywarki uchylone.Zwiększy to efektywnośćsuszenia w zmywarce.Ostrzeżenie o ustaniudopływu wodyJeśli zamknie się dopływ wody z sieci, lubzakręci kurek kranu, zmywarka nie możepobierać wody i na wskaźniku programumigać będzie ikonka E:02. Jeśli trwa todłużej, zatrzymuje się program zmywający izmywarka regularnie sprawdza wlot wody,po przywróceniu dopływu wody ikonkaE:02 niknie, a program zmywający zostajewznowiony.Ostrzeżenie o przepełnieniuJeśli zmywarka nabierze zbyt wiele wody lubjeśli jakiś jej element przecieka, i zmywarkato wykryje i na wskaźniku programu migaćzacznie ikonka E:01. Na czas przepełnieniawłącza się algorytm bezpieczeństwa,który postara się o odprowadzenie wody.Gdy przepełnienie ustanie, a wraz z nimzagrożenie, ikonka E:01 zniknie. Jeśli E:01 nieznika, jest to trwała niesprawność. W takimprzypadku trzeba wezwać autoryzowanyserwis.3. Wybierz odpowiedni poziom za pomocąprzycisku Time Delay (Opóźnienie).4. Naciśnij przycisk On/Off (Wł. ), abyzapisać to ustawienie.W pozycji mycie P:0 nie jest uwalniany płynW pozycji P:1 uwalniana jest 1 porcja płynudo płukania.W pozycji P:2 uwalniane są 2 porcje płynu doW pozycji P:3 uwalniane są 3 porcje płynu doW pozycji P:4 uwalniane są 4 porcje płynu doKoniec programuGdy wybrany program dobiegakońca, odzywa się sygnałdźwiękowy ostrzegający, abywyłączyć zmywarkę. Sygnałten odzywa się w pewnychodstępach czasu, a potem sięwyłącza.Po ukończeniu programu zmywania zapalisię wskaźnik End of Programme (Koniecprogramu).2. Naciśnij przycisk On/Off (Zał. ), abywyłączyć zmywarkę.3. Zakręć kran.4. Wyjmij wtyczkę zmywarki z gniazdka.C Dla oszczędności energiizmywarka automatyczniewyłącza się po ukończeniuprogramu lub jeśli program niezostanie uruchomiony.

Strona: 38

36 Zmywarka / Instrukcja ObsugiZaleca się uruchamianie tego programu co1 -2 miesiące w celu czyszczenia zmywarkii zapewnienia jej niezbędnej higieny.Program ten należy uruchamiać przy pustejDla lepszych rezultatów zaleca sięstosowanie go łącznie ze specjalnymiśrodkami do czyszczenia zmywarek.Nie używaj programu MachineCleaning (Czyszczeniezmywarki) do zmywania naczyń.Ponieważ działa w wysokichtemperaturach, jest szkodliwydla naczyń.

Strona: 39

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 37/45 PLKonserwacja i czyszczenie6Okres użytkowania zmywarek jest corazdłuższy, a ich regularne czyszczeniezapobiega występowaniu najczęstszychproblemów.Przed rozpoczęciem czyszczeniagniazdka i zakręcić kran..C Do czyszczenia nie należystosować środków ściernych.Aby zapewnić efektywnedziałanie zmywarki, należyczyścić filtr i wirniki co najmniejraz w tygodniu.Czyszczenie zewnętrznychpowierzchni zmywarkiZewnętrzne powierzchnie i uszczelkidrzwiczek zmywarki należy delikatnie umyćłagodnym środkiem czyszczącym i wilgotnąściereczką. Panel sterowania należy wytrzećlekko wilgotną ściereczką.Czyszczenie wnętrza• W zależności od stopnia zabrudzeniawnętrze i komorę zmywarki należyczyścić, uruchamiając program zdetergentem lub bez.• Jeżeli w zmywarce pozostała woda,należy ją spuścić, wykonując proceduryzawarte w temacie „Anulowanieprogramu”. Jeżeli nie można usunąćwody, wyjmij filtry zgodnie z instrukcjąw sekcji „Czyszczenie filtrów” isprawdź, czy na spodzie zmywarki niezgromadziły się resztki, które blokująścieżkę przepływu wody. W raziepotrzeby oczyść ją.Czyszczenie filtrówAby zapewnić efektywne działaniezmywarki, należy czyścić filtry co najmniejraz w tygodniu. Należy sprawdzić, czy wfiltrze nie ma resztek żywności. Jeżeli nafiltrach znajdują się resztki żywności, należyje wyjąć i dokładnie wyczyścić pod bieżącąwodą.1. Obróć moduł mikrofiltra (1) i filtrawstępnego (2) w lewo i wyjmij go zgniazda.2. Wyjmij metalowy/plastikowy filtr (3) z3. Wciśnij dwie zapadki filtra wstępnego dośrodka i wyjmij filtr wstępny z modułu.

Strona: 40

38 Zmywarka / Instrukcja Obsugi4. Wyczyść wszystkie filtry metalowąszczotką pod bieżącą wodą.5. Włóż metalowy/plastikowy filtr.6. Włóż filtr wstępny do mikrofiltra.Sprawdź, czy jest prawidłowo włożony.Obróć filtr wstępny w prawo, ażusłyszysz „kliknięcie”.C Nie należy uruchamiać zmywarkibez filtra.Nieprawidłowe założeniefiltrów powoduje zmniejszenieefektywności mycia.Czyszczenie filtra wężaUszkodzenia zmywarki spowodowane przezzanieczyszczenia z sieci wodociągowej lubwłasnego źródła wody (takie jak piasek,ziemia, rdza itp. ) można wychwycić zapomocą filtra przymocowanego do wężadoprowadzania wody. Wąż i filtr należyregularnie sprawdzać i czyścić w raziepotrzeby.1. Zakręć kran i odłącz wąż.2. Po wyjęciu filtra wyczyść go pod bieżącą3. Włóż wyczyszczony filtr do gniazda wwężu.4. Podłącz wąż do kranu.(zależy od modelu)

Strona: 41

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 39/45 PLCzyszczenie wirnikówzmywarki, należy czyścić wirniki co najmniejDolny wirnikNależy sprawdzić, czy otwory w dolnymwirniku (1) nie są zatkane. Jeżeli tak, należywyjąć i wyczyścić wirnik. Pociągnij dolnywirnik w górę, aby go wyjąć.Górny wirnikNależy sprawdzić, czy otwory w górnymwyjąć i wyczyścić wirnik. Aby wyjąć górnywirnik, należy obrócić jego nakrętkę w lewo.Po założeniu górnego wirnika należyupewnić się, że jego nakrętka jest dokręcona.

Strona: 42

40 Zmywarka / Instrukcja Obsugi7 Rozwiązywanie problemówZmywarka nie uruchamia się.• Kabel zasilający jest odłączony. >>> Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony do• Bezpiecznik jest przepalony. >>> Sprawdź bezpieczniki w domu.• Dopływ wody jest odcięty. >>> Sprawdź, czy kurek kranu jest odkręcony.• Drzwiczki zmywarki są otwarte. >>> Sprawdź, czy drzwiczki zmywarki są zamknięte.• Nie naciśnięto przycisku On/Off (Wł. ). >>> Włącz zmywarkę, naciskając przycisk On/Off (Wł. ).Umyte naczynia nie są czyste• Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Włóż naczynia zgodnie z opisemw instrukcji obsługi.• Wybrany program jest nieodpowiedni. >>> Wybierz program z wyższą temperaturą idłuższym czasem trwania cyklu.• Wirniki są zablokowane. >>> Przed uruchomieniem programu obróć dolne i górne śmigłoręcznie i zobacz, czy obracają się swobodnie.• Otwory w wirnikach są zatkane. >>> Otwory w dolnym i górnym wirniku mogą byćzatkane resztkami żywności, np. pestkami cytryny. Czyść wirniki regularnie w sposóbpokazany na ilustracjach w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.• Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Czyść system filtrówregularnie w sposób pokazany na ilustracjach w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.• Filtry są nieprawidłowo zamontowane. >>> Sprawdź system filtrów i upewnij się, że jestprawidłowo zamontowany.• Kosze są przeciążone. >>> Nie przeciążaj koszy powyżej ich pojemności.• Detergent jest przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeżeli stosujeszdetergent w proszku, nie przechowuj opakowania w wilgotnym otoczeniu. Przechowujgo w zamkniętym pojemniku. Ze względu na łatwość przechowywania zalecamystosowanie detergentu w tabletkach.• Za mało detergentu. >>> Jeżeli stosujesz detergent w proszku, dostosuj ilość do stopniazabrudzenia naczyń i/lub typu programu. W celu uzyskania optymalnych rezultatówzalecamy stosowanie detergentu w tabletkach.• Niewystarczające płukanie. >>> Sprawdź wskaźnik płynu do płukania i dodaj płyn wrazie potrzeby. Zwiększ wartość ustawienia ilości płynu do płukania, jeżeli jego ilość wzmywarce jest wystarczająca.• Pokrywka dozownika detergentu jest otwarta. >>> Po dodaniu detergentu sprawdź, czypokrywka dozownika detergentu jest dokładnie zamknięta.Po zakończeniu cyklu naczynia nie są suche• Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Włóż naczynia tak, aby niezbierała się w nich woda.

Strona: 43

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 41/45 PLRozwiązywanie problemów• Zmywarka została opróżniona zaraz po zakończeniu programu. >>> Nie opróżniajzmywarki bezpośrednio po zakończeniu procesu zmywania. Otwórz lekko drzwiczkii poczekaj, aż para wydostanie się z wnętrza. Wyjmij naczynia po ich ostygnięciu.Rozpocznij wyjmowanie naczyń od dolnego kosza. Dzięki temu woda pozostała nanaczyniach na górnym koszu nie będzie kapać na naczynia w dolnym koszu.• Wybrany program jest nieodpowiedni. >>> Ponieważ temperatura płukania w krótkichprogramach, suszenie nie jest dokładne. Aby uzyskać lepszą dokładność suszenia,wybierz program o dłuższym czasie trwania.• Powierzchnia naczyń kuchennych jest zniszczona. >>> Nie można skutecznie umyćnaczyń o zniszczonej powierzchni i nie należy ich używać ze względów higienicznych.Ponadto przepływ wody po zniszczonych powierzchniach jest utrudniony. Mycie takichnaczyń w zmywarce nie jest zalecane.Naczynia kuchenne z warstwą teflonową mogą nie być całkowicie suche. Jest tospowodowane strukturą teflonu. Ponieważ napięcie powierzchniowe teflonu iwody, jest inne na powierzchni teflonu mogą pozostawać krople wody.Na naczyniach pozostają plamy z herbaty, kawy lub szminki.• Powierzchnia naczyń kuchennych jest zniszczona. >>> W zmywarce nie możnazmyć plam z kawy i herbaty oraz innych przebarwień, jeżeli wniknęły w uszkodzonąpowierzchnię. Nie można skutecznie umyć naczyń o zniszczonej powierzchni i nienależy ich używać ze względów higienicznych. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jestzalecane.Na naczyniach pozostają osady z kamienia a na szkle powstaje mgiełka• Ustawienie twardości wody jest niskie lub poziom soli jest niewystarczający >>> Zmierzprawidłowo twardość używanej wody i sprawdź ustawienie twardości wody.• Rozsypana sól. >>> Uważaj, aby podczas dodawania soli nie rozsypywać jej wokółotworu do napełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy pokrywkazbiornika soli jest dokładnie zamknięta. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąćsól rozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod pokrywką rozpuszczą się podczasmycia wstępnego i spowodują poluzowanie pokrywki, po zakończeniu programusprawdź ponownie dokręcenie pokrywki.

Strona: 44

42 Zmywarka / Instrukcja ObsugiZapach z wnętrza zmywarki jest inny niż zwykleC Ze zmywarki wydobywa się dziwny zapach. Zniknie po kilku cyklach mycia.• Brudne naczynia znajdują się w zmywarce od 2–3 dni. >>> Jeżeli nie planujeszuruchomienia zmywarki zaraz po włożeniu do niej naczyń, usuń resztki z naczyń iuruchom program mycia wstępnego bez detergentu co 2 dni. W takim przypadku niezamykaj całkowicie drzwiczek zmywarki, aby w jej wnętrzu nie powstał nieprzyjemnyzapach. Można zastosować dostępne w sprzedaży środki do usuwania nieprzyjemnychzapachów lub czyszczenia zmywarek.Na naczyniach występuje rdza, przebarwienia lub uszkodzenia powierzchni• Rozsypana sól. >>> Sól może spowodować uszkodzenie lub utlenianie metalowychpowierzchni. Uważaj, aby podczas dodawania soli nie rozsypywać jej wokół otworu donapełniania. Po zakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy pokrywka zbiornikasoli jest dokładnie zamknięta. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sólrozsypaną w zmywarce. Ponieważ granulki soli pod pokrywką rozpuszczą się podczas• Na naczyniach przez długi czas pozostawały resztki żywności zawierające sól. >>> Jeżelisztućce zabrudzone taką żywnością zostaną pozostawione w zmywarce przez dłuższyczas, należy usunąć zabrudzenia za pomocą mycia wstępnego lub umyć naczyniawkrótce po włożeniu do zmywarki.• Instalacja elektryczna nie jest uziemiona. >>> Sprawdź, czy zmywarka jest podłączonado uziemionej linii elektrycznej. W przeciwnym wypadku ładunki elektrostatycznezgromadzone w zmywarce spowodują powstanie łuków elektrycznych na metalowychprzedmiotach i tworzenie się ubytków, usunięcie warstwy ochronnej oraz powstawanieprzebarwień.• Używane są intensywnie działające środki czyszczące, na przykład wybielacz. >>> Wprzypadku zastosowania wybielacza warstwa ochronna na metalowych powierzchniachzostanie uszkodzona, a z czasem straci swoje właściwości. Nie należy myć naczyń,używając wybielacza.• Przedmioty metalowe, na przykład noże, są używane niezgodnie z przeznaczeniem.>>> Używanie noży na przykład do otwierania puszek może spowodować uszkodzeniewarstwy ochronnej na ostrzu. Nie należy używać metalowych przyborów kuchennychniezgodnie z przeznaczeniem.• Sztućce są wykonane z niskiej jakości stali nierdzewnej. >>> Korozji na takichprzedmiotach nie można uniknąć; nie należy myć ich w zmywarce.

Strona: 45

Zmywarka / Instrukcja Obsugi 43/45 PL• W zmywarce są myte skorodowane przybory kuchenne. >>> Rdza na skorodowanychprzedmiotach może zostać przeniesiona na inne powierzchnie ze stali nierdzewnej ispowodować ich korozję. Takich przedmiotów nie należy myć w zmywarkach do naczyń.W dozowniku pozostaje detergent.• Dozownik detergentu był mokry podczas napełniania detergentem. >>> Sprawdź, czydozownik jest zupełnie suchy przed napełnieniem go detergentem.• Detergent dodano na długo przed rozpoczęciem procesu zmywania. >>> Dodawajdetergent na krótko przed rozpoczęciem zmywania.• Nie można było otworzyć pokrywki dozownika detergentu podczas zmywania. >>>Włóż naczynia w sposób, który nie utrudnia otwarcia pokrywki dozownika detergentu ipobranie wody do zmywarki z wirników.Z naczyń kuchennych usuwane są wzory i zdobienia.C Szklane naczynia i porcelana z wzorami nie nadają się do mycia w zmywarce.Producenci szklanych naczyń i porcelany nie zalecają mycia ich w zmywarce.Naczynia są porysowaneC W zmywarce nie należy myć naczyń kuchennych wykonanych z aluminium ani ichzawierających.otworu do napełniania. Rozsypana sól może spowodować powstawanie rys Pozakończeniu napełniania zbiornika soli sprawdź, czy pokrywka zbiornika soli jestdokładnie zamknięta. Uruchom program mycia wstępnego, aby usunąć sól rozsypanąw zmywarce. Ponieważ granulki soli pod pokrywką rozpuszczą się podczas myciawstępnego i spowodują poluzowanie pokrywki, po zakończeniu programu sprawdźponownie dokręcenie pokrywki.• Naczynia są nieprawidłowo włożone do zmywarki. >>> Podczas władania do koszaszklanek i innych szklanych naczyń nie opieraj ich o inne naczynia ale o krawędzie,stelaże koszy lub drut podpórki szklanek. Uderzanie szklanek o siebie lub inne naczynia zpowodu naporu wody podczas zmywania może spowodować powstawanie pęknięć lubrys na powierzchni.

Strona: 46

44 Zmywarka / Instrukcja ObsugiNa szklanych naczyniach pozostają smugi przypominające plamy pomleku, których nie można zetrzeć ręcznie. Na szklanych naczyniachobserwowanych pod światło widoczne są niebieskie / tęczowe smugi.• Używana jest zbyt duża ilość płynu do płukania. >>> Wybierz niższą wartość ustawieniapłynu do płukania. Podczas uzupełnienia płynu do płukania wytrzyj rozlany płyn.• Z powodu zbyt miękkiej wody na szkle występuje korozja. >>> Zmierz prawidłowotwardość używanej wody i sprawdź ustawienie twardości wody. Jeżeli używana jestmiękka woda (<5 dH), nie stosuj soli. Wybierz programy umożliwiające zmywanie wwyższej temperaturze (np. 60–65°C). Można także stosować dostępne w sprzedażydetergenty chroniące szklane powierzchnie.W zmywarce powstaje piana.• Naczynia zostały umyte ręcznie płynem do naczyń ale nie opłukane przed włożeniemdo zmywarki. >>> Płyny do mycia ręcznego nie zawierają składników zapobiegającychpienieniu. Przed włożeniem naczyń do zmywarki nie trzeba myć ich ręcznie. Wystarczyusunąć duże resztki pod bieżącą wodą, używając ściereczki lub widelca.• Podczas uzupełniania płyn do płukania rozlał się w zmywarce. >>> Uważaj, aby nie rozlaćpłynu do płukania w zmywarce podczas jego wlewania. Zbierz rozlany płyn do płukaniaza pomocą chusteczki/papierowego ręcznika.• Pokrywka zbiornika z płynem do płukania jest otwarta. >>> Po wlaniu płynu do płukaniasprawdź, czy pokrywka zbiornika jest zamknięta.Naczynia kuchenne są uszkodzone.Po zakończeniu programu w zmywarce znajduje się woda.• Wąż spustowy jest zatkany/zablokowany. >>> Sprawdź wąż spustowy. W razie potrzebyodłącz wąż spustowy, usuń blokadę i podłącz zgodnie z ilustracjami w instrukcji obsługi.Jeżeli nie można wyeliminować problemu mimo postępowania zgodnie zinstrukcjami, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdynie wolno podejmować prób samodzielnej naprawy zmywarki.

Dno ze stali nierdzewnej

Bardziej trwała zmywarka

Wybierając zmywarkę zwróć uwagę na to czy posiada ona dno ze stali nierdzewnej tak jak ten model. W przeciwieństwie do zmywarki z plastikowym dnem, stal nierdzewna gwarantuje znacznie większą trwałość i wyższy poziom higieny we wnętrzu urządzenia. Zmywarka Beko daje pewność, że nieprzyjemne zapachy nie zagoszczą we wnętrzu Twojego urządzenia, a jakość wykonania pozwoli cieszyć się nią przez wiele lat.

System Water Safe

Ochrona przed wyciekiem wody i zalaniem pomieszczenia

System Water Safe to ochrona przez wyciekiem wody i zalaniem pomieszczania. W razie wycieku wody dopływ wody do zmywarki odcinany jest automatycznie.

Wygodny dyspenser

Łatwo otwierająca się pokrywa dozownika

Nie trać czasu, próbując otworzyć dozownik detergentu. Wysuwany dozownik detergentu można łatwo otworzyć i zamknąć, co ułatwia dolewanie do niego detergentu.

Mocne ramię myjące

Walka z uporczywymi zabrudzeniami

Niektóre zabrudzenia potrafią przyprawić o ból głowy. Nowe ramię myjące jest tak mocne, że nawet najtrudniejsze do wyczyszczenia naczynia błyszczą jak nowe.

Typ konstrukcji

Do zabudowy

Zużycie wody na cykl

11. 5 L

Regulacja wysokości górnego kosza

Brak

Opóźnienie startu

Tak, do 24h

Program 2

Intensywny 70 °C

Funkcja tabletki

Auto Tabletka

System suszenia

Hot Air Drying

Rodzaj kosza & Standardowe akcesoria

Liczba półek w górnym koszu

2

Materiał komory

Komora ze stali nierdzewnej

Rodzaj ramienia myjącego

Ramię myjące Robust

Przesuwny dozownik detergentu

Roczne zużycie energii (kWh)

295 kWh/rok

Zużycie energii (kWh/cykl)

1. 037 kWh

Roczne zużycie wody

3220 L/rok

Liczba poziomów zmywania

Wysokość z opakowaniem

85. 9 cm

Szerokość z opakowaniem

64. 4 cm

Głębokość z opakowaniem

66. 1 cm

Waga z opakowaniem

36. 6 kg

Zabezpieczenie przed zalaniem

WaterSafe™

Znaleziono około 54 wyników dla: zmywarka buczeć beko

 • Zmywarka Beko DSFS 6831 - Zmywarka buczy błąd E1

  Sprawdź czy nie uszkodził się ten mikrostyk w czujniku pływakowym:Pływak:

  AGD Użytkowy 28 Sie 2020 17:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6540

 • Zmywarka Beko DIN25410 - Zmywarka buczy

  Witam.Mam problem ze zmywarka najprawdopodobniej zmywarka przy odprowadzaniu wody głośno buczy i potrafi nie dokończyć mycia. Może miał już ktoś taki problem?Jak nabiera wodę i pracuje w trybie mycia to jest cicho. Zaznaczę, że przewód nie jest zagięty ani zapchany filtry także czyste. :arrow:...

  14 Wrz 2020 04:27Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4137

  Zmywarka Beko nie pobiera wody

  Cześćmam taki problem, mam zmywarkę zabudowana Beko i pewnego razu jak ją włączyłam to zalała mi cała podłogę, na tym forum ktoś polecił abym wyjęła zmywarkę i przechyliła ją żeby wylać całą wodę ze zmywarki, pomogło to, ale tylko na jeden raz, znowu włączyłam zmywarkę wieczorem i chodziła całą noc,...

  AGD Początkujący 01 Lut 2012 21:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 20365

  Beko DSFS 6831 X - wymiana modułu na nowy, po włączeniu nie świeci, buczy

  Witam,Zmywarka przestałą działać, po rozkręceniu na płytce modułu było wyraźne nadpalenie. Doszło do zwarcia na żółtych przewodach w dolnej części drzwi, zlutowałem je, zaizolowałem i zabezpieczyłem dodatkowo wężykiem, zamówiłem nowy moduł licząc, że powpinam wszystko i będzie ok. Nic nie jest ok....

  17 Kwi 2018 18:02Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1359

  Nowa Zmywarka Beko nie odpompowuje wody.

  kupiliśmy zmywarkę beko dis 2531. Pierwszy raz puściliśmy najkrótszy program i działała tak jak powinna. Następnie ustawiliśmy program czwarty i zmywarka umyła wszystkie naczynia ale nie odpompowała do końca wody i tak jak by sie po prostu zaciela. Teraz jak się ja włącza i nastawia jakikolwiek...

  12 Sie 2010 21:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 12160

  Beko DIS 5830 - Tryb serwisowy - kody błędów

  Witam serdecznie.Wlasnie padla mi zmywarka - Beko DIS 5830 - cos jakby nie pobierala wody, buczy. Wszedlem w tryb serwisowy - pokazal sie blad 1F. Nie moge znalezc na necie listy kodow bledow - moze ktos pomoze?Zmywarka rok po gwarancji, no prawie 2 (ma juz 4 lata). Da rade to naprawic samemu,...

  09 Lip 2014 19:49Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 57249

  Beko DIS 5830 - Tryb serwisowy - pokazuje kod 1F.

  Wlasnie padla mi zmywarka - Beko DIS 5830 - cos jakby nie pobierala wody, buczy. Nie moge znalezc na necie listy kodow bledow - moze ktos pomoze? Co taki blad oznacza?Przeczyscilem oczywiscie filtr i ramiona - bez zmian. Woda oczywiscie...

  10 Lip 2014 06:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 6798

  Zmywarka BEKO DIS 5830

  Witam, jak w temacie właśnie popsuła mi się zmywarka BEKO DIS 5830 zmywarka skończyła (program z opóźnieniem) ale nie wypompowała wody. Po wejściu w tryb serwisowy wyświetlała błędy H3, H5, H6 po ręcznym usunięciu wody, włączyłem program, zmywarka sama wypompowała resztkę wody, ale pozostał błąd H6....

  22 Lis 2014 17:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4887

  Zmywarka Beko din 5238 pompa myjąca grzeje się

  Witam mam problem. Posiadam zmywarkę beko din 5238. Nie działa pompa myjąca. Zmywarka nabiera wody, cykle odbywają się kolejno ale pompa buczy i grzeje się. Podejrzewam kondensator lub pompę. Czy macie jakieś inne pomysły. Czy zna ktoś nr części wg producenta(pompa)? Nr zmywarki. stock no 7678643942...

  12 Lip 2010 09:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3913

  Zmywarka Beko DSFS 6830X - pali płytkę (moduł)

  Zmywarka Beko DSFS 6830X na początku po zakończonym zmywaniu nie wyświetlała informacji o zakończeniu zmywania i buczała. Jednak nie można było jej uruchomić... Wezwaliśmy specjalistę i okazało się, że płytka, która znajduje się z boku zmywarki ma spalony kawałek (chyba bezpiecznik).Wstawiona została...

  24 Kwi 2021 21:39Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2295

  Zmywarka beko din29330 wyłącza korki

  Witam. Mam problem ze zmywarką beko. Po zamknięciu drzwi nagle dioda która informuje o pracy zmywarki zaczęła sama świecić. Po jakimś czasie zaczęła nienaturalnie pulsować, przygaszać. Następnie słychać było takie jakby buczenie i zaczął wydobywać się dym z dołu drzwiczek okolicy umiejscowienie diody....

  17 Maj 2019 11:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 555

  Zmywarka Beko DIN15210 - nie pobiera wody

  Jeden miesiąc po gwarancji zmywarka Beko 15210 nie pobiera wody. Buczy ok. 30s i dalej nic. Wyczyściłem filtr przy zaworze aquastop, na dolnej obudowie nie ma śladu wody. Restartowałem zmywarkę za pomocą power+guziki funkcyjne. Nic nie pomaga. Co mógłbym jeszcze sprawdzić? Ciśnienie wody jest...

  16 Lip 2019 11:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3495

  Zmywarka Beko Din 5834 - Zmywarka zawiesza sie, wycieka woda..

  Witam wszystkich serdecznieMam problem ze zmywarka do zabudowy ktory wyglada nastepujaco:Po przechyleniu zmywarki "na plecy" wylewa sie woda i zmywarka niby działa prawidlowo, ale po jakims czasie tak jakby sie zawieszala - na wyswietlaczu wyswietla czas powiedzmy 3 min i tak zostaje i nic go nie...

  14 Cze 2013 16:16Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 8229

  Zmywarka BEKO typu DFN 5830 - wyłącza się i włącza

  Witam, mam problem ze zmywarką BEKO typu DFN 5830, który polega na tym, że po uruchomieniu pracuje 10 minut i wyłącza się. Po 2 sekundach znowu się włącza i wyłącza i tak cały czas, dzieje się to na każdym programie. Problem z nią zaczął się od migania i buczenia wyświetlacza.

  09 Kwi 2011 21:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4209

  Zmywarka Beko DFN38530G - nie startuje

  Posiadam zmywarkę Beko, problem polega na tym że po włączeniu pobiera wodę, po chwili próbuje wystartować, słychać rozruch, buczenie i dziwny dźwięk. Dodałam plik dźwiękowy. Pomóżcie

  17 Paź 2019 14:36Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 948

  Zmywarka Beko DFN16410X cały czas tylko wypompowuje wodę, mimo że jej nie ma.

  Witam, dzisiaj rano gdy chciałam nastawić zmywarkę Beko DFN16410X na program P3 ona nagle się zawiesiła. Zaczęła wypompowywać wodę, mimo że w środku jej nie ma. Tak jest do tej pory, buczy cały czas i nic więcej nie robi. Mruga na wyświetlaczu napis P1.O co może chodzić? Jak to naprawić?

  21 Lip 2021 23:40Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 627

  Zmywarka Beko DFN1430 - dysze nie podejmuja pracy

  Witam wszystkich,Mam problem, jak włączam zmywarkę wszystko jest ok, pobiera wode, puszcza tabletkę, ale dysze nie działają. Słychać delikatne buczenie z boku, po pewnym czasie zmywarka sama sie resetuje i normalnie wypuszcza wode.Na poczatku paliła sie kontrolka o braku soli, dosypałem ale...

  05 Cze 2016 21:49Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 6243

  Beko DIN 4520 - nie wyłączyła się i koniec...

  Beko DIN na krótkim programie nie wyłączyła się. Na programie P3 (30 minut) pracowała 4 godziny. Włączyłem zmywanie i wyszedłem z domu. Wróciłem po 4 godzinach i zmywarka pracowała dalej. Dokładniej to buczała pompa. Na następny dzień już nie ruszyła. A dokładniej, po włączeniu odpompowuje starą wodę...

  29 Mar 2018 14:10Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1392

  Beko - Zmywarka Beko - typ nieznany. Nie pobiera wody.

  Musisz sprawdzić zawór czy się otwiera on jest elektro magnetyczny tak to się chyba nazywa, jest odpowiedzialny za naposzczanie wody możesz go sprawdzić czy się otwiera jak dostanie napięcie. Na tym dolnym deklu masz czujnik, że jak zmywarka pości wodę to odcina dopływ wody. Ta kostka zardzewiała to...

  30 Sty 2021 14:12Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1257

  Zmywarka Beko DFS 28020 X - błąd E:01

  zakupiliśmy z mężem zmywarkę, po podłączeniu i włączeniu krótkiego programu zalaliśmy kuchnię. Okazało się, że odpływ przy zlewie był niedrożny. Po jego udrożnieniu i włączeniu najkrótszego programu zmywarka odpompowała wodę, ale pojawia się błąd E:01 i buczy. Co możemy zrobić, aby działała?

  26 Lut 2016 18:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 68673

  Zmywarka Beko DIN 28431 - wyświetla błąd HFT

  Czyli włączasz zmywarkę, ustawiasz program i nic nie robi.Nie wypuszcza wody, nic nie buczy na spodzie zmywarki?

  21 Paź 2019 14:25Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 10344

  Beko DIN26422 - nowa zmywarka nie pobiera wody

  WitajcieWczoraj panowie skończyli montować kuchnie, i dzisiaj chciałem po raz pierwszy odpalić zmywarkę. Woda odkręcona, wszystko zasypane zgodnie z instrukcją. Ustawiona twardość. Jednak teraz przy wybraniu każdego programu zmywarka włącza się, buczy, przewód od wody się napręża. Po chwili wyrzuca...

  01 Sie 2022 10:46Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 234

  Zmywarka do zabudowy BEKO DIN 5832 - pompka odplywu

  Czy słychać buczenie pompki?Czy na dnie, pod filtrami, jest woda?Pompkę można włączyć, przed zamontowaniem w zmywarce.

  26 Lut 2011 08:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3414

  Zmywarka Beko DIS 1501 - uszkodzona pompa myjąca (kupię nową pompę)

  Pompa myjąca zmywarki tylko buczy, po wyciągnięciu okazało się że simering był nieszczelny. Czy jest możliwość regeneracji takiej pompy, jeśli tak to gdzie można dostać części. Pompa to Arcelik 1719600600. Jeśli nie regeneracja to czy są inne zamienniki tej pompy, bo obdzwoniłem parę sklepów...

  AGD Bazar 22 Lip 2011 23:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4665

  Zmywarka BEKO DIN 5932 fx30 - jak wejść w tryb serwisowy?

  WitamMam podobny problem, zmywarka całkowicie nowa DIN6830, kod błędu ER1, reset nie działa.Jak dam play to zaczyna buczeć, ale nic się nie dzieję.Udała wam się rozwiązać?

  25 Lis 2015 22:45Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 10155

  zmywarka BEKO DIS 5531 - NIE POBIERA WODY

  Witam może ktoś pomoże, włączylam zmywarkę a ona tylko buczy i nie pobiera wody nie wiem co robić, filtry i wężyki czyszczone może uda sie coś bez serwisu?

  28 Mar 2016 15:30Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5637

  Zmywarka Beko DIN 5834 w trybie awaryjnym wypuszcza wodę?

  Witam kolegę.Wygląda to tak jakby po włączeniu krótkiego zmywania 15 minutowego dosłownie po 2 minutach jego cyklu kiedy dopompuje wodę do wnętrza zmywarki przepełnia się następnie przelewa kanalikami do podstawki. Podnosi styropianowy pływak i chyba wtedy w trybie awaryjnym wypuszcza wodę, a następnie...

  16 Gru 2018 23:59Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3819

  Beko dfn 6630 chyba - Po włączeniu załącza się program, stoi, buczy nie pobiera

  Witam Mam problem ze zmywarka bekoZaczęło sie od tego ze nie wylewała wody do końca, Demontaż pompy spustowej czyszczenie i dzialalo, po 2 tyg ponownie, ale zauważyłem ze wiatraczek z prowadnicy spadała i to przyczyną było, pompę wymieniłem ale po dłuższym okresie nie pracującej zmywarki, po uruchomieniu...

  16 Sie 2012 20:25Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 7317

  BEKO DFN-71041S - zmywarka, czasami nie startuje pompa obracająca ramiona

  Witam, w mojej zmywarce od jakiegoś czasu nie zawsze startuje pompa myjąca. Program normalnie się odbywa, napuszcza wodę i odlicza czas ale pompa czasem idzie czasem nie. W momencie kiedy nie idzie słychać dźwięk cykliczny takie krótkie buczenie co powiedzmy 1s, tj. buczenie sekunda ciszy, buczenie sekunda...

  21 Mar 2016 20:51Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2850

  Beko DIN 5930 fx - Nowa, nie odpompowuje wody

  Posiadam nową zmywarkę DIN 5930FX. Przy pierwszym użyciu okazało się, że zmywarka nie odpompowała wody. Dno komory myjącej wypełnione było wodą.Stąd moje pytanie: czy może jest jakieś zabezpieczenie transportowe lub coś podobnego co trzeba usunąć przy montażu?Wyciągałem filtr i nic w nim...

  28 Gru 2015 23:49Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2109

  Zmywarka Beko DSFS6831X - nie obraca śmigłem od chwili przyblokowania

  Jeżeli silnik pompy buczy to dobrze, bo to znaczy, że nie jest spalony. 99. 999% to kondensator.On będzie miał pojemność kilku do kilkunastu uF, napięcie 400 V AC, koniecznie na prąd przemienny, inny długo nie pożyje.Oczywiście założyłem, że silnik pompy jest indukcyjny jednofazowy, bo takie widziałem...

  26 Kwi 2018 06:21Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 8250

  Zmywarka BEKO DIN 5834 - NIe myje naczyń

  Witam, całym cyklu mycia naczynia są nadal brudne. Zmywarka pobiera wodę i ją wypompowuje, ale nie myje naczyń. Słychać jakby chciała zacząć myś, ale pojawia się buczenie. Poproszę o radę, co to może być.

  08 Lip 2018 13:52Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6921

  Beko DFN1530 - Buczy po włączeniu zasilania

  Od jakiegoś czasu raz na dwa trzy tygodnie włącza mi się buczenie w zmywarce. Wysuwam ją spod mebli odchylam do tyłu, wylewa się woda i zmywarka działa. Woda nie zostaje w komorze myjącej tylko gromadzi się gdzieś w obudowie zmywarki. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? W zmywarce używam środków...

  07 Gru 2018 19:27Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 702

  Zmywarka Beko DFS05013S - mrugające lampki

  Dziś pojawił się taki o to problem...Zmywarka się włączyła po chwili dobiegał dźwięk buczenia od strony pojemnika z solą, i zaczęły mrugać lampki od soli oraz lampka, że zmywarka jest włączona do prądu, wyłączenie jej z prądu nic nie pomogło...Proszę o pomoc.

  29 Wrz 2020 07:26Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 11109

  Beko DIN5834 - jak załączyć tryb serwisowy w zmywarce?

  Mogę się założyć, że po pobraniu wody pompa myjąca nie pracuje i buczy.Powinno to być słyszalne. 😉

  13 Mar 2020 12:25Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 11679

  Beko DIS1520N - Buczy, nie pobiera wody

  Ten sam problem. Woda zbierała się na tacce i zmywarka zaczynała buczeć.Błąd E01. Przyczyną był zatkany wężyk. Załączam zdjęcia.

  05 Sty 2020 17:51Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 56145

  Zmywarka Beko DIN 5932 FX30 - pojawił się błąd ER1

  Wielkie dzięki.Zmywarka wystartowała.Edit:Niestety woda stoi w zmywarce, a wszystko drożne. Prawdopodobnie poległa pompa odpływu, która tylko buczy.

  AGD Zmywarki 11 Maj 2020 18:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2508

  Zmywarka Beko DFN05X10S - Nie wypuszcza wody

  Podaj silnikowi pompy zasilanie 230V i sprawdź czy startuje bez problemu.Pardon, ale amator nie rozróżni prawidłowej pracy od kręcenia się uszkodzonej pompy, no chyba, ze w ogóle silnik będzie stał i nie ruszy.Po podpieciu zasilania widać ze pompa nie pracuje równo, często łapie „czkawke”....

  28 Lip 2020 23:41Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1326

  Beko DIS 1521 - Pobiera wodę, ale nie myje, tylko buczy.

  Sprawdź czy pompa myjąca nie jest zablokowana i ewentualnie usuń ciało obce. Jeśli wirnik może obracać się swobodnie - w pierwszej kolejności należy zmierzyć pojemność kondensatora rozruchowego pompy, a w przypadku braku miernika - podmienić na nowy ze względu na niewielki koszt.Czy zmywarka...

  08 Mar 2021 17:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 357

  Beko DIN48530 - buczenie, a raczej warczenie po cyklu mycia

  Używam zmywarki Beko DIN48530 od dwóch lat. Od pewnego czasu po cyklu mycia, czyli po procesie obracania śmigłami mam przez około 20 sekundowe buczenie albo warczenie. Nie wiem co w tym czasie zmywarka robi aby domyślić się co może być przyczyną.Gdy pobiera wodę jest ok, czyli zawór chyba okGdy...

  02 Sty 2023 23:41Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 138

  Beko DIN 5833 - nie dziala pali sie error 3

  Witam popsuła nam się zmywarka 1 miesiąc po gwarancji mianowicie świeci się error 3 programy da się wcisnąć wybór więc jest,,, ale chodzi chyba w trybie serwisowym tzn coś buczy i najważniejsze z boku gdzie jest start wyczuwam swąd spalenizny taki lekki, pomoże ktoś?

  26 Paź 2015 19:00Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1263

  Beko DSFS 6831 - nie pobiera wody oraz nie startuje z programem

  Mój problem polega na braku poboru wody oraz nie startuje żaden program. Wymieniłem aquastop i ustaliłem błąd E1. Bez rezultatu. Zmywarka po uruchomieniu i wyborze programu buczy i jest to jedyny przejaw jej aktywności. Proszę o poradę.

  04 Kwi 2020 18:43Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 3699

  Zmywarka Beko DSFN 6830 - Buczenie zmywarki po wypompowaniu wody

  Piszę do państwa w takiej sprawie i proszę o pomoc moja zmywarka nie działa jak powinna.Jest następujący problem z moją zmywarką włączam program np. 3 on trwa 2h50min. wodę pobiera normalnie i zaczyna myć aż do momentu wypompowaniu wody. Zaczyna wypompowywać wodę i jak wypompowuje to przestaje...

  07 Maj 2021 18:55Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1866

  Zmywarka BEKO DIS 1501 - nie odpompowuje wody, blokuje się, buczy

  AlloZmywarka po wybraniu jakiegokolwiek programu rozpoczyna nabieranie wody, po czym blokuje się, woda pozostaje w komorze, a maszyna zaczyna buczeć.Co sie dzieje?

  23 Mar 2012 23:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 6433

  Diagnoza niesprawności w zmywarce Beko dis 5831 - buczenie

  witamposiadam tą zmywarkę prawie 2 lata i mam problem, gdy ją włączę najpierw odpompowuje wode, następnie pobiera, chwila ciszy i zaczyna buczeć, wrażenie jakby się zacierała, sprawdzone węże, filtry i ramiona poczyszczone, niewiem co się z nią dzieje byłam taka zadowolona:cry: może mi ktoś pomóc?

  05 Lip 2013 21:14Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 4593

  Zmywarka Beko din 1400 NX - Nie chce skonczyc pracy, "buczy".

  Jak w temacie włączyłem zmywarkę 2 dni temu. Program przebiegł bez zarzutów, naczynia umyte itd. ale przy końcowej fazie odpompowania wody, zmywarka buczy, chodziła tak dobre 45 min i nic. Miałem kiedyś problem z zatkanym odpływem w syfonie. Niestety w tym wypadku to nie to ponieważ syfon jest...

  01 Kwi 2015 20:05Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2799

  Beko DSN 6837X - zmywarka nie pobiera wody, pompa buczy na sucho

  Zmywarka nie pobiera wody, na dole z tyłu dźwięk buczący;) Mniemam że to pompa wody pracowała na sucho. Pokusiłem się o nalanie wody przez drzwi. Wlałem 4 l i zmywarka ruszyła, potem dolałem jeszcze 4 i zmywarka wykonała pełny krótki program i wszystko jest ok. Taki handmade słaby na dłuższą...

  08 Sie 2015 14:21Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 16503

  Buczenie zmywarki Beko DFN 1530

  Zmywarka buczy po zamnięciu jej. Nie jest włączona nic.Jak włączy się program nic się nie dzieje, zmywarka dalej buczy.Zmywarka nie pobiera wody, NIC się nie dzieje. Tyle, że buczy.I powtórze model to DFN 1530 Beko.

  27 Wrz 2016 16:15Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4725

  Zmywarka Beko DFC05210W - Cały czas buczy i nie wyłącza się

  Wczoraj zakupiłem zmywarkę i po podłączeniu i 1 zmywaniu wszystko było okej, aż do dzisiaj. Zmywarka zaraz po podłączeniu do prądu zaczyna buczeć nawet na trybie OFF. Po wybraniu jakiegokolwiek trybu jest nadal to samo, a zmywanie nie postępuje.Co może być problemem?

  24 Gru 2016 00:31Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1767

  Zmywarka Beko DFN26220X - po włączeniu buczy i stuka

  Prawdopodobnie jakieś ciało obce dostało się do pompy spustowej.

  08 Sty 2019 14:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2934

  Zmywarka Beko DIN6830 FX30 po włączeniu buczy

  Witam. Mam problem ze zmywarką DIN 6830 FX30. Wymieniłam wąż aqua stop, ponieważ wydawało mi się, że nie pobiera wody. Teraz po włączeniu programu nabiera wodę i buczy. Gdy wyłączam wodę odprowadza. W trybie serwisowym pokazało błąd 1, 2, 3, 4. Zresetowalam i nic nie pokazuje. Co to może być?

  18 Gru 2019 15:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 669

  Zmywarka Beko DIS 5831 - nie uruchamia się i buczy

  Dzień dobry, proszę o pomoc, być może ktoś miał podobny problem i udało się go szybko rozwiązać.Moja zmywarka Beko DIS 5831 po włączeniu zaczyna pobierać wodę, jednak po chwili zaczyna wydawać z siebie dziwne odgłosy - buczenie. Załączam link do filmiku. Czy ktoś może wie co jest przyczyną? Będę wdzięczna...

  27 Cze 2020 07:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2031

  Zmywarka Beko DIN28221. Pobiera wodę, później buczy ale program kończy.

  Witam, a co się może dziać, kiedy wodę wypompowuje i program idzie normalnie, ale zamiast wirujących smigieł słychać buczenie?

  28 Gru 2021 11:56Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 81

  Lodówka do zabudowy, który lepszy model, Gorenje czy Teka?

  Co do Teki to mam w kuchni okap, zlew i baterię. Co do tych dwóch ostatnich mam bardzo dobrą opinię, co do okapu, tu już nie wiem, czy poleciłbym ze względu na hałas (u mnie jest ten problem z otworem wylotowym więc buczy niemiłosiernie). Nie wiem, jakby zachowywał się w "normalnych" warunkach. Choć...

  AGD Co kupić? 03 Lut 2013 18:19Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2007

Instrukcja ponownego montażu Beko Din25410

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja ponownego montażu Beko Din25410

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja ponownego montażu Beko Din25410