Instrukcja uruchomienia Emerson Ev1000 2s0022g

Emerson EV1000 2S0022G to wielofunkcyjna jednostka sterująca, która może być używana do sterowania silnikiem lub urządzeniem. Zawiera wiele funkcji, takich jak możliwość sterowania wieloma prędkościami i cyklami, programowanie komputerowe, wyświetlanie wartości w czasie rzeczywistym oraz wiele innych. Aby uruchomić jednostkę EV1000 2S0022G, należy wykonać następujące kroki:

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja uruchomienia Emerson Ev1000 2s0022g

Instrukcja mówi że "Funkcja każdego z wejść (S1-S5) może być przypisana w parametrach H1 (XX)".

Falownik AC YASKAWA J1000
Kompaktowy falownik sterujący U/f

Instrukcja uruchomienia
Typ: CIMR-JC
Modele: Klasa 200 V, wejście trójfazowe: 0, 1 do 5, 5 kW
Klasa 200 V, wejście jednofazowe: 0, 1 do 2, 2 kW
Klasa 400 V, wejście trójfazowe: 0, 2 do 5, 5 kW
Aby prawidłowo korzystać z produktu, należy dokładnie zapoznać się
z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania
oraz zapewnienia odpowiedniej kontroli i konserwacji.
Należy upewnić się, czy przekazano niniejszą instrukcję użytkownikowi
końcowemu.

INSTRUKCJA NR TOEP C710606 27A

Copyright (C) 2010
YASKAWA Europe GmbH.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,
przechowywana w systemach wyszukiwania ani przekazywana w jakiejkolwiek formie i w
jakikolwiek sposób: mechanicznie, elektronicznie, za pomocą fotokopii, nagrywania ani w
żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy YASKAWA. Przyjmuje się brak
odpowiedzialności patentowej w odniesieniu do korzystania z informacji zawartych w tym
opracowaniu. Ponadto, ponieważ firma YASKAWA nieprzerwanie dąży do poprawy jakości
swoich produktów, informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Podczas przygotowywania tej instrukcji podjęto wszelkie możliwe środki
ostrożności. Niemniej jednak firma YASKAWA nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub
braki. Nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania
informacji zawartych w niniejszej publikacji.
PL 2

YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

J1000
ENGLISH

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia
ogólne............................................................................ 4
2 Instalacja mechaniczna................................................ 10
3 Instalacja elektryczna................................................... 12
4 Obsługa panelu operatorskiego................................... 20
5 Uruchomienie................................................................ 22
6 Tabela parametrów....................................................... 26
7 Rozwiązywanie problemów.......................................... 30

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia ogólne

1

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i
ostrzeżenia ogólne

Firma YASKAWA Electric dostarcza komponenty dla wielu różnych zastosowań
przemysłowych. Wybór i zastosowanie produktów firmy YASKAWA pozostaje
obowiązkiem projektanta urządzenia lub użytkownika końcowego. Firma YASKAWA nie
ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki jej produkty zostaną użyte w ostatecznym
projekcie systemu. W żadnych okolicznościach produkty firmy YASKAWA nie powinny
być wykorzystywane w jakimkolwiek produkcie lub projekcie jako wyłączny bądź jedyny
środek bezpieczeństwa. Wszystkie bez wyjątków elementy zabezpieczeń powinny być
zaprojektowane tak, aby dynamicznie wykrywać ewentualne usterki, a ich niesprawność w
żadnym wypadku nie może powodować niebezpieczeństwa. Wszystkie produkty
zaprojektowane z wykorzystaniem części wyprodukowanej przez firmę YASKAWA muszą
być dostarczane użytkownikowi końcowemu z odpowiednimi ostrzeżeniami oraz
instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania i działania danej części. Wszelkie
ostrzeżenia podane przez firmę YASKAWA muszą być bezzwłocznie przekazane
użytkownikowi końcowemu. Firma YASKAWA gwarantuje jedynie jakość swoich
produktów zgodnie z normami i danymi technicznymi podanymi w tej instrukcji. FIRMA
YASKAWA NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI
DOROZUMIANYCH. Firma YASKAWA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
obrażenia osób, uszkodzenia mienia, straty ani roszczenia wynikające z niewłaściwego
zastosowania jej produktów.

? Ostrzeżenia ogólne
OSTRZEŻENIE
o Przed zainstalowaniem, rozpoczęciem użytkowania lub rozpoczęciem czynności
serwisowych tego falownika należy uważnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.
o Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, znaków ostrzegawczych i instrukcji.
o Wszelkie prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
o Falownik musi być zainstalowany zgodnie z niniejszą instrukcją oraz przepisami lokalnymi.
o Należy zwracać uwagę na komunikaty dotyczące bezpieczeństwa zawarte w niniejszej
instrukcji.
Za wszelkie obrażenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające ze zlekceważenia ostrzeżeń
zamieszczonych w niniejszej instrukcji odpowiedzialne jest przedsiębiorstwo eksploatujące sprzęt.

W niniejszym podręczniku zastosowano następującą konwencję przekazywania informacji
dotyczących bezpieczeństwa:

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje niebezpieczną sytuację, dopuszczenie do której spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.
PL 4

OSTRZEŻENIE
Wskazuje niebezpieczną sytuację, dopuszczenie do której może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia.

OSTROŻNIE
Wskazuje niebezpieczną sytuację, dopuszczenie do której może spowodować niewielkie lub
umiarkowane obrażenia.

PRZYPOMNIENIE
Wskazuje informację o możliwości uszkodzenia mienia.

? Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
o Nie wolno modyfikować falownika ani dokonywać w nim zmian w sposób, który nie został
opisany w niniejszym podręczniku.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
Firma YASKAWA nie ponosi odpowiedzialności za żadne modyfikacje produktu dokonane
przez użytkownika. Tego produktu nie wolno modyfikować.
o Nie wolno dotykać żadnych zacisków przed całkowitym rozładowaniem kondensatorów.
Przed podłączeniem przewodów do zacisków należy odłączyć zasilanie od urządzenia.
Wewnętrzny kondensator pozostaje naładowany nawet po wyłączeniu zasilania. Dioda LED
będąca wskaźnikiem ładowania gaśnie, kiedy napięcie szyny DC spadnie poniżej 50 VDC.
Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu, po zgaśnięciu wszystkich wskaźników należy
odczekać co najmniej jedną minutę i zmierzyć napięcie szyny DC, aby sprawdzić, czy spadło
do bezpiecznego poziomu.
o Nie wolno zezwalać osobom niewykwalifikowanym na użytkowanie urządzenia.
Czynności związane z konserwacją, kontrolą i wymianą części muszą być wykonywane
wyłącznie przez upoważniony personel zaznajomiony z instalacją, regulacją i konserwacją
falowników AC.
o Nie wolno demontować osłon ani dotykać obwodów płytek drukowanych, gdy zasilanie
jest włączone.

PL 5

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia ogólne

1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia ogólne
o Należy upewnić się, czy przewód uziemienia ochronnego spełnia normy techniczne i
lokalne przepisy bezpieczeństwa.
Prąd upływowy tego falownika przekracza 3, 5 mA. W związku z tym zgodnie z normą IEC
61800-5-1 należy zapewnić automatyczne przerwanie zasilania w razie rozłączenia przewodu
uziemienia ochronnego lub używać przewodu uziemienia ochronnego o przekroju co najmniej
10 mm2 (Cu) lub 16 mm2 (Al).
o Należy używać odpowiedniego urządzenia do monitorowania/wykrywania prądu
szczątkowego (RCM/RCD).
Ten falownik może być źródłem prądu szczątkowego ze składową stałoprądową w przewodzie
uziemienia ochronnego. Jeśli różnicowoprądowe urządzenie monitorujące lub zabezpieczające
przed prądem szczątkowym jest stosowane jako zabezpieczenie na wypadek kontaktu
bezpośredniego lub pośredniego, należy zawsze stosować monitor prądu szczątkowego (RCM)
lub wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) typu B zgodnie z normą IEC 60755.
o Należy zawsze uziemiać zacisk uziemiający po stronie silnika.
Nieprawidłowe uziemienie urządzenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia w
wyniku dotknięcia obudowy silnika.
o Przy falowniku nie wolno wykonywać żadnych prac w luźnym ubraniu, z biżuterią lub
bez ochrony oczu.
Przed rozpoczęciem prac przy falowniku należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty, takie
jak zegarki i pierścionki, zabezpieczyć luźne ubranie i założyć okulary ochronne.
o Nigdy nie wolno zwierać obwodów wyjściowych falownika.
Nie wolno zwierać obwodów wyjściowych falownika. Zignorowanie tego ostrzeżenia może
spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Zagrożenie nagłym ruchem
o System może uruchomić się niespodziewanie po włączeniu zasilania, co może spowodować
śmierć lub poważne obrażenia.
Przed włączeniem zasilania wszystkie osoby muszą opuścić otoczenie falownika, silnika i
maszyny. Przed włączeniem zasilania falownika należy umocować pokrywy, sprzęgła, kliny
wałów i obciążenia maszyn.

Zagrożenie pożarem
o Nie wolno stosować źródła o nieodpowiednim napięciu.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować śmierć lub poważne obrażenia na skutek
pożaru.
Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić, czy napięcie znamionowe falownika jest zgodne
z napięciem zasilania.

PL 6

o Nie wolno używać niewłaściwych materiałów łatwopalnych.
Falownik należy przymocować do metalu lub innego materiału niepalnego.
o Nie wolno podłączać przewodów zasilających AC do zacisków wyjściowych U, V i W.
o Należy upewnić się, czy przewody sieci zasilającej są podłączone do zacisków wejściowych
obwodu głównego R/L1, S/L2, T/L3 (lub R/L1 i S/L2 w przypadku zasilania
jednofazowego).
Nie wolno podłączać przewodów zasilających AC do zacisków wyjściowych falownika,
służących do podłączenia silnika. Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować śmierć
lub poważne obrażenia na skutek pożaru w wyniku uszkodzenia falownika wywołanego
podłączeniem napięcia zasilania do zacisków wyjściowych.
o Wszystkie śruby zacisków należy dokręcić z określonym momentem.
Luźne połączenia elektryczne mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia na skutek
pożaru w wyniku przegrzania połączeń.

Zagrożenie zmiażdżeniem
o Nie wolno podnosić falownika za przednią pokrywę.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała
spowodowane upadkiem korpusu falownika.

Zagrożenie oparzeniem
o Nie wolno dotykać radiatora ani rezystora hamującego przed upływem okresu
wystygnięcia po wyłączeniu zasilania.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia
o Przy wykonywaniu prac przy falowniku lub płytkach drukowanych należy stosować
prawidłowe procedury rozładowania elektrostatycznego (ESD).
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie obwodów falownika wywołane
wyładowaniami elektrostatycznymi.
o Nie wolno podłączać silnika do falownika ani odłączać go, gdy falownik wytwarza napięcie
wyjściowe.
Nieprawidłowa kolejność postępowania z urządzeniami może spowodować uszkodzenie
falownika.

PL 7

o Na żadnej części falownika nie wolno wykonywać prób wytrzymałości napięciowej.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie wrażliwych podzespołów
falownika.
o Nie wolno eksploatować uszkodzonego urządzenia.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować dalsze uszkodzenie urządzenia.
Nie wolno podłączać ani eksploatować żadnego urządzenia z widocznymi uszkodzeniami lub
brakującymi częściami.
o Należy zainstalować odpowiednie zabezpieczenie odgałęzienia obwodu przed zwarciem
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie falownika.
Falownik jest odpowiedni do obwodów o wydajności nieprzekraczającej 100 000 A (wartość
skuteczna) symetrycznie, przy maksimum 240 VAC (klasa 200 V) i maksimum 480 VAC (klasa
400 V).
o Do okablowania sterującego nie wolno używać przewodów nieekranowanych.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować zakłócenia elektryczne, co pociąga za sobą
obniżenie sprawności systemu. Należy stosować skrętki ekranowane i łączyć ekran z zaciskiem
uziemienia falownika.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie falownika lub obwodu
hamowania.
o Nie wolno modyfikować obwodów falownika.
Zignorowanie tego ostrzeżenia może spowodować uszkodzenie falownika i skutkuje
unieważnieniem gwarancji.
Firma YASKAWA nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje produktu dokonane przez
użytkownika.
o Po zainstalowaniu falownika i podłączeniu innych urządzeń należy sprawdzić całe
okablowanie, aby upewnić się, że wszystkie połączenia są prawidłowe.
o Do wyjścia falownika nie wolno podłączać niezatwierdzonych filtrów
przeciwzakłóceniowych LC lub RC, kondensatorów ani zabezpieczeń nadnapięciowych.
Stosowanie niezatwierdzonych filtrów może spowodować uszkodzenie falownika lub silnika.

PL 8

YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Środki ostrożności wymagane dla uzyskania zgodności z
Dyrektywą Niskonapięciową CE
Niniejszy falownik został przetestowany zgodnie z normą europejską EN 61800-5-1: 2007 i
jest w pełni zgodny z Dyrektywą Niskonapięciową. Aby utrzymać ww. zgodność przy
połączeniu tego falownika z innymi urządzeniami, muszą być spełnione następujące
warunki:
Nie wolno używać falowników w miejscach o zanieczyszczeniu wyższym niż poziom 2 i
kategorii przepięć 3 zgodnie z normą IEC 664.
W przypadku falowników klasy 400 V należy uziemić punkt neutralny głównego źródła
zasilania.

? Środki ostrożności wymagane dla uzyskania zgodności z
normami UL/cUL
Ten falownik został przetestowany zgodnie z normą UL 508C i jest zgodny z wymaganiami
UL.

PL 9

2 Instalacja mechaniczna

2

Instalacja mechaniczna

? Sprawdzenie produktu przy odbiorze
Po otrzymaniu falownika należy wykonać następujące czynności:
o Sprawdzić, czy falownik nie jest uszkodzony. Jeśli przy odbiorze falownik okaże się
uszkodzony, należy skontaktować się z dostawcą.
o Należy się upewnić, czy został dostarczony właściwy model, sprawdzając informacje na
tabliczce znamionowej. Jeśli został dostarczony niewłaściwy model, należy skontaktować
się z dostawcą.

? Środowisko instalacji
Aby uzyskać optymalne warunki eksploatacji falownika, należy go zainstalować w
środowisku spełniającym podane poniżej warunki.
Środowisko
Miejsce instalacji
Temperatura
otoczenia
Wilgotność
składowania

Otoczenie

Wysokość n. p. m.
Drgania
Orientacja

PL 10

Warunki
Wewnątrz pomieszczenia
-10°C do +50°C
Jeśli falownik jest zainstalowany w skrzynce elektrycznej, w jej otoczeniu
należy zamontować wentylator chłodzący lub klimatyzator, aby w jej wnętrzu
temperatura nie wzrosła powyżej określonych wartości.
Nie wolno dopuścić, aby na falowniku tworzył się lód.
Wilgotność względna 95% lub niższa, bez kondensacji
-20°C do +60°C
Falownik należy zainstalować w miejscu wolnym od:
o mgły olejowej i kurzu;
o wiórów metalowych, oleju, wody i innych ciał obcych;
o materiałów radioaktywnych;
o materiałów łatwopalnych (np. drewna);
o szkodliwych gazów i cieczy;
o nadmiernych drgań;
o chlorków;
o bezpośredniego oświetlenia słonecznego.
1000 m lub mniej
10-20 Hz przy 9, 8 m/s2, 20-55 Hz przy 5, 9 m/s2
Falownik należy zainstalować w pozycji pionowej, aby zapewnić efektywne
chłodzenie.

YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Montaż instalacji i odstępy
Falownik należy zawsze instalować w pozycji
pionowej. Wokół urządzenia należy pozostawić
wolne miejsce, aby zapewnić właściwe
chłodzenie, jak pokazano na rysunku po prawej
stronie.
Uwaga: Kilka urządzeń może być
zainstalowanych w odległościach
mniejszych, niż pokazano na
rysunku, z zastosowaniem montażu
,, obok siebie". Więcej informacji
znajduje się w instrukcji obsługi.

30 mm

30 mm
100 mm

Powietrze

Powietrze

? Wymiary

W1

H2

H1
H

d

W
D2

D

D1

Model
CIMR-JC
BA0001
BA0002
BA0003
BA0006
BA0010
2A0001
2A0002
2A0004
2A0006
2A0010
2A0012
2A0020
4A0001
4A0002
4A0004
4A0005
4A0007
4A0009
4A0011

68
108
140
140

H
128
128

D
76
118
137, 5
154
129
143
81
99
143

Wymiary (mm)
W1
H1 H2
56
5
96
128 118
5

D1
6, 5
38, 5
58
58, 5
65
10
28
65

D2
67, 5
109, 5
145, 5
99, 5
119, 5
120, 5
134, 5
72, 5
90, 5
134, 5

d
M4
M4

Masa
(kg)
0, 6
1, 0
1, 7
1, 8
0, 9
1, 1
2, 4
1, 2
2, 4

PL 11

2 Instalacja mechaniczna

3 Instalacja elektryczna

3

Instalacja elektryczna

Na rysunku poniżej przedstawiono okablowanie obwodu głównego i obwodu sterującego.
Zaciski -, +1, +2, B1 i B2 służą do podłączania
elementów opcjonalnych. Nie podłączać linii
zasilających AC do tych zacisków.
Przekaźnik
termiczny

Dławik DC
(opcja)

W przypadku zasilania
jednofazowego użyć
zacisków R/L1 i S/L2

Zwora
+2

Bezpieczniki
L1

Zasilanie L2

S/L2

+1

-

B1

B2

R/L1

Filtr
Wyłącznik
główny

Do przodu/Stop

J1000

S3

Kasowanie usterki

S4

Wybór prędkości 1

S5

M

W

W/T3

S2

Usterka zewnętrzna

V

V/T2

S1

Do tyłu/Stop

U

U/T1

T/L3

L3

Rezystor
hamujący
Przewód
ekranowany
Uziemienie

Złącze jednostki
opcjonalnej
Przełącznik DIP S1

+24 V 8 mA

Wielofunkcyjne
wejścia cyfrowe
(ustawienie domyślne)

I

MA
MB Usterka
MC

+24 V

Przełącznik
DIP S3

Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe
250 VAC / 30 VDC (10 mA do 1 A)
NPN (,, SINK")

PNP (,, SOURCE")

SC

Ekranowany zacisk uziemienia

2 kW

+V Zasilanie wejścia analogowego
+10, 5 VDC, maks. 20 mA
A1 Wejście analogowe
0 do 10 V (20 kW) lub
0/4 do 20 mA (250 W)

AM

AC

Wyjście analogowe
0 do +10 VDC (2 mA)
(częstotliwość wyjściowa)

Wyjście monitorujące
Wejście analogowe
Symbole:
Użyć skrętek dwużyłowych

PL 12

Oznacza zacisk obwodu głównego

Użyć ekranowanych skrętek dwużyłowych

Oznacza zacisk obwodu sterującego

YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Parametry okablowania
? Obwód główny
Przy okablowaniu obwodu głównego należy stosować filtry linii zasilającej przedstawione
w tabeli poniżej. Należy zwrócić uwagę, aby nie przekroczyć podanych wartości momentu
dokręcania.
przeciwzakłóceniowy
Schaffner

Zalecany
kabel silnika
[mm? ]

FS23638-10-07
FS23638-20-07
FS23637-8-07
FS23637-14-07
FS23637-24-07
FS23639-5-07
FS23639-10-07
FS23639-15-07

2, 5
4
6
2, 5

Rozmiary zacisków obwodu głównego
R/L1, S/L2, T/L3, U/T1,
V/T2, W/T3, -, +1, +2
M3, 5
B1, B2

GND

PL 13

3 Instalacja elektryczna

3 Instalacja elektryczna
Wybór bezpiecznika wejściowego
Należy zapewnić zabezpieczenie odgałęzienia przewodu za pośrednictwem jednego z
następujących bezpieczników:
o Bezpieczniki bezzwłoczne typu J, T lub CC dobrane na 300% znamionowych wartości
wejściowych falownika
Uwaga: Niedostępne są modele A6T6 z 2A0002, A6T15 z 2A0004 lub 4A0004,
A6T20 z 4A0005 i A6T25 z 4A0007.
o Bezpieczniki zwłoczne typu J, T lub CC dobrane na 175% znamionowych wartości
o Bezpieczniki zwłoczne typu RK5 dobrane na 225% znamionowych wartości
CIMR-JC

Bezzwłoczny
bezpiecznik klasy T
(Producent: Ferraz)

BA0010

A6T6
A6T10
A6T20
A6T40
A6T40

2A0008
2A0018
2A0020

A6T3
A6T15
A6T25
A6T30
A6T30

PL 14

Prąd znamionowy
bezpiecznika (A)
Jedna faza, klasa 200 V
20
40
Trzy fazy, klasa 200 V
3
15
25
30
Trzy fazy, klasa 400 V
30

Typ bezpiecznika
(Producent:
Bussmann)
500 VAC, 200 kA

bezpiecznika (A)

FWH-25A14F
FWH-60B
FWH-80B
FWH-100B

60
80
100

FWH-70B
FWH-90B
FWH-90B

70
90
90

FWH-40B
FWH-50B
50
YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Obwód sterujący
Należy stosować przewody spełniające podane poniżej parametry. Do wykonania
bezpiecznego okablowania należy stosować przewody sztywne lub elastyczne z nasadkami
pierścieniowymi. Długość odcinka pozbawionego izolacji lub długość nasadki
pierścieniowej powinna wynosić 6 mm.

Zacisk
MA, MB, MC
S1-S5, SC, +V, A1,
AC, AM

M3

Zacisk przewodu
Zacisk z nasadką
nieizolowanego
pierścieniową
Moment
dokręcania
Dopuszcz.
Zalecany rozmiar przew. Zalecany
[Nm]
rozmiar przew.
[mm2]
0, 5 do 0, 6
0, 25 do 1, 5
0, 75
0, 25 do 1, 0
0, 5

M2

0, 22 do 0, 25

Gwint

0, 25 do 1, 0

0, 75

0, 25 do 0, 5

0, 5

? Instalacja filtru przeciwzakłóceniowego
Niniejszy falownik został przetestowany zgodnie z normą europejską EN 61800-3:2004.
Aby spełnić wymogi norm kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), obwód główny
należy okablować tak, jak opisano poniżej.
1. Po stronie wejścia należy zainstalować odpowiedni filtr przeciwzakłóceniowy. Więcej
informacji można znaleźć w wyżej podanym zestawieniu lub w instrukcji obsługi.
2. Filtr przeciwzakłóceniowy należy umieścić we wspólnej obudowie z falownikiem.
3. Do okablowania falownika i silnika należy zastosować kabel z ekranem oplatanym.
4. Aby zapewnić minimalną impedancję uziemienia, należy usunąć farbę i brud z
połączeń uziemiających.
5. Przy falownikach o mocy niższej niż 1 kW należy instalować dławiki AC w celu
uzyskania zgodności z normą EN 61000-3-2. Szczegółowe informacje dostępne są w
instrukcji obsługi lub u dostawcy.

PL 15

N

L2
PE

Zacisk kabla

L1 PE

Zacisk kabla
Panel lub ścianka montażowa
Płyta metalowa
Powierzchnia uziemiająca
(usunąć ewentualną farbę)

E

przeciwzakłó
ceniowy

E
L3 L2 L1

Falownik

Długość przewodów
jak najmniejsza

Powierzchnia
uziemiająca
(usunąć
ewentualną
farbę)

przeciwzakłóc
eniowy

(usunąć ewentualną
Kabel silnika
ekranowany oplotem

Zacisk uziemiający
ekranu kabla

Uziemiony ekran po
stronie silnika

Uziemiony ekran
po stronie silnika

Okablowanie jednostek jedno- i trójfazowych spełniające wymagania norm
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

PL 16

YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Okablowanie obwodu głównego i obwodu sterującego
? Okablowanie wejścia obwodu głównego
W przypadku wejścia obwodu głównego należy wziąć pod uwagę następujące środki
ostrożności:
o Stosować tylko wyłączniki obwodu przeznaczone specjalnie do falowników.
o W przypadku używania urządzeń monitorujących lub wykrywających prąd szczątkowy
(RCM/RCD) należy się upewnić, że są one przeznaczone do pracy z falownikami AC (np.
typu B zgodnie z normą IEC 60755).
o Jeśli jest używany wyłącznik obwodu chroniący przed usterką uziemienia (wyłącznik
różnicowoprądowy GFCI), należy sprawdzić, czy może on wykrywać zarówno prąd stały,
jak i prąd o wysokiej częstotliwości.
o Jeśli jest używany wyłącznik wejściowy, należy sprawdzić, czy wyłącznik nie działa
częściej niż raz na 30 minut.
o Po stronie wejścia falownika należy zastosować dławik DC lub AC:
- aby stłumić harmoniczne prądu,
- aby poprawić współczynnik mocy po stronie zasilania,
- gdy jest używany wyłącznik kondensatora kompensacyjnego,
- z tranzystorem zasilającym dużej mocy (ponad 600 kVA).
? Okablowanie wyjścia obwodu głównego
W przypadku okablowania obwodu wyjściowego należy wziąć pod uwagę następujące
środki ostrożności:
o Do wyjścia falownika nie wolno podłączać innego obciążenia niż silnik trójfazowy.
o Do wyjścia falownika nie wolno podłączać źródła zasilania.
o Nie wolno zwierać ani uziemiać zacisków wyjściowych.
o Nie należy używać kondensatorów korekcji fazy.
o Jeśli między falownikiem a silnikiem jest używany stycznik, nie wolno go przełączać,
kiedy na wyjściu falownika jest podawane napięcie. Przełączanie w czasie, gdy na
wyjściu jest napięcie, może spowodować duże impulsy prądowe, co z kolei może
spowodować zadziałanie zabezpieczenia nadprądowego lub uszkodzenie falownika.
? Podłączenie uziemienia
Przy uziemianiu falownika należy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności:
o Falownik musi być zawsze podłączony do uziemienia zgodnie z ogólnymi normami
technicznymi i przepisami lokalnymi.
Ponieważ generowany przez falownik prąd upływowy przekracza 3, 5 mA, zgodnie z
normą IEC 61800-5-1 musi być spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

PL 17

o
o

- przekrój znamionowy przewodu uziemienia ochronnego musi wynosić co najmniej
10 mm2 (Cu) lub 16 mm2 (Al),
- zasilanie musi być automatycznie rozłączane w przypadku przerwania przewodu
uziemienia ochronnego.
Należy zapewnić, by przewody uziemiające były możliwie najkrótsze.
Należy zawsze sprawdzać, czy impedancja uziemienia jest zgodna z wymaganiami
lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i instalacji.
Do uziemiania falownika i innych urządzeń, takich jak spawarki, nie wolno używać
wspólnego przewodu uziemiającego.
Jeśli jest używanych kilka falowników, przewody uziemiające nie mogą tworzyć pętli.

? Środki ostrożności dotyczące okablowania obwodu sterującego
W przypadku okablowania obwodów sterujących należy wziąć pod uwagę następujące środki
o Okablowanie obwodu sterującego należy odseparować od okablowania obwodu
głównego i innych przewodów dużej mocy.
o Okablowanie zacisków obwodu sterującego MA, MB, MC (wyjście stykowe) należy
odseparować od okablowania innych zacisków obwodu sterującego.
o Do zewnętrznego zasilania obwodu sterującego należy stosować zasilacz klasy 2 zgodnie
z normą UL.
o Do obwodów sterujących należy stosować skrętki lub skrętki ekranowane, aby zapewnić
stabilność działania.
o Ekrany kabli należy uziemiać w taki sposób, aby powierzchnia styku ekranu i uziemienia
była możliwie największa.
o Ekrany kabli powinny być uziemione na obu końcach kabla.
?

Zaciski obwodu głównego
R/L1, S/L2, T/L3
U/T1, V/T2, W/T3
B1, B2
+1, +2
+1, -
(2 zaciski)

PL 18

Typ
Funkcja
Służy do podłączenia linii zasilającej do falownika.
Wejście
zasilania
Falowniki o zasilaniu jednofazowym 200 V wykorzystują tylko
obwodu głównego
zaciski R/L1 i S/L2 (T/L3 nie jest używany).
Wyjście falownika
Służy do połączenia z silnikiem.
Rezystor hamujący
Do podłączenia rezystora hamującego.
Podłączenie
dławika Łączone zworą w momencie wysyłki. Aby zainstalować dławik
DC
DC, zdjąć zworę.
Wejście zasilania DC
Do podłączenia zasilania DC.
Zacisk uziemienia

Dla klasy 200 V: uziemienie 100? lub mniej
Dla klasy 400 V: uziemienie 10? lub mniej

YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Zaciski obwodu sterującego
Na rysunku poniżej przedstawiono rozmieszczenie zacisków obwodu sterującego.

Aby zwolnić zaciski, użyć
wkrętaka płaskiego o szerokości
ostrza maks. 2, 5 mm i grubości
maks. 0, 6 mm

Na płycie sterowania znajdują się dwa przełączniki DIP: S1 i S3.
SW1
SW3

?

Przełącza wejście analogowe A1 pomiędzy wejściem napięciowym i prądowym
Używany do wyboru trybu PNP (,, SOURCE")/NPN (,, SINK", domyślnie) dla wejść cyfrowych (tryb
PNP wymaga zewnętrznego zasilania 24 VDC)

Funkcje zacisków obwodu sterującego
Typ

Nazwa zacisku (sygnał)

S1
do
Wielofunkcyjne wejście cyfrowe
od 1 do 5

Wielofunkcyjne wejścia
cyfrowe

Ozn.

Wspólny zacisk wejść
wielofunkcyjnych

Funkcja (poziom sygnału), ustawienie domyślne
Wejścia transoptorowe, 24 VDC, 8 mA
Uwaga: falownik jest wstępnie ustawiony na tryb NPN
(,, SINK"). W przypadku używania trybu PNP
(,, SOURCE") przełącznik DIP S3 należy ustawić na
,, SOURCE" i zastosować zewnętrzne zasilanie 24 VDC
(? 10%).
Wspólna sekwencja
0 do +10 VDC (20 k? ) rozdzielczość: 1/1000
0/4 do 20 mA (250? ) rozdzielczość: 1/500
+10, 5 V (maks. dopuszczalny prąd 20 mA)

A1
analogowe

Wejście analogowe

+V

MB

Zasilanie wejścia analogowego
Wspólny zacisk częstotliwości
odniesienia
N. O. (usterka)
Wyjście N. Z. (usterka)

Wspólne wyjście cyfrowe

Analogowe wyjście monitorujące

0 do 10 VDC (2 mA lub mniej), rozdzielczość: 1/256
(8 bitów)

Wspólny zacisk wyjść
monitorujących

0V

AC
Wielofunkcyjne wyjście
przekaźnikowe
Wyjście
monitorujące

0V
Cyfrowe wyjście przekaźnikowe
30 VDC, 10 mA do 1 A
250 VAC, 10 mA do 1 A

PL 19

4 Obsługa panelu operatorskiego

4

Obsługa panelu operatorskiego

? Panel operatorski LED i przyciski
Panel operatorski LED jest używany do programowania
falownika, jego uruchamiania i zatrzymywania oraz
służy do wyświetlania informacji o usterkach. Diody
LED wskazują stan falownika.
STOP

?

Przyciski i funkcje

Wyświetlacz

Nazwa
Obszar wyświetWyświetlanie częstotliwości odniesienia, numeru parametru itd.
lania danych
Przycisk ESC

Powoduje powrót do poprzedniego menu.

Powoduje przesunięcie kursora w prawo.
Resetuje usterkę.
Powoduje uruchomienie falownika w trybie LOKALNYM. Dioda LED Run:
o świeci, kiedy napęd napędza silnik;
o miga podczas zwalniania do zatrzymania lub kiedy częstotliwość odniesienia
Przycisk RUN
wynosi 0;
o miga szybko, jeśli falownik jest wyłączony przez wejście cyfrowe, falownik
został zatrzymany przy użyciu wejścia cyfrowego szybkiego zatrzymania lub
gdy przy włączaniu zasilania było aktywne polecenie uruchomienia.
Przycisk strzałki Służy do przewijania w górę w celu wybrania numerów parametrów, wartości
w górę
ustawień itp.
Przycisk strzałki Służy do przewijania w dół w celu wybrania numerów parametrów, wartości
w dół
ustawień itp.

Przycisk RESET

RUN

STOP

Przycisk STOP

Zatrzymuje falownik.

Przycisk ENTER Służy do wyboru trybów, parametrów i zapisywania ustawień.

ALM
REV
DRV
FOUT
PL 20

Służy do przełączania sposobu sterowania falownikiem między trybem
Przycisk wyboru operatorskim (LOKALNYM -- LOCAL) a sterowaniem z użyciem zacisków
obwodu sterującego (ZDALNYM -- REMOTE). Dioda LED świeci, kiedy
LO/RE
falownik jest w trybie LOKALNYM (sterowanie za pomocą panelu operatorskiego).
Miga: falownik jest w stanie alarmu.
Dioda LED ALM
Świeci: wystąpiła usterka falownika i jego wyjście jest wyłączone.
Świeci: przeciwny kierunek obrotów silnika.
Dioda LED REV
Nie świeci: zgodny kierunek obrotów silnika.
Świeci: falownik jest gotowy do sterowania silnikiem.
Dioda LED DRV
Nie świeci: falownik pracuje w trybie weryfikacji, konfiguracji, ustawiania parametrów.
Świeci: częstotliwość wyjściowa jest wyświetlana na ekranie danych.
Dioda LED
Nie świeci: na ekranie danych jest wyświetlona inna informacja niż częstotliwość
wyjściowa.

YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Struktura menu i tryby ustawień
Na poniższej ilustracji przedstawiono strukturę menu panelu operatorskiego.

Dioda LED DRV świeci się.
Polecenie uruchomienia uruchomi silnik.

Opis obsługi klawiszy
:

Włączyć zasilanie (dioda DRV miga)

:

Wybór pracy do przodu

Wybór pracy w
odwrotnym kierunku & lt; 1 & gt;

:
:

Częstotliwość wyjściowa

Prąd wyjściowy

Napięcie wyjściowe

XX
Ekran monitorowania

XX

Dioda LED DRV nie świeci się.
Nie można uruchomić silnika.

XX XX

Menu weryfikacji

Tryb konfiguracji

Tryb ustawiania parametrów

Ekrany monitorowania służą do
odczytywania danych falownika,
takich jak stan zacisków, częstotliwość
wyjściowa, informacje o usterkach itd.

Menu weryfikacji przedstawia listę
wszystkich parametrów, których
ustawienia różnią się od domyślnych.

W trybie konfiguracji można
skonfigurować minimalną listę
parametrów niezbędnych do
działania w danym zastosowaniu.
W trybie ustawiania parametrów
można skonfigurować wszystkie
parametry falownika.

& lt; 1 & gt; Przełączenie na pracę w odwrotnym kierunku:

Dioda LED świeci, gdy
wybrany jest tryb LOKALNY

PL 21

4 Obsługa panelu operatorskiego

5 Uruchomienie

Uruchomienie

? Procedura konfiguracji falownika
Na ilustracji poniżej przedstawiono podstawową procedurę konfiguracji. Każdy krok jest
wyjaśniony bardziej szczegółowo na następnych stronach.
START

Zainstalować i okablować falownik tak, jak opisano.

Włączyć zasilanie.

W razie potrzeby należy zainicjalizować falownik, używając parametru A1-01.

Wybrać normalne/duże obciążenie.

Ustawić/sprawdzić podstawowe parametry:
* b1-01, b1-02 dla częstotliwości zadanej i źródła polecenia uruchomienia (RUN)
* H1, H2, H3, H4- parametry konfiguracji WE/WY
* Wartości częstotliwości odniesienia
* C1, C2- parametry czasów przyspieszania/hamowania i krzywych S
* E1, E2- zależność U/f i dane silnika

Uruchomić silnik bez obciążenia, sprawdzić działanie i upewnić się, czy
podłączone sygnały nadrzędnego sterownika (np. PLC) działają poprawnie.

Podłączyć obciążenie, uruchomić silnik i sprawdzić działanie.

W razie potrzeby dostroić i ustawić parametry pracy.

Ostatecznie sprawdzić działanie i zweryfikować ustawienia.

Falownik jest gotowy do uruchomienia w danym zastosowaniu

PL 22

YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Włączenie zasilania
Przed włączeniem zasilania należy:
o Sprawdzić, czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone;
o Upewnić się, że w falowniku nie pozostały śruby, luźne końce przewodów ani narzędzia.
o Po włączeniu zasilania powinien zostać wyświetlony ekran trybu pracy falownika i nie
powinny być wyświetlane żadne komunikaty o usterce lub alarmie.

? Wybór trybu normalnego/dużego obciążenia (C6-01)
Falownik obsługuje dwa tryby obciążenia: normalne i duże. Różnią się one parametrami
znamionowymi prądu wyjściowego (szczegółowe informacje można znaleźć w katalogu lub
instrukcji obsługi). Należy wybrać tryb obciążenia odpowiedni do zastosowania.
Tryb
C6-01
Zastosowanie
Przeciążalność (OL2)
L3-02 Zapobieganie utknięciu
silnika podczas przyspieszania
L3-06 Zapobieganie utknięciu
silnika podczas pracy
Domyślna częstotliwość nośna

Charakterystyka dla dużego
Charakterystyka dla normalnego
obciążenia (Heavy Duty -- HD)
obciążenia (Normal Duty -- ND)
0
1
Zastosowania ze stałym momentem Zastosowania, w których moment obrotowy
obrotowym, jak w przypadku pras, wzrasta wraz z prędkością, jak w przypadku
przenośników i dźwigów. Może być
wentylatorów i pomp. Zwykle nie jest
wymagana duża przeciążalność.
potrzebna duża przeciążalność.
150% znamionowego prądu falownika 120% znamionowego prądu falownika przez
przez 60 s
60 s
150%

120%

10 kHz, 8 kHz & lt; 1 & gt;

Wahania MSI

& lt; 1 & gt; Jednofazowy AC 200 V CIMR-JCBA0001 ~ BA0006: 10 kHz
Jednofazowy AC 200 V CIMR-JCBA0010: 8 kHz
Trójfazowy AC 200 V CIMR-JC2A0001 ~ 2A0006: 10 kHz
Trójfazowy AC 200 V CIMR-JC2A0008 ~ 2A0020: 8 kHz
Trójfazowy AC 400 V CIMR-JC4A0001 ~ 4A0011: 8 kHz

? Źródło odniesienia i polecenia uruchomienia
Falownik może pracować w trybie LOKALNYM i ZDALNYM. Dioda LED w przycisku
LO/RE wskazuje stan falownika.
Stan
LOKALNY
ZDALNY

Opis
Dioda LED LO/RE
Polecenia uruchomienia/zatrzymania i częstotliwość odniesienia są
ŚWIECI
wprowadzane za pomocą panelu operatorskiego.
Używane jest źródło polecenia uruchomienia wprowadzone w parametrze b1-02
NIE ŚWIECI
i źródło częstotliwości odniesienia wprowadzone w parametrze b1-01.

Jeśli falownik jest eksploatowany w trybie ZDALNYM, należy sprawdzić, czy w
parametrach b1-01/02 zostały wprowadzone poprawne źródła częstotliwości odniesienia i
polecenia uruchomienia oraz czy falownik jest w trybie ZDALNYM.
PL 23

5 Uruchomienie

5 Uruchomienie

? Konfiguracja WE/WY
? Wielofunkcyjne wejścia cyfrowe (S1 do S5)
Funkcja każdego z wejść cyfrowych może być przypisana w parametrach H1-??. Funkcje
przypisane domyślnie można znaleźć na schemacie połączeń, str. 12.
? Wielofunkcyjne wyjście cyfrowe MA-MB-MC (H2-01)
Funkcja wyjścia cyfrowego może być przypisana w parametrze H2-01. Ustawieniem
domyślnym jest,, Usterka" (H2-01=E). Wartość parametru H2-01 składa się z trzech cyfr,
przy czym cyfra środkowa i prawa służy do ustawienia funkcji, a lewa do ustawienia
charakterystyki wyjścia (0: wyjście jak wybrano; 1: wyjście odwrócone).
? Wejście analogowe A1 (H3-?? )
Wejście analogowe A1 można wykorzystać do ustawienia częstotliwości odniesienia, gdy
parametr b1-01=1. Do regulacji wzmocnienia i przesunięcia dla wejścia analogowego
należy użyć parametrów H3-??. W parametrze H3-01 wybiera się poziom sygnału
wejściowego.
PRZYPOMNIENIE! Jeśli poziom sygnału wejściowego na wejściu A1 jest przełączany
między sygnałem napięciowym a prądowym, należy się upewnić, że
przełącznik DIP S1 jest ustawiony w prawidłowej pozycji oraz że
parametr H3-01 jest poprawnie skonfigurowany.

? Analogowe wyjście monitorujące (H4-?? )
Parametry H4-?? są przeznaczone do ustawiania wartości wyjściowej analogowego
wyjścia monitorującego oraz do ustawiania poziomów napięcia wyjściowego. Domyślnym
ustawieniem wyjścia monitorującego jest,, Częstotliwość wyjściowa".

? Częstotliwość odniesienia i czasy przyspieszania/zwalniania
? Ustawienie częstotliwości odniesienia (b1-01)
Ustawić parametr b1-01 zgodnie z używanym źródłem częstotliwości odniesienia.
b1-01

Źródło odniesienia

0

Panel operatorski

2
Opcja komunikacji szeregowej
Opcja z potencjometrem

PL 24

Wejście częstotliwości odniesienia
Wartości częstotliwości odniesienia należy ustawić w parametrach
d1-??. Do przełączania między poszczególnymi wartościami
odniesienia służą wejścia cyfrowe.
Podać sygnał częstotliwości odniesienia do zacisku A1.
Komunikacja RS232C lub RS422/485 Memobus
YASKAWA Electric TOEP_C710606_27A -- Falownik AC J1000 -- Instrukcja uruchomienia

? Czasy przyspieszania/zwalniania i krzywe S
W parametrach C1-?? można ustawić dwa zestawy czasów przyspieszania i zwalniania.
Domyślnie aktywne są czasy przyspieszania/zwalniania w parametrach C1-01/02. Czasom
tym należy nadać wartości odpowiednie dla danego zastosowania. W razie potrzeby w
parametrach C2-?? mogą być aktywowane krzywe S w celu uzyskania łagodniejszego
początku i końca przyspieszania/zwalniania.

? Uruchomienie testowe
Po ustawieniu wszystkich parametrów należy wykonać następujące czynności, aby
uruchomić maszynę. Uruchomić silnik bez obciążenia i sprawdzić, czy wszystkie wejścia, wyjścia i
sekwencje działają zgodnie z zamierzeniem. Podłączyć obciążenie do silnika. Uruchomić silnik z obciążeniem i sprawdzić, czy nie występują drgania, niestateczność
lub utknięcia silnika.
Po wykonaniu powyższych czynności falownik powinien być gotowy do eksploatacji
zgodnie z przeznaczeniem i wykonywania podstawowych funkcji. Informacje na temat
zaawansowanej konfiguracji można znaleźć w Podręczniku technicznym.

PL 25

6 Tabela parametrów

6

Tabela parametrów

W niniejszej tabeli parametrów
przedstawiono najważniejsze parametry.
Ustawienia domyślne są oznaczone
pogrubioną czcionką. Pełna lista parametrów
znajduje się w instrukcji obsługi.
Par.

Nazwa

Opis

Parametry inicjalizacji
Umożliwia wybór parametrów
dostępnych za pośrednictwem
panelu operatorskiego.
0:Tylko obsługa
2:Zaawansowany poziom
dostępu

Wybór
A1-01 poziomu
A1-03

Inicjalizacja
parametrów

Resetuje wszystkie parametry do
wartości domyślnych (po zainicjowaniu powraca do wartości 0).
0000: Brak inicjalizacji
2220: Inicjalizacja sterowania
dwuprzewodowego
3330: Inicjalizacja sterowania
trójprzewodowego

Hamowanie prądem stałym
Natężenie
b2-02 prądu stałego
hamowania

Służy do ustawienia prądu
hamowania jako wartości procentowej znamionowego prądu
Czas hamowania prądem
stałym/wzbub2-03
dzania prądem stałym
przy rozruchu

Ustawia czas hamowania prądem stałym przy rozruchu w setnych częściach sekundy.
Ustawienie wartości 0, 00 sekund
powoduje wyłączenie tego parametru.

Służy do ustawienia czasu
Czas hamowahamowania prądem stałym przy
nia prądem stab2-04
zatrzymywaniu. Ustawienie warłym przy
tości 0, 00 sekund powoduje
zatrzymywaniu
wyłączenie tego parametru.
Przyspieszanie/zwalnianie
C1-01

Służy do ustawiania czasu 1
Przyspieszanie przyspieszania od 0 do maksyczas 1
malnej częstotliwości wyjściowej.

0:Panel operatorski -- wartości
Wybór źródła
parametrów d1-??
b1-01 częstotliwości 1:Wejście analogowe A1
2:Opcja komunikacji szeregowej
3:Opcja z potencjometrem

C1-02

Zwalnianie
czas 1

C2-01 Krzywa S 1

Krzywa S na początku
przyspieszania.

0:Panel operatorski -- przyciski
RUN i STOP
b1-02 polecenia
1:Zaciski -- wejścia cyfrowe
uruchomienia
2:Opcja komunikacji szeregowej

C2-02 Krzywa S 2

Krzywa S na końcu
C2-03 Krzywa S 3

zwalniania.

Umożliwia wybór metody
zatrzymania po usunięciu poleWybór metody
b1-03
cenia uruchomienia.
zatrzymania
0:Zwalnianie do zatrzymania
1:Hamowanie wybiegiem

C2-04 Krzywa S 4

Krzywa S na końcu zwalniania.

Wybór trybu pracy

0:Praca w odwrotnym
Wybór pracy
kierunku możliwa
b1-04 w odwrotnym
1:Praca w odwrotnym kierunku
kierunku
niedozwolona
b1-14

PL 26

zwalniania od maksymalnej częstotliwości wyjściowej do 0.

Kompensacja poślizgu
o Zwiększyć, jeśli prędkość
jest niższa niż prędkość przy
Wzmocnienie
częstotliwości odniesienia
C3-01 kompensacji
o Zmniejszyć, jeśli prędkość
poślizgu
jest wyższa niż prędkość przy
częstotliwości odniesienia.

Przełącza kolejność faz na wyjściu.
0:Standardowa
kolejności faz
1:Przełączenie kolejności faz

Par.

Opóźnienie
C3-02 kompensacji
poślizgu

o Zmniejszyć ustawienie, jeśli
kompensacja poślizgu jest zbyt
wolna.
o Zwiększyć ustawienie, jeśli
prędkość nie jest stabilna.

Kompensacja momentu obrotowego
reakcja momentu obrotowego
kompensacji
jest zbyt wolna
C4-01
momentu
obrotowego
występują wahania prędkości/
momentu obrotowego.
Tryb obciążenia i częstotliwość nośna
0:Duże obciążenie (HD)
Obciążenie
Zastosowania o stałym
normalne/
momencie obrotowym
duże -- wybór 1:Obciążenie normalne (ND)
trybu pracy
Zastosowania o zmiennym
1:2, 0 kHz
2:5, 0 kHz
3:8, 0 kHz
Wybór często- 4:10, 0 kHz
C6-02
tliwości nośnej 5:12, 5 kHz
6:15, 0 kHz
7:Wahania MSI
F: Określana przez użytkownika
Częstotliwości odniesienia
d1-01 Częstotliwość
Służy do ustawiania zmiennych
do odniesienia
prędkości odniesienia 1 do 8
d1-08 1 do 8
d1-17

Prędkość
trybu Jog

Prędkość trybu Jog
Zależność U/f

E1-01 Ustawienie
napięcia

Napięcie wejściowe

Maks. często- W przypadku liniowej charakteE1-04 tliwość wyj- rystyki U/f ustawić te same warściowa
tości w parametrach E1-07 i E109. W tym przypadku ustawienie
Maks. napięparametru E1-08 zostanie zignoE1-05
cie wyjściowe
rowane.
Częstotliwość Te cztery częstotliwości muszą
E1-06
podstawowa być ustawione zgodnie z następującymi zasadami lub wystąpi
Średnia czę- błąd OPE10:
E1-07 stotliwość
wyjściowa
E1-04 >= E1-06 >= E1-07 >= E1-09
Średnie napię- Napięcie wyjściowe
E1-08
cie wyjściowe (E1-05)
Min. częstotliE1-09 wość wyjściowa
(E1-08)

E1-10

Min. napięcie
wyjściowe

(E1-10)
(E1-09)

(E1-07)

(E1-06)

(E1-04)

Dane silnika
Prąd znamioE2-01
nowy silnika

Prąd znamionowy silnika w
amperach

Poślizg znaE2-02 mionowy silnika

Poślizg znamionowy silnika w
hercach (Hz).

E2-03 Prąd silnika
Prąd magnesujący w amperach
bez obciążenia
E2-05

Rezystancja
międzyprzewodowa silnika

Służy do ustawienia rezystancji
międzyfazowej silnika w omach.

Ustawienia wejść cyfrowych
H1-01 We. cyfr. S1
Służy do wyboru funkcji zacido do S5 --
sków od S1 do S5.
H1-05 wybór funkcji
Lista najważniejszych funkcji znajduje się na końcu tabeli.
Ustawienia wyjść cyfrowych
Wy.
H2-01 -- funkcja
MA/MB

Służy do ustawiania funkcji
wyjść przekaźnikowych MAMB-MC.

Lista najważniejszych funkcji znajduje się na końcu tabeli.

PL 27

6 Tabela parametrów

6 Tabela parametrów
Ustawienia wejścia analogowego
0:0 do +10 V (wejście ujemne
zostaje wyzerowane)
1:0 do +10 V (wejście
dwubiegunowe)
2:4-20 mA (wejście 9-bitowe)
3:0-20 mA

Sygnał A1
H3-01 -- wybór
poziomu

H3-03

Służy do ustawienia wartości
wejścia w% na wejściu analogoA1
wym 10 V/20 mA.

H3-04

Przesunięcie
A1

wejścia w% na wejściu analogowym 0 V/0 mA/4 mA.

Wprowadzić wartość równą warAM
tościom monitorowania w paraH4-01 -- wybór
metrach U1-??. Przykład:
monitorowania
wprowadzić,, 103" dla U1-03.
H4-02

Służy do ustawienia napięcia
wyjściowego zacisku AM na
AM
100% wartości monitorowanej.

H4-03

wyjściowego zacisku AM równego 0.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika

Zapobieganie utknięciu silnika
0:Wyłączone -- silnik
przyspiesza z aktywnym
współczynnikiem
Zapobieganie
przyspieszania i może utknąć
utknięciu
przy zbyt dużym obciążeniu
L3-01 podczas przylub zbyt krótkim czasie
spieszania --
przyspieszania.
wybór
1:Ogólne zastosowanie --
wstrzymanie przyspieszania,
gdy prąd jest większy niż
wartość parametru L3-02.
utknięciu silL3-02 nika podczas
przyspieszania
-- poziom

Służy do ustawienia poziomu
prądu, przy którym zaczyna
działać zapobieganie utknięciu
silnika podczas przyspieszania.

0:Wyłączone -- zwalnianie
zgodnie z ustawieniem. Może
wystąpić usterka OV.
utknięciu sil- 1:Ogólne zastosowanie --
L3-04 nika podczas
zwalnianie jest wstrzymane,
zwalniania --
jeśli napięcie szyny DC silnie
wzrasta.
4:Zwalnianie przy
przewzbudzeniu

Służy do ustawienia zabezpieczenia przeciążeniowego silnika.
Zabezpiecze0:Wyłączone
nie przeciążeL1-01
1:Standardowy silnik
niowe silnika
chłodzony wentylatorem
-- wybór
2:Standardowy silnik chłodzony
dmuchawą

0:Wyłączone -- może wystąpić
utknięcie silnika lub
przeciążenie.
utknięciu silL3-05 nika podczas 1:Czas 1 zwalniania --
redukcja prędkości przy
pracy --
użyciu parametru C1-02.
2:Czas 2 zwalniania

Zabezpieczenie przeciążeL1-02
-- czas

utknięciu silL3-06 nika podczas
poziom

PL 28

zabezpieczenia przeciążeniowego w minutach. Normalnie
zmiana nie jest konieczna.

silnika podczas pracy.

Monitorowanie

We. /wy.
U1-01

Częstotliwość odniesienia (Hz)

U1-02

Częstotliwość wyjściowa (Hz)

U1-03

Prąd wyjściowy (A)

U1-06

Napięcie wyjściowe odniesienia (VAC)

U1-07

14

Kasowanie usterki (kasowanie, kiedy jest włączone)

Usterka zewnętrzna; tryb wejścia: styk N. /
20 do 2F styk N. Z., tryb wykrywania: normalnie/w czasie pracy
Wybór funkcji wyjść cyfrowych

Napięcie szyny DC (VDC)
Podczas pracy (włączone: polecenie uruchomienia jest włączone lub na wyjściu jest podawane napięcie)

Prędkość zerowa

Osiągnięcie prędkości zadanej

Gotowość falownika

Stan zacisków wejściowych
: WŁ.

: WYŁ.

1: Wejście cyfrowe 1
(włączony zacisk S1)
1: Wejście cyfrowe 2
(włączony zacisk S2)
1: Wejście cyfrowe 3
(włączony zacisk S3)
1: Wejście cyfrowe 4
(włączony zacisk S4)
1: Wejście cyfrowe 5
(włączony zacisk S5)

Zarezerw.

U1-10

Usterka

F

Nieużywane

10

Usterka niekrytyczna (Alarm) (włączone:
wyświetlany alarm)

Stan zacisków wyjściowych
U1-11

: WŁ.

Zarezerw.

1: Wyjście przekaźnikowe
(zacisk MA-MC zwarty,
MB-MC rozwarty)

U1-13

Poziom wejściowy na zacisku A1

U2-01

Usterka prądu

U2-02

Poprzednia usterka

Rodzaj usterki

Wybór funkcji wejść cyfrowych

Częstotliwość odniesienia 1

Częstotliwość odniesienia 2

Częstotliwość odniesienia 3

Polecenie częstotliwości odniesienia trybu Jog
(wyższy priorytet niż wybór częstotliwości
odniesienia)

7

Wybór czasu przyspieszania/zwalniania

Nieużywane (ustawić, kiedy zacisk nie jest
używany)

PL 29

7 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

? Usterki i alarmy ogólne
Usterki i alarmy wskazują problemy występujące w falowniku lub w maszynie.
Alarm jest wskazywany w postaci kodu na wyświetlaczu danych i migającej diody LED
ALM. Wyjście falownika niekoniecznie jest wyłączane.
Usterka jest wskazywana w postaci kodu na wyświetlaczu danych i zapalonej diody LED
ALM. Wyjście falownika jest zawsze natychmiast wyłączane, a silnik hamuje wybiegiem.
Aby usunąć alarm lub skasować usterkę, należy stwierdzić przyczynę, usunąć ją, a następnie
zresetować falownik, naciskając przycisk Reset na panelu operatorskim lub wyłączając i
ponownie włączając zasilanie.
Poniżej przedstawiono tylko najważniejsze alarmy i usterki. Pełna lista znajduje się w
instrukcji obsługi.
Wyświetlacz
ALM FLT
Przyczyna
LED
Blokada
Programowa funkcja blokady podstawowej jest przypisana do jednego z wejść
podstawowa
?
cyfrowych i to wejście jest wyłączone. Falownik nie przyjmuje poleceń uruchomienia.
Usterka obwodu
sterującego

?

to

Nie można
skasować

?

Usterka
zewnętrzna
opcji

?

zewnętrzna

?

Usterki
zewnętrzne

Wprowadzono polecenie kasowania usterki, kiedy było aktywne polecenie
uruchomienia.

?

PL 30

Usterka zewnętrzna została wyzwolona przez sterownik nadrzędny za
pośrednictwem jednostki opcjonalnej.
Polecenia pracy naprzód i wstecz były wprowadzone jednocześnie przez czas
dłuższy niż 500 ms. Ten alarm powoduje zatrzymanie pracującego silnika.

?

o Usterka zewnętrzna została wyzwolona przez urządzenie zewnętrzne za
pośrednictwem jednego z wejść cyfrowych S1 do S5.
o Wejścia cyfrowe są nieprawidłowo skonfigurowane.

?

?

o Kabel wyjściowy jest odłączony lub uzwojenie silnika jest uszkodzone.
o Luźne przewody na wyjściu falownika.
o Silnik jest za mały (pobiera mniej niż 5% prądu falownika).

do

Brak fazy na
wyjściu

Wystąpił problem w obwodzie sterującym falownika.

Wyświetlacz ALM FLT
Przetężenie

Przegrzanie
radiatora

?

?

?

lub

o Zwarcie lub doziemienie po stronie wyjścia falownika.
o Obciążenie jest za duże.
o Czasy przyspieszania/zwalniania są za krótkie.
o Błędne dane silnika lub ustawienia zależności U/f.
o Stycznik magnetyczny na wyjściu został wyłączony.
o Temperatura otoczenia jest za wysoka.
o Wentylator chłodzący zatrzymał się.
o Radiator jest zabrudzony.
o Przepływ powietrza do radiatora jest ograniczony.
o Obciążenie silnika jest za duże.
o Silnik pracuje z małą prędkością i dużym obciążeniem.
o Ustawiono nieprawidłowy prąd znamionowy silnika.

Przeciążenie
silnika

?

falownika

?

o Falownik ma za małą moc.
o Za duży moment obrotowy przy niskiej prędkości.

?

Nadmierny wzrost napięcia szyny DC.
o Czas zwalniania jest za krótki.
o Wyłączona funkcja zapobiegania utknięciu silnika.
o Uszkodzony moduł hamowania/rezystor hamujący
o Za wysokie napięcie wejściowe.

?

o Spadek napięcia wejściowego lub brak symetrii faz.
o Brak jednej z faz wejściowych.
o Luźne przewody na wejściu falownika.

?

Napięcie na szynie DC spadło poniżej poziomu wykrywania podnapięcia.
o Awaria zasilania lub brak jednej fazy na wejściu.
o Źródło zasilania jest za słabe.

?

Obwód ładowania szyny DC jest przerwany.

Przepięcie DC

?

wejściu
Podnapięcie DC

?

ładowania DC

PL 31

7 Rozwiązywanie problemów

7 Rozwiązywanie problemów

? Błędne ustawienie parametrów
Błąd ustawienia parametrów (Operator Programming Error, OPE) występuje, gdy ustawiono
nieodpowiedni parametr lub gdy wartość parametru jest nieprawidłowa. Ta funkcja
monitorowania spowoduje wyświetlenie parametru, który spowodował błąd OPE.
LED na
panelu
operatorskim

OPE01
OPE02

OPE03

OPE05

OPE10

PL 32

Przyczyna

Działanie naprawcze

Moc falownika i wartość ustawiona w parametrze Skorygować wartość ustawioną w parametrze
o2-04 są niezgodne.
o2-04.
Parametry zostały ustawione poza
dopuszczalnym zakresem ustawień.
Do wielofunkcyjnych wejść stykowych od H1-01
do H1-05 zostały przypisane sprzeczne
ustawienia.
o Ta sama funkcja jest przypisana do dwóch
wejść (nie dotyczy funkcji,, Usterka
zewnętrzna" i,, Nieużywane")
o Funkcje wejść, które wymagają ustawienia
funkcji innych wejść, pozostały bez tego
uzupełnienia.
o Ustawiono funkcje wejść, które nie mogą być
używane jednocześnie.
Żadna jednostka opcjonalna nie jest
zainstalowana i prawdziwe jest jedno z ustawień
parametrów:
o b1-01=2 lub 3
o b1-02=2
Ustawienie zależności U/f jest niepoprawne.

Ustawić poprawne wartości parametrów.

o Poprawić wszystkie nieprawidłowe ustawienia.
o Więcej informacji znajduje się w instrukcji
obsługi.

o Zainstalować wymaganą jednostkę opcjonalną.
o Skorygować wartości ustawione w parametrach
b1-01 i b1-02.
o Sprawdzić ustawienia zależności U/f.
Daty zmian oraz numery podręczników, w których wprowadzono zmiany, znajdują się na
dole tylnej okładki.
INSTRUKCJA NR TOEP C710606 27A
Wydano w Japonii, czerwiec 2009 08-1

Numer wersji
Data oryginalnego wydania
Data wydania
Styczeń 2008

Nr wersji
Sekcja
Zmieniona zawartość
Pierwsze wydanie

Czerwiec 2009 r.

Tylna okładka

Zmieniono: adres

Maj 2010 r.

Rozdział 8

Instrukcje dla UL i cUL

PL 33

POLSKI

Historia zmian

Falownik AC YASKAWA J1000
CENTRALA W EUROPIE
YASKAWA EUROPE GmbH
Am Kronberger Hang 2, 65824 Schwalbach, Niemcy
Telefon: +49 (0)6196 569 300 Faks: +49 (0)6196 569 398
E-mail: info@yaskawa. eu. com Internet: http://www. yaskawa. com

USA
YASKAWA AMERICA, INC.
2121 Norman Drive South, Waukegan, IL 60085, USA
Telefon: +1 847 887 7000 Faks: +1 847 887 7170
Internet: http://www. com

JAPONIA
YASKAWA ELECTRIC CORPORATION
New Pier Takeshiba South Tower, 1-16-1, Kaigan, Minatoku, Tokyo, 105-0022, Japonia
Telefon: +81 (0)3 5402 4511 Faks: +81 (0)3 5402 4580
Internet: http://www. co. jp

YASKAWA Europe GmbH

W przypadku, gdy odbiorcą końcowym tego urządzenia jest wojsko i urządzenie ma być zastosowane w systemach obronnych lub fabrykach
sprzętu obronnego, eksport urządzenia podlega odpowiednim przepisom określonym w regulacjach prawnych dotyczących wymiany
międzynarodowej i handlu zagranicznego. Dlatego należy przestrzegać wszelkich procedur i dostarczyć wszystkie dokumenty wymagane
przez stosowne prawa i przepisy.
Ze względu na stałe modyfikacje i ulepszenia produktów ich dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
(C) 2010 YASKAWA Europe GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wydano w Niemczech
07-12_YEU

Maj 2010 10-5

2

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Instrukcja uruchomienia Emerson Ev1000 2s0022g

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja uruchomienia Emerson Ev1000 2s0022g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja uruchomienia Emerson Ev1000 2s0022g