Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Black And Decker Dcm12

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Black And Decker Dcm12 to zbiór zasad i wytycznych przeznaczonych do stosowania przez pracowników ochrony zdrowia w celu zapewnienia bezpiecznych, wydajnych i skutecznych działań. Instrukcje te są odpowiednie dla pracowników służby zdrowia, którzy posługują się urządzeniami Black And Decker Dcm12. Instrukcje te zawierają szczegółowe informacje dotyczące m.in. bezpiecznych i właściwych technik obsługi urządzeń, sposobów utrzymywania i konserwacji sprzętu oraz wskazówek dotyczących użytkowania urządzeń. Instrukcje te są niezwykle przydatne dla pracowników służby zdrowia, ponieważ zawierają wiele istotnych informacji, dzięki którym mogą oni wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Black And Decker Dcm12

IB-34001: Instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu

IB-34002: Instrukcja BHP przy obsłudze lasera medycznego

IB-34003: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu do światłoterapii Bioptron

IB-34004: Instrukcja BHP w zakresie elektrolecznictwa

IB-34005: Instrukcja BHP przy dezynfekcji ubrań dla przychodni

IB-34006: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu typu diadynamik

IB-34007: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu Ultroton D200 do leczenia ultradźwiękami

IB-34008: Instrukcja BHP przy stosowaniu promieniowania podczerwonego

IB-34009: Instrukcja BHP przy obsłudze urządzenia do masażu wirowego

IB-34010: Instrukcja BHP przy myciu i odkażaniu rąk w szpitalach i placówkach służby zdrowia

IB-34011: Instrukcja BHP przy myciu i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

IB-34012: Instrukcja BHP postępowania z odpadami medycznymi

IB-34013: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu inhalacyjnego

IB-34014: Instrukcja BHP przy pracy z substancją chemiczną-formaliną

IB-34015: Instrukcja BHP przy obsłudze ssaka medycznego

IB-34016: Instrukcja BHP przy obsłudze biurka protetycznego (stół dla techników dentystycznych)

IB-34017: Instrukcja BHP przy pracy z gazem sterylizacyjnym zawierającym tlenek etylenu

IB-34018: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu biostymulacyjnego-laserowego

IB-34019: Instrukcja BHP przy obsłudze lamp SOLLUX i EMITA

IB-34020: Instrukcja BHP przy eksploatacji lampy bakteriobójczej

IB-34021: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu destylacyjnego

IB-34022: Instrukcja BHP przy pracy w sali sekcyjnej

IB-34023: Instrukcja BHP przy obsłudze sterylizatora gazowego (tlenek etylenu)

IB-34024: Instrukcja BHP dla pracowników narażonych na czynniki biologiczne

IB-34025: Instrukcja BHP przy obsłudze urządzeń do leczniczych kąpieli wirowych

IB-34026: Instrukcja BHP przy eksploatacji instalacji gazów medycznych

IB-34027: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu kriostymulacyjnego-bezciśnieniowego

IB-34028: Instrukcja BHP przy wykonywaniu masażu ręcznego

IB-34029: Instrukcja BHP przy eksploatacji butli ze skroplonym azotem medycznym

IB-34030: Instrukcja BHP przy dezynfekcji termicznej

IB-34031: Instrukcja BHP przy obsłudze kotła do podgrzewania parafiny dla celów leczniczych

IB-34032: Instrukcja BHP przy transporcie i przechowywaniu butli ze sprężonym tlenem medycznym

IB-34033: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu terapeutyczno-ultradźwiękowego

IB-34034: Instrukcja BHP przy kontakcie z lekami cytostatycznymi

IB-34035: Instrukcja BHP dla pracowni stomatologicznej

IB-34036: Instrukcja BHP przy eksploatacji butli z medycznym podtlenkiem azotu

IB-34037: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu elektrochirurgicznego

IB-34038: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatów ALPHATRON 4100 przy stosowaniu pola magnetycznego

IB-34039: Instrukcja BHP przy eksploatacji butli ze sprężonym tlenem medycznym

IB-34040: Instrukcja BHP przy obsłudze spirometru

IB-34041: Instrukcja BHP na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz na sali operacyjnej

IB-34042: Instrukcja BHP przy pracy z substancją chemiczną-chloramfenikolem

IB-34043: Instrukcja BHP przy dezynfekcji chemicznej

IB-34044: Instrukcja BHP dla pracowników medycznego laboratorium analitycznego

IB-34045: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatów LASER IR 904-30 i lasera z aparatem ALPHATRON

IB-34046: Instrukcja BHP dla kierujących pracą personelu medycznego

IB-34047: Instrukcja BHP przy obsłudze pompy infuzyjnej-strzykawkowej

IB-34048: Instrukcja BHP na stanowisku salowej/salowego

IB-34049: Instrukcja BHP przy pracy z substancją chemiczną-estrogenem sterydowym

IB-34050: Instrukcja BHP przy eksploatacji butli z medycznym dwutlenkiem węgla

IB-34051: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatów diadynamic DD5A i STYMAT (S-100, S-120, S-200, S-300)

IB-34052: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatów DIAMAT G-110 i TERAPULS GS-200

IB-34053: Instrukcja BHP dla personelu medycznego

IB-34054: Instrukcja BHP dla pracowni i aparatów rentgenowskich

IB-34055: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu BTL TOPLINE przy stosowaniu pola magnetycznego

IB-34056: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu BTL TOPLINE do leczenia ultradźwiękami

IB-34057: Instrukcja BHP przy obsłudze aparatu EKG

IB-34058: Instrukcja BHP przy obsłudze dozownika leków w pomieszczeniach inwentarskich

IB-34059: Instrukcja BHP Instrukcja BHP na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz

IB-34060: Instrukcja BHP Instrukcja BHP na stanowiskach związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

 

ATEST 12/2022

Instrukcja bhp jako tarcza

�rodki ochrony indywidualnej bywaj� nazywane ostatni� lini� obrony pracownika - gdy nie da si� zastosowa� rozwi�za� i technologii bezpiecznych i gdy �rodki ochrony zbiorowej nie s� wystarczaj�ce. Natomiast instrukcja bhp - kt�rej po�wi�cili�my w znacznej mierze ubieg�oroczn� konferencj� ATESTU - jest swoist� tarcz�, kt�ra chroni pracownika, ale tylko pod pewnymi warunkami: musi by� dobrze przygotowana, zrozumia�a i stosowana. S�u�ba bhp nie musi i nie powinna tworzy� instrukcji, ale - tak jak w przypadku oceny ryzyka - powinna si� anga�owa� w ich powstawanie, sprawdza� poprawno�� i stosowanie ich przez pracownik�w. Mo�e te� podpowiada� pracodawcom i pracownikom ciekawe rozwi�zania, w��cza� tematyk� instrukcji w cykl szkole� bhp w zak�adzie.

11. konferencj� ATESTU "BHP 3. 0 - stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka" (Wis�a, 21-23 listopada 2018 r. ) starali�my si� zorganizowa� tak, aby w maksymalnym stopniu dopu�ci� do g�osu jej uczestnik�w i umo�liwi� wymian� do�wiadcze�. St�d organizacja warsztat�w, paneli konsultacyjnych na stoiskach partner�w, stolika eksperta - w formule dialogowej i zach�caj�cej do rozmowy. Uczestnicy mogli r�wnie� wzi�� udzia� w dyskusji panelowej, kt�ra odby�a si� pierwszego dnia konferencji, oraz debacie, podsumowuj�cej trzydniowe obrady.

21 listopada odby�a si�, wie�cz�ca pierwszy dzie� konferencji dyskusja panelowa pod tytu�em "Instrukcja bhp - reaktywacja". Prowadzi� j� Bogus�aw Zi�dalski, kt�ry wcze�niej wyg�osi� wyk�ad plenarny: "Instrukcja bhp - wymagany dokument czy praktyczne narz�dzie? ". Opr�cz niego w dyskusji uczestniczy�o czterech panelist�w: Ma�gorzata Majka - kierownik dzia�u bhp w Uniwersytecie Jagiello�skim, Piotr Kaczmarek - w�a�ciciel firmy doradczo-szkoleniowej, Bogus�aw Solawa - inspektor pracy z Krakowa, Marcin Ulaniuk - praktyk, specjalista ds. bhp. Do rozmowy aktywnie w��czali si� uczestnicy konferencji.

Psychologia bezpiecze�stwa pracy

Warsztaty "Psychologia bezpiecze�stwa pracy. Jak rozmawia� z pracownikami o �amaniu zasad" sk�ada�y si� z dw�ch cz�ci. Pierwsz� po�wi�cili�my tematowi zachowania: czym jest zachowanie? Jak je obiektywnie obserwowa�? Dlaczego zachowujemy si� w pracy niebezpiecznie? Jak motywowa� do bezpiecznych zachowa�? Pracowali�my r�wnie� z krzyw� Kirschstein&Partner, kt�ra opisuje etapy rozwoju kultury bezpiecze�stwa. Uczestnicy analizowali swoje firmy i zastanawiali si�, na kt�rym szczeblu rozwoju kultury bezpiecze�stwa s� ich organizacje oraz jakie dzia�ania rozwojowe powinny one podj��. Szczerze rozmawiali o s�abych punktach w ich organizacjach, ale r�wnie� wymieniali si� stosowanymi ju� dobrymi praktykami. Druga cz�� po�wi�cona by�a prowadzeniu rozm�w z pracownikami. Uczestnicy na podstawie �wiczenia opracowali zasady prowadzenia rozm�w z pracownikami. Metody prowadzenia rozm�w doskonalili podczas kolejnych �wicze�. Zagrali r�wnie�, na razie jako jedyni, w opracowan� przez nas dla firmy Smurfit Kappa Polska gr� komunikacyjn�. Jej celem by�o prze�wiczenie pyta� otwartych, wskazanie przyk�ad�w temat�w do rozmowy oraz pokazanie, �e rozmowy na temat bezpiecze�stwa mog� mie� now�, ciekaw� form� - z wykorzystaniem zdj��, hase� i pyta�. Na gr� uczestnicy zareagowali bardzo pozytywnie. Prowadzi�am warsztaty podczas konferencji ATESTU drugi raz. Bardzo lubi� te zaj�cia. Gromadz� one w jednym miejscu pracownik�w s�u�by bhp z r�nych bran�, z ma�ym i du�ym sta�em pracy, r�nymi pomys�ami i pogl�dami. Uczestnicy s� otwarci na dzielenie si� wiedz� i swoimi do�wiadczeniami. S� te� jednak wymagaj�cy - dopytuj�, otwarcie wyra�aj� swoje w�tpliwo�ci lub m�wi�, gdy si� z czym� nie zgadzaj�. Jest to bardzo dobre i pozytywne do�wiadczenie dla mnie jako prowadz�cej.

Justyna Pok�adnik

Czy instrukcja bhp powinna by� kr�tka i konkretna, a mo�e rozbudowana i precyzyjna? Najwa�niejsz� cech� instrukcji jest jej kompletno��, a to w jakiej formie wyst�puje, zale�y od tego, w jakim celu b�dzie u�ywana: instrukcje rozbudowane s�u�� do studiowania, pog��biania wiedzy, analizowania problemu, natomiast ich skr�ty mog� wisie� na stanowiskach pracy, w celu bie��cego przypominania podstawowych informacji. Podczas dyskusji podkre�lano te�, �e instrukcje powinny by� kr�tkie i konkretne po to, by lepiej s�u�y� pracownikom; �e nawet w odniesieniu do skomplikowanych maszyn nale�y d��y� do tworzenia wyci�gu najistotniejszych kwestii z zakresu obs�ugi. Wa�ne jest, by wyczerpywa�y zagadnienie w takim stopniu, aby zapobiega� wypadkom. Musz� by� dost�pne na stanowiskach, w miejscach wykonywania pracy, �eby pracownicy w ka�dej chwili mogli po nie si�gn��. Kr�tka instrukcja jest wystarczaj�ca pod warunkiem jej dobrego i rzetelnego wykonania. Wywi�za�a si� te� dyskusja na temat powi�zania szkolenia stanowiskowego z instrukcjami bhp oraz uregulowania w firmach zagadnienia tworzenia, opiniowania i funkcjonowania instrukcji. pl/pictures/2019/19021c. jpg"/>

Co zrobi�, �eby pracownik nie tylko zapozna� si� z instrukcj�, ale r�wnie� j� zrozumia�? Oczywi�cie, opracowa� j� tak, aby by�a zrozumia�a, ale to mo�e nie wystarczy�. Mo�na tak jak si� to robi w przypadku zaj�� ze studentami: nakaza� dwukrotne zapoznanie si� z instrukcj�, w tym jedno wsp�lne (w grupie, z prowadz�cym, sprawdzaj�c od razu rozumienie). Jednak zwykle nie kontroluje si� tego, czy pracownicy rozumiej� instrukcje, gdy� o�wiadczenie o zapoznaniu si� z ni� s�u�y w praktyce innym celom, np. w wypadku sprawy s�dowej. G�osy z sali potwierdzi�y potrzeb� praktycznej weryfikacji znajomo�ci instrukcji i umiej�tno�ci poprawnego, zgodnego z przepisami i zasadami bhp wykonania pracy.

Kolejne wypowiedzi dotyczy�y niezgodno�ci w t�umaczeniach instrukcji i komplikacji w dotarciu ze zrozumia�ym przekazem do obcoj�zycznych pracownik�w. M. Majka na przyk�adzie UJ zapozna�a s�uchaczy z problemem przygotowania instrukcji do skomplikowanej aparatury naukowej. Oryginalna jest wersja angielska i studenci oraz pracownicy ze wzgl�du na angielski interfejs urz�dzenia wol� j� w takiej formie. Zwykle taka instrukcja jest bardzo obszerna, wi�c t�umaczenie ca�ej by�oby k�opotliwe i kosztowne. Z�otym �rodkiem okaza�o si� przygotowanie odpowiednich wk�adek z t�umaczeniami najistotniejszych (ze wzgl�du na bhp) miejsc dokumentu.

O wypadkach przy stoliku eksperta

Uwa�am, �e formu�a "stolika eksperta" sprawdzi�a si� po raz kolejny. Kilkana�cie os�b, kt�re postanowi�y skorzysta� z tego elementu konferencji, mia�o uzasadnione w�tpliwo�ci co do jednoznacznej interpretacji ich problem�w zwi�zanych z prawid�owo�ci� prowadzonych post�powa� powypadkowych. W�r�d wielu problem�w znalaz�y si� m. in. :

- Poszkodowany w �pi�czce - czeka� na popraw� stanu zdrowia czy korespondowa� z rodzin�?

- Brak odbioru przesy�ek przez poszkodowanego zamieszkuj�cego w innym rejonie kraju a obligatoryjne terminy.

- Kwestionowanie przez ZUS stwierdze� zespo��w powypadkowych.

- Zasady post�powania przed s�dem pracy.

- Przyczyna po�rednia, przyczyna bezpo�rednia, skutek - podobie�stwa i r�nice.

Reakcje os�b korzystaj�cych ze "stolika" pozwalaj� na stwierdzenie, �e znaczna cz�� problem�w, o ile nie zosta�a ca�kowicie rozstrzygni�ta, to przynajmniej w jakim� stopniu rozja�niona. Bezpo�redni kontakt podczas rozmowy przy stoliku stwarza swobodniejsz� atmosfer� w por�wnaniu do wyk�adu czy nawet kilkuosobowych zaj�� warsztatowych, rozmowa nie ma ogranicze� czasowych i pozwala na spokojne rozwi�zanie nawet skomplikowanego problemu.

Andrzej Nowak

Gotowe instrukcje (z ��tym paskiem) kupowane przez pracodawc�w i wieszane w pomieszczeniach pracy, na stanowiskach, przy maszynach zwykle nie nadaj� si� do niczego. Nikt (��cznie z samym kupuj�cym) ich te� nie czyta. (Mo�e i dobrze, wi�cej by�oby zamieszania spowodowanego pr�b� stosowania ich og�lnych, "jedynie s�usznych" i "u�rednionych" wskaza�). Sprzeda� gotowych instrukcji w lokalnych punktach handlu artyku�ami bhp wzrasta nagle w przypadku zbli�aj�cej si� kontroli PIP w okolicznych zak�adach. Inspekcja zaczyna interesowa� si� instrukcjami dopiero, gdy dojdzie do wypadku ci�kiego, zbiorowego lub �miertelnego.

�le opracowana i/lub niestosowana instrukcja mo�e s�ono kosztowa� - to w kontek�cie rozkr�caj�cego si� rynku proces�w cywilnych i odszkodowa� po wypadkach przy pracy. Amerykanie ju� wiedz�, �e uchybienia zwi�zane z bezpiecze�stwem pracy mog� sko�czy� si� potrzeb� wyp�acania bardzo wysokich odszkodowa�, co zwyczajnie nie op�aca si� firmom.

Ergonomiczne czynniki ryzyka

Rzeczywisty zakres merytoryczny warsztat�w "Ergonomiczne narz�dzia do oceny obci��enia fizycznego" w stosunku do zaplanowanego (om�wienie i praktyczne prze�wiczenie konkretnych metod oceny obci��enia) uleg� pewnej modyfikacji. Tym niemniej zasadniczo mo�na uzna�, �e dosy� szczeg�owe przedstawienie zmian, jakie wprowadzono w nowym rozporz�dzeniu dotycz�cym transportu r�cznego te� stanowi swego rodzaju ergonomiczne narz�dzie do oceny obci��enia fizycznego. W ramach warsztat�w prze�wiczono praktycznie zastosowanie dw�ch bli�niaczych metod oceny ryzyka rozwoju dolegliwo�ci ze strony uk�adu ruchu - RULA i REBA, w zasadzie dobrze znanych uczestnikom warsztat�w, ale z niewiadomych wzgl�d�w w praktycznej dzia�alno�ci rzadko wykorzystywanych. Sk�onno�� prowadz�cego warsztaty do dygresji oraz zapotrzebowanie spo�eczne uczestnik�w spowodowa�o, �e znacz�ca cz�� warsztat�w po prostu oscylowa�a wok� ergonomicznych czynnik�w ryzyka - wspomnianego ju� transportu r�cznego (poza samymi przepisami przedstawione zosta�y poprawne techniki podnoszenia wraz z przyk�adow� procedur� wykonywania czynno�ci przemieszczania przedmiot�w z punktu A do punktu B) czy problem�w zwi�zanych z powtarzalno�ci� ruch�w roboczych. Przedstawiono tak�e przyk�ady rozwi�zywania problem�w zwi�zanych z obci��eniem mi�niowo-szkieletowym - zar�wno te godne polecenia, jak i te, kt�re naprawd� nie powinny znale�� na�ladowc�w. I chocia� nie by�o to przemy�lan� wcze�niej intencj� tw�rc�w warsztat�w (redakcji ATEST oraz prowadz�cego), wydaje si�, �e koncepcja warsztat�w polegaj�ca na podziale ich czasu na dwie cz�ci - sformalizowan� (np. przedstawienie konkretnych metod czy sposob�w radzenia sobie z konkretnymi problemami) oraz bardziej dowoln� (rzecz jasna w ramach og�lnego zakresu warsztat�w) - wynikaj�c� w szczeg�lno�ci z potrzeb uczestnik�w jest rozwi�zaniem dobrym, �eby nie powiedzie� ergonomicznym. A zw�aszcza w sytuacji, gdyby uczestnicy jeszcze przed spotkaniem przygotowali nurtuj�ce ich pytania i przes�ali wcze�niej do prowadz�cego.

Zbigniew J�wiak

23 listopada odby�a si�, podsumowuj�ca ca�� konferencj�, debata pt. "Quo vadis s�u�bo bhp? ". Zastanawiali�my si� nad tym, jak w praktyce wygl�da usytuowanie s�u�by bhp w firmach i instytucjach. Czy zawsze podlega prezesowi, w�a�cicielowi, ministrowi? A je�li nie, to czy jest to z�y uk�ad. Okazuje si�, �e nie zawsze, �e i w innych uk�adach - cho� jest to niezgodne z przepisem - mo�na dobrze i skutecznie funkcjonowa� (wiele zale�y zar�wno od samego pracownika s�u�by bhp, jak i od kultury organizacyjnej firmy). Gor�cym tematem okaza�y si� szkolenia okresowe bhp. Jedni szkol� w swoich zak�adach, ale za dodatkowe pieni�dze, inni bez, bo pracodawca "�adnie prosi". Gdy jedna z uczestniczek konferencji zwr�ci�a na to uwag� kontroluj�cej zak�ad inspektor pracy, to us�ysza�a, �e tak si� utar�o. Ten g�os sta� si� przyczynkiem do narzekania na brak wsparcia, kt�rego s�u�ba bhp mog�aby oczekiwa� od PIP.

Dyskutanci stwierdzili te�, �e rzadko otrzymuj� wsparcie od spo�ecznych inspektor�w pracy. G�os w dyskusji: "Od siedmiu lat temu samemu spo�ecznemu inspektorowi pracy podaj� rocznie trzy terminy szkole�, �eby si� chocia� raz wybra�, poniewa� chc� mie� kompetentnego partnera w zak�adzie pracy. Natomiast m�j kochany spo�eczny na wszystkie moje namowy odpowiada: on wie to co potrzeba. Co nie zmienia faktu, �e co chwil� przychodzi do mnie, pyta o przepisy, po czym idzie do dyrektora generalnego i powtarza moje s�owa".

Warsztaty z IBWRB

Uczestnikami warsztat�w byli g��wnie przedstawiciele s�u�by bhp, kt�rzy oczywi�cie co do zasady nie opracowuj� instrukcji bezpiecznego wykonywania rob�t budowlanych, ale cz�sto sprawdzaj� je i konsultuj�. Bior�c pod uwag� ogromny zakres rozwi�za� technicznych zabezpiecze� na budowie poprowadzili�my warsztaty, formu�uj�c konkretne problemy i prowadz�c z uczestnikami dyskusje w celu ich rozwi�zania. W przepisach nie ma wytycznych dotycz�cych tworzenia IBWRB. Rozmowy podczas warsztat�w pokaza�y, �e w poszczeg�lnych firmach panuje du�a dowolno�� w tym zakresie. Niekt�rzy - naszym zdaniem s�usznie - okre�laj� za pomoc� wewn�trznych regulacji form� i tre�� tej instrukcji. Za niepokoj�ce uwa�amy to, �e wykonawcy traktuj� t� instrukcj� zbyt og�lnie, skupiaj� si� bardziej na wyposa�eniu pracownika w narz�dzia i materia�y, odchodz�c od istoty instrukcji, kt�rej zadaniem jest precyzyjne i jednoznaczne rozstrzygni�cie, w jaki spos�b techniczny i organizacyjny okre�lone zadanie budowlane ma zosta� wykonane bezpiecznie. W trakcie warsztat�w na wielu konkretnych przyk�adach budowalnych wskazano najpierw dost�pne sposoby bezpiecznej pracy, a nast�pnie przyk�ady sformalizowania tego w IBWRB.

Marcin Korta, Dariusz Kulesza, Robert Pasikowski

Pojawi� si� tak�e temat zmian dotycz�cych zniesienia obowi�zku przeprowadzania szkole� okresowych w dziedzinie bhp dla wybranych grup pracownik�w administracyjno-biurowych oraz podniesienia limitu pracownik�w - z 20 do 50 - umo�liwiaj�cego pracodawcy samodzielne wykonywanie zada� s�u�by bhp. Zmiany wesz�y w �ycie 1 stycznia br. - piszemy o nich na str. 36. W tym kontek�cie zadano pytanie: kto powinien inicjowa� propozycje zmian na korzy�� s�u�by bhp? Okazuje si� bowiem, �e nie ma ona zbyt wielu sojusznik�w. ATEST anga�owa� si� m. w pr�by reformy szkole� bhp, niestety daremne. pl/pictures/2019/19021d. jpg"/>

Du�ym zainteresowaniem cieszy�o si� zagadnienie uzyskiwania kwalifikacji do pracy w s�u�bie bhp. Dwie przyk�adowe wypowiedzi: "Podczas studi�w podyplomowych, po drugich zaj�ciach, pani prowadz�ca poprosi�a �ebym zosta� i poda� jej indeks, to ona mi wpisze zaliczenie, �ebym si� ju� wi�cej nie odzywa�" oraz "Jest ca�a masa behapowc�w po studiach zaocznych, podyplom�wkach, dla kt�rych istotne by�o uzyskanie papieru po to, by kasowa� 15, 20 z�otych za szkolenie i nic wi�cej ich nie interesuje. Od kilku lat staramy si� w naszym �rodowisku zmarginalizowa� t� grup� ludzi, natomiast nie ma, odnosz� takie wra�enie, woli ca�ego �rodowiska s�u�by bhp, by zrobi� z tym porz�dek".

Jak wida�, poziom kszta�cenia przysz�ych pracownik�w s�u�by bhp pozostawia wiele do �yczenia. Zastanawiano si� wi�c nad wprowadzeniem obowi�zkowego pa�stwowego egzaminu dla s�u�by bhp (pomys� ten zosta� przed laty sformu�owany na �amach ATESTU).

Z dyskusji podczas konferencji wynika, �e na wysoki poziom pracy s�u�by bhp i dobr� jako�� instrukcji bhp nie ma prostego przepisu. �e wiele zale�y od zaanga�owania behapowc�w, �wiadomo�ci pracodawc�w i pracownik�w. Na wsparcie instytucji i zmiany w przepisach nie bardzo mo�emy liczy�. Tylko porz�dna behapowska robota przyczynia si� do poprawy w omawianych zakresach.

Cieszymy si�, �e obydwie dyskusje zgromadzi�y licznych zainteresowanych, �e uczestnicy naszej konferencji ch�tnie dziel� si� do�wiadczeniami, podpowiadaj� kole�ankom i kolegom, jak radz� sobie z konkretnymi problemami. W naszej dziedzinie bez wsp�pracy nie ma szans na sukces. (pk, rk)

Dodaj sw�j komentarz


Katarzyna Krukowska: Szukam kontaktu do pana Tomasza Kosmowskiego, kt�ry by� na konferencji. Zgubi�am wizyt�wk�. (2022-01-10)


Dodaj sw�j komentarz
 

Największa baza instrukcji BHP

Posiadamy największą bazę instrukcji bhp w Polsce, ponad 1200 tytułów dostępnych od ręki w wersji elektronicznej. Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu internetowego.

Wszystkie instrukcje sprzedajemy w formie planszowej oraz elektronicznej do samodzielnego wydruku.

W tym artykule przedstawię informacje: co to jest instrukcja bhp, zasady jej sporządzania oraz udostępniania pracownikom. Obalę wszelkie mity, związane z tym dokumentem oraz zaprezentuję fakty, poparte przepisami prawa. A więc zaczynamy.

Co to właściwie jest instrukcja bhp?

Jest to nie mniej, nie więcej, jak dokument regulacji wewnątrzzakładowej. W zależności od specyfiki zakładu pracy i pracodawcy, instrukcja bhp występuje obok uchwały, zarządzenia, procedury i wytycznych. Jest to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który jest tworzony do wykonywanej pracy (czynności) lub do danego stanowiska pracy, np. stolarz. Określa on najważniejsze zasady postępowania, aby zminimalizować ryzyko wypadku. W nomenklaturze słownikowej, oprócz nazwy instrukcji bhp, można również znaleźć określenie stanowiskowej instrukcji bhp – względem prawa oba te terminy są tożsame. Różnice mogę jedynie wynikać z czysto technicznego zastosowania, ponieważ przykładowo:

 1. Instrukcja bhp dla spawacza gazowego – możemy ją taktować jako instrukcję stanowiskową.
 2. Instrukcję bhp przy spawaniu gazowym – możemy ją traktować jako ogólną instrukcję bhp przy danej czynności.

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa w zakładzie pracy i wymagana przez prawo?

Tak, instrukcje bhp są obowiązkowe i mówi o tym najważniejszy dokument, obowiązujący pracodawcę i pracownika – Kodeks Pracy i akty wykonawcze do niego. Ale od początku…

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 2374 § 2. „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. I na tym założenia w/w Kodeksu Pracy kończy się, jeżeli chodzi o instrukcje. W dalszym ciągu nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, czy instrukcje są obowiązkowe czy nie i czy na wszystkich stanowiskach. Przecież absurdalnym wydaje się, aby udostępniać pracownikowi instrukcję bhp przy obsłudze ołówka lub podczas przysłowiowego „oddychania”. Każdy wykonuje te czynności na co dzień i nie potrzebuje do tego żadnych instrukcji bhp.

Tutaj z pomocą przychodzi nam akt wykonawczy do Kodeksu Pracy, jakim jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 41. 1 jest zapisane:

(…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4. udzielania pierwszej pomocy.

(…)

Tym sposobem dotarliśmy do sedna problemu i mamy odpowiedź, że instrukcje bhp są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, na których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników.

Przy jakich pracach występuje zagrożenie wypadkowe lub zagrożenia zdrowia pracowników?

Powyżej ustaliliśmy, że instrukcje bhp wymagane są między innymi tam, gdzie występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W jaki więc sposób, pracodawca ma ustalić jakie to są prace? Czym powinien się kierować, decydując, czy dane stanowisko pracy powinno się wyposażyć w stanowiskową instrukcję bhp, czy nie? W tym przypadku odpowiedź nie jest łatwa i może mieć wiele interpretacji prawnych, ponieważ prawo tej kwestii szczegółowo nie precyzuje. Co więcej, brak jest regulacji prawnych w tym zakresie. Nadal więc nie mamy odpowiedzi, czy należy zapewnić instrukcję bhp przy obsłudze ołówka lub podczas przysłowiowego „oddychania”.

Tutaj z pomocą przychodzi nam ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, którą musi przeprowadzić każdy pracodawca, na każdym stanowisku pracy, „bez wyjątku” – od tego nie ma odstępstw, bez względu na to, czy prace są bezpieczne, czy niebezpieczne. Celem takiej oceny jest, poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony, postępowanie w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko wystąpienia wypadku. W wyniku takiej oceny pracodawca (zespół sporządzający dokumentację oceny ryzyka zawodowego) określa, czy pracownik powinien być zapoznany z instrukcją bhp, czy też nie. Reasumując – wcale nie jest łatwo zadecydować, na jakich stanowiskach pracy wymaga się instrukcji bhp.

Teraz możemy wrócić do kwestii naszego ołówka oraz „oddychania”, stawiając pytanie:

To w końcu instrukcja bhp jest wymagana, czy nie?

Moja odpowiedź brzmi: i tak i nie. Pewnie zapytasz dlaczego? Ponieważ odpowiedź będzie jednoznaczna dopiero wówczas, gdy przeprowadzimy ocenę ryzyka zawodowego na konkretnym stanowisku. Przykładowo: na stanowisku biurowym, gdzie występuje biurko, komputer i nasz ołówek, którego używamy okazjonalnie, taka instrukcja bhp przy obsłudze ołówka nie jest potrzebna, gdyż obsługa tegoż ołówka nie powoduje zdarzeń wypadkowych. Gdyby jednak nasz ołówek, był wykorzystywany np. w salonie tatuażu, gdzie wyznaczamy nim, np. trasę naszego przyszłego dzieła malarskiego i w dodatku robilibyśmy to w pobliżu oka, to niewątpliwie taka instrukcja bhp (przy obsłudze ołówka) jest wymagana. Wynika to z tego, że prawdopodobnie w ocenie ryzyka zawodowego wyjdzie nam, że ołówek stwarza zagrożenie ukłucia oka, zaprószenia oka, itp.

Podobnie wygląda kwestia „oddychania”. Na pierwszy rzut oka, taka instrukcja np. w pomieszczeniu biurowym byłaby absurdalna. Ale załóżmy, że pracownik jest nurkiem, albo pracuje w studniach kanalizacyjnych, gdzie stężenie tlenu jest bardzo niskie. W takich sytuacjach kwestie oddychania i zabezpieczania dróg oddechowym decydują o jego życiu lub zdrowiu. Wtedy właśnie taka instrukcja jest obowiązkowa.

Mam nadzieję, że dzięki tym prostym przykładom powyżej, wiesz już, kiedy i gdzie instrukcja bhp jest obowiązkowa. Reaguj na zalecenia PIP o wdrażaniu zbędnych instrukcji. Pamiętaj, że ich zbyt duża ilość może bardziej zaszkodzić, niż pomóc. Reaguj również na postępowanie swojego pracodawcy. Zwracaj uwagę na to, aby zapewnił Ci on odpowiednią instrukcję, jeżeli uważasz że jest ona niezbędna na Twoim stanowisku.

Jaka powinna być zawartość wzorcowej instrukcji bhp?

Skoro już wiemy kiedy i gdzie wymagana jest instrukcja, to przyjrzyjmy się teraz jej zawartości. Na krajowym rynku jest wiele producentów instrukcji, którzy w różnoraki sposób podchodzą do tego zagadnienia, co gorsze wielu z nich podchodzi do niego w sposób niezgodny z prawem, co oznacza że oferowane przez nich instrukcje są kompletnie bezwartościowe. Gdyby doszło do wypadku i okazało się, że instrukcja opracowana została niezgodnie z prawem, taki producent mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wiem, wiem, wielu producentów, czytających ten artykuł właśnie się śmieje, twierdząc, że to niemożliwe, bo za stan bhp w zakładzie pracy odpowiada pracodawca i to pracodawca udostępnia instrukcje bhp, a nie producent. Prawda jak zwykle leży pewnie gdzieś po środku. Lepiej nie być pociąganym do odpowiedzialności i od razu należy przygotować dokument jakim jest instrukcja bhp wzór w prawidłowy sposób.

Zawartość instrukcji bhp reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 2 jest zapisane: (…) Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów (…).

Oznacza to, że instrukcje powinny zawierać następującą strukturę:

 1. Czynności przed rozpoczęciem pracy;
 2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
 3. Czynności po zakończeniu pracy;
 4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.

Co w takim razie z instrukcjami, które takich zagadnień nie mają?

Odpowiedź jest prosta. Są wykonane niezgodnie z prawem i powinny zostać zwrócone producentowi. A teraz zapytam inaczej: co z instrukcjami bhp, które zawierają więcej punktów, niż wyżej wymienione? Dodatkowo znajdują się w nich, np.

 1. Uwagi ogólne;
 2. Podstawowe warunki bezpieczeństwa;
 3. Czynności zabronione;
 4. Uwagi końcowe.

Wielu producentów na rynku stosuje rozszerzoną strukturę. Te instrukcje będą wykonane zgodnie z prawem, ponieważ oprócz 4 podstawowych punktów, zawierają inne punkty dodatkowe, które mogą wynikać np. z charakterystyki danego stanowiska pracy lub zakładu, wpływając tym samym na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Przepis § 41. 2 wskazuje nam tylko minimalną zawartość wzorcowej instrukcji bhp.

Dodam również, że zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń, powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę. Oznacza to również, że należy zaktualizować instrukcje bhp ponieważ one wpływają na przebieg oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Co więcej: § 41. 1 jasno precyzuje, że” (…) Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (…)”. Co do tej kwestii nie ma żadnych wątpliwości.

Instrukcje BHP dostępne w sklepie

Posiadamy największą bazę instrukcji bhp w Polsce.

Kto opracowuje instrukcje stanowiskowe z zakresu bhp?

Ustawodawca nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia właściwych instrukcji bhp na stanowiskach pracy, ale nie wskazuje kto musi je opracować. Z przepisów obowiązującego prawa nie wynika obowiązek ich opracowania przez pracownika służby bhp, lecz jedynie obowiązek opiniowania instrukcji bhp. Kto zatem takie instrukcje powinien opracować?

Wyłącznie od pracodawcy zależy, komu zleci opracowanie instrukcji. Uważam, że najbardziej odpowiednią osobą do opracowania instrukcji bhp jest pracownik nadzoru, osoba znająca specyfikę pracy na danym stanowisku, sposób pracy danego urządzenia oraz zagrożenia z nim związane – np. kierownik działu itp. Oczywiście, przy współpracy z pracownikami obsługującymi dane urządzenie. Pracodawca może również zlecić wykonanie takich instrukcji specjalistom z zewnątrz, którzy przy udziale przedstawicieli pracowników macierzystego zakładu, stworzą instrukcje bhp, dostosowane do specyfiki konkretnego zakładu pracy. Należy pamiętać, że zgodnie art. 23711a §1 Kodeksu Pracy, pracodawca powinien skonsultować opracowane instrukcje z pracownikami lub ich przedstawicielami.
Zaleca się, aby treść instrukcji bhp przed jej wdrożeniem była skonsultowana z możliwie jak najszerszym gronem załogi, od kierownictwa firmy do szeregowego pracownika, a przede wszystkim z pracownikiem służby bhp.

FAKTY i MITY związane z instrukcjami bhp

1. Instrukcja bhp musi mieć kolor żółty z przekreślonym paskiem

Fałsz

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w Polsce, przepisy nie precyzują formy graficznej instrukcji bhp. Co oznacza, że instrukcja może być opracowana w dowolnym kolorze i może zawierać dowolne elementy graficzne, np. logo firmy. Instrukcje powinny jedynie w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać określone czynności, czyli np. powinny być napisane w języku polskim. Chociaż prawo nie reguluje kwestii koloru, to przyjęło się, że kolor żółty jest dominujący w artykułach bhp i z reguły instrukcje z taką kolorystyką się tworzy.

2. Instrukcja bhp musi być jednostronicowa

Fałsz

To, ile instrukcja liczy sobie stron, zależy od specyfiki stanowiska pracy, czynników kształtujących to stanowisko i przede wszystkim od możliwych niebezpieczeństw z nim związanych. Instrukcja bhp powinna być tak sporządzona, by była łatwa w odbiorze dla wszystkich pracowników. Nie może składać się z prawniczych paragrafów. Każdy, kto się z nią zapoznaje, musi dobrze zrozumieć jej treść. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby instrukcje były wielostronicowe.

3. Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z instrukcją bhp

Fałsz

Jak wynika z art. 2374 Kodeksu Pracy, pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Taki podpis pracownik składa na karcie szkolenie wstępnego bhp, potwierdzając tym samym udział w szkoleniu stanowiskowym. Żadne dodatkowe podpisy, poświadczające zapoznanie się z instrukcjami bhp nie są obowiązkowe. Bardzo często instrukcje bhp są traktowane przez „innych specjalistów” jako zasady bhp, a więc zapoznanie się pracownika z instrukcją bhp powinno być każdorazowo potwierdzone na piśmie – nie ma takiego obowiązku, a wszystkie dodatkowe dokumenty ponad kartę szkolenia wstępnego bhp mogą być traktowane jako niemające mocy prawnej.

4. Pracodawca ma obowiązek zatwierdzić i podpisać instrukcję bhp

Fałsz

O tym, że to na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy, pisaliśmy już powyżej. Brak jest jednak podstawy prawnej, nakładającej na pracodawcy obowiązek podpisywania i zatwierdzania instrukcji bhp. Wielu producentów instrukcji drukuje specjalne tabele z miejscem na podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia. Nie oznacza, że to jest złe. Pracodawca przecież jak chce, może nawet osobiście zatwierdzać wszystkie instrukcje. Kwestię drukowania tych miejsc na podpis, bardziej wymusił rynek i nieznajomość przepisów przez klientów, którzy wręcz żądali, aby takie miejsce pojawiło się na wydruku. Co więcej wielu „innych specjalistów” żąda, aby to producent podpisywał się na instrukcji bhp, co jest absurdalne. Przecież to nie producent odpowiada za stan bhp w firmie i to nie producent odpowiada za zapewnienie aktualnych, dostosowanych do specyfiki zakładu instrukcji bhp.

5. Instrukcja bhp musi wisieć na ścianie przy każdym stanowisku pracy

Fałsz

Sposób i formę udostępniania pracownikom aktualnych instrukcji bhp ustala pracodawca i wcale nie musi to być ściana obok stanowiska pracy. Możliwe jest wiele sposobów spełniających wymóg § 41. 1. Może to być:

 1. Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp w wersji planszowej bezpośrednio przy stanowiskach, maszynach i urządzeniach, których te instrukcje dotyczą, np. na szafce, w biurku, na maszynie, itp.,
 2. Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp w segregatorze bhp, z którymi pracownicy byliby zapoznawani przed rozpoczęciem pracy na danych stanowiskach związanym z użyciem maszyn i urządzeń, i które byłyby dostępne we wskazanym przez pracodawcę miejscu przez cały czas pracy pracowników,
 3. Przekazanie pracownikom instrukcji bhp w wersji elektronicznej poprzez umieszczenie ww. instrukcji w intranecie zakładowym, do którego mieliby dostęp wszyscy pracownicy poprzez wewnętrzną sieć komputerową.

PODSUMOWUJĄC:

To ważne, by instrukcje bhp, które zdecydujesz się zakupić, były nie tylko tanie, ale również zgodne z wymogami prawnymi. Sklep BHPEX daje Ci taką gwarancję. W naszej ofercie jest kilka tysięcy instrukcji bhp, dotyczących najróżniejszych stanowisk pracy:

 1. Instrukcje bhp w wersji planszowej, gotowej do zawieszenia. Posiadają one specjalne „lepce” na odwrocie – dzięki nim instrukcja może bezpiecznie zawisnąć na ścianie. Wykonano je z materiału odpornego na ścieranie i złe warunki atmosferyczne.
 2. Instrukcje bhp w wersji elektronicznej do pobrania, w formacie pdf. Taką instrukcję możesz wydrukować dowolną ilość razy, wysłać mailem lub zamieścić w wewnętrznej sieci komputerowej pracodawcy (Intranet).

Zapraszamy do naszego sklepu bhp.

Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Black And Decker Dcm12

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Black And Decker Dcm12

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje dla pracowników służby zdrowia Black And Decker Dcm12