Konserwacja i usuwanie usterek Electrolux Esi67070xr

Konserwacja i usuwanie usterek Electrolux Esi67070xr może być trudnym zadaniem, szczególnie dla osób, które nie mają wystarczającej wiedzy. Aby wykonać te czynności, należy skorzystać z instrukcji obsługi, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące konserwacji i usuwania usterek. Wykonanie tych czynności powinno być przeprowadzone przez osoby o odpowiednim doświadczeniu i wykształceniu. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw i konserwacji Electrolux Esi67070xr, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia lub obrażeniom użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Electrolux Esi67070xr

Rozpoznawanie problemów

Wskaźniki błędów
EPSON Status Monitor (tylko w systemie Windows)Uruchamianie testu działania drukarki

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie stosować prawdopodobne rozwiązania do momentu rozwiązania problemu. Informacje przydatne do diagnozowania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trakcie rozwiązywania problemów w trybie online, w oknie Control Panel (Panel sterowania), w programie narzędziowym EPSON Status Monitor lub w wyniku przeprowadzenia testu działania drukarki. Patrz odpowiednia sekcja poniżej. W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiedniej sekcji. Aby rozwiązać problem, konieczne może być anulowanie drukowania.
Patrz Anulowanie drukowania

Wskaźniki błędów

Sprawdzanie komunikatów o błędach wyświetlanych na ekranie LCD umożliwia rozpoznanie i rozwiązanie większości problemów. Jeśli rozwiązanie problemów poprzez sprawdzanie komunikatów nie powiedzie się, należy posłużyć się poniższą tabelą i spróbować zalecanych rozwiązań. Komunikaty o błędachWaste ink pad in the printer is saturated. (Poduszka na zużyty tusz w drukarce jest całkowicie nasączona) Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić.
Rozwiązanie
Printer error. Please see your documentation. (Błąd drukarki. Zapoznaj się z dokumentacją)Należy wyłączyć drukarkę i ponownie ją włączyć. Należy upewnić się, że wewnątrz drukarki nie znajdują się taśmy ochronne lub papier. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić. The document is too complex to print with Bluetooth. (Dokument jest zbyt skomplikowany, aby możliwe było wydrukowanie go przy użyciu technologii Bluetooth)Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane. Error in the data.
The document cannot be printed. (Błąd w danych. Dokument nie może zostać wydrukowany)
Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane.
(Przyczyna: dane są niedostępne ze względu na nieprawidłowe działanie urządzenia).
The document may not be printed correctly. Dokument może nie zostać wydrukowany prawidłowo)
Należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia, które przesyła dane.
(Przyczyna: część danych jest uszkodzona lub nie można umieścić ich w buforze).
Cannot recognize the memory card or disk. (Nie można rozpoznać karty pamięci lub dysku)Należy upewnić się, że karta pamięci lub dysk zostały włożone prawidłowo. Jeśli tak jest, należy sprawdzić, czy nie występuje problem z kartą lub dyskiem, a następnie spróbować ponownie. Cannot recognize the device. (Nie można rozpoznać urządzenia)Należy upewnić się, że karta pamięci została włożona prawidłowo. Jeśli podłączono urządzenie USB, należy upewnić się, że dysk został włożony prawidłowo. Print head cleaning failed. (Wystąpił błąd czyszczenia głowicy drukującej. )Należy ponownie wykonać procedurę.

EPSON Status Monitor (tylko w systemie Windows)

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie wskaźnika postępu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Gdy konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, należy kliknąć przycisk How To (Jak) na ekranie, aby uruchomić procedurę wymiany pojemnika krok po kroku w programie EPSON Status Monitor. Jeśli komunikat o błędzie wskazuje, że czas eksploatacji wewnętrznych części drukarki dobiega końca, poduszka na zużyty tusz w drukarce jest całkowicie nasączona. Należy skontaktować się ze sprzedawcą, aby ją wymienić.
Uwaga:W przypadku zainstalowania drukarki jako drukarki udostępnionej w sieci o przedstawionych poniżej kombinacjach komputerów systemy operacyjne komputerów klienckich nie mogą komunikować się z drukarką i niektóre funkcje nie są dla poszczególnych komputerów klienckich dostępne. SerwerKlientWindows XP x64/XPWindows Me/98 SE/2000

Uruchamianie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w stwierdzeniu, czy problem jest związany z drukarką czy z komputerem. Aby uruchomić test działania drukarki, należy wykonać poniższe kroki.
Upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone. com/onlineguides/pt/spr360/html/files/step_2. gif"/>Odłącz kabel od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pt/spr360/html/files/step_3. gif"/>Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4, do drukarki nie jest wsunięty podajnik CD/DVD, a taca przednia znajduje się w pozycji podawania papieru. Jeśli taca przednia nie znajduje się w pozycji podawania papieru, przesuń dźwignię w górę i ponownie ustaw tacę przednią.
Naciśnij przycisk  Start (Rozpocznij). Zostanie wydrukowany wzór testu dysz. Jeśli wzorzec zawiera przerwy, należy wyczyścić głowicę drukującą. com/onlineguides/pt/spr360/html/maint_2. htm#s-00900-00200">Czyszczenie głowicy drukującej
  • Jeśli wzór zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, kablu lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy spróbować odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pt/spr360/html/app_12. htm#s-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki
Jeśli wzór testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Należy spróbować wykonać instrukcje zawarte w poniższej sekcji. com/onlineguides/pt/spr360/html/trble_6. htm#s-01200-00900">Drukarka nie drukujeJeśli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z firmą Epson. com/onlineguides/pt/spr360/html/custo_2. htm#s-77700-00200">Kontakt z biurem obsługi klienta

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Każde urządzenie przed opuszczeniem fabryki przechodzi próby techniczne, wykonywane przezwyspecjalizowany personel, w celu uzyskania jak najlepszych osiągów.

Jeśli w urządzeniu wystąpi jakakolwiek usterka, należy najpierw sprawdzić, czy można ją usunąć woparciu o następujące wskazania.

USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

0. Zmywarka nie rozpoczyna pracy

WYŁĄCZNIK

(rys. 14a lub 14b lub 14c, w zależnościod modelu) jest w pozycji „wyłączony”

Ustawić „WYŁĄCZNIK” (rys. 14a lub 14blub 14c, w zależności od modelu) wpozycji „włączony”

Wyłącznik przed zmywarką znajduje

się w pozycji „wyłączony” Ustawić wyłącznik przed

zmywarką w pozycji „włączony”

Wtyczka lub kabel zasilający sąbez dotykania kabla elektrycznego(wyłącznik przed zmywarką ustawićw pozycji „wyłączony” lub odłączyćzasilanie całej sieci elektrycznej, do którejpodłączona jest zmywarka).

Niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą i zlecić naprawę wyspecjalizowanemu personelowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia.

Nie używać zmywarki aż do momentuzakończenia naprawy.

1. Zmywarka nie wykonuje fazy pobierania wody

Brak energii elektrycznej Zaczekać na przywrócenie zasilaniaelektrycznego

Drzwi/kaptur zmywarki

nie są dobrze zamknięte Otworzyć kran dopływuwody

Filtr kranu dopływu

wody jest zatkany Wyczyścić filtr kranu dopływu

Kran dopływu jest zamknięty Otworzyć kran dopływuZmiękczacz od strony dopływu jest w

fazie regeneracji Zaczekać na zakończenie regeneracji

2. Po naciśnięciu PRZYCISKU

ROZPOCZĘCIA CYKLU cykl nie uruchamia się

nie są dobrze zamknięte Zamknąć drzwi/kapturzmywarki

PRZYCISK ROZPOCZĘCIA CYKLU niebył przytrzymany przez co najmniej 2sekundy

Ponownie nacisnąć PRZYCISKROZPOCZĘCIA CYKLU przez co najmniej2 sekundy

3. Zmywarka jest głośna

Filtr pompy myjącej (rys. 19) jest

zatkany Umyć i opłukać filtr pompy

myjącej (rys. 19)uniknąć uderzania przez ramionaspryskiwaczy, zgodnie z podanymiinstrukcjami

w par. 3. 4 – CZĘŚĆ DRUGA

4. Niewystarczające płukanie

Ciśnienie doprowadzania wodyjest mniejsze niż 1, 5 bara

Skontaktować się z instalatorem, abyzainstalować dodatkową pompę w celuzwiększenia ciśnienia

doprowadzanej wodyFiltr kranu dopływu

wody jest zatkany Umyć i wypłukać filtr kranu dopływu

Dysze spryskiwacza są zatkane Umyć i wypłukać dysze spryskiwaczaRamiona spryskiwacza nie obracają

sięswobodnie

- Ułożyć naczynia w taki sposób, abyuniknąć uderzenia w nie ramionamispryskiwacza, zgodnie z instrukcjamipodanymi w par. 4 – CZĘŚĆ DRUGA- Umyć i wypłukać spryskiwacz

5. Podczas mycia tworzy się nadmierna piana

Zmywarka nie zakończyła

nagrzewania wody w komorze Przed rozpoczęciem myciazaczekać, aż woda

nagrzeje się w komorze mycia.

Po osiągnięciu ustawionej temperaturywody, KONTROLKA

TEMPERATURY WODY zapali sięNadmierna ilość płynu

nabłyszczającego spowodowałapowstanie pianyograniczyć ilość płynu nabłyszczającego.

Wstępne moczenie naczyń w

nieodpowiednim detergencie Do wstępnego moczenia nie używaćdetergentów silnie pieniących się

6.

Spryskiwacz nie może się swobodnie obracać

Ramiona spryskiwaczy (rys.Spryskiwacz wymaga wyczyszczenia Umyć i wypłukać spryskiwacz

POLSKI

7. Zmywarka nie odprowadza wody

Wąż odprowadzający (rys. 21) jest

zatkany lub zgnieciony Przywrócić drożność wężaodprowadzającego

Filtr pompy spustowej (jeśli

w wyposażeniu –rys. 21) jest zatkany Umyć i wypłukać filtr pompy spustowej

Pompa spustowa nie działa Skontaktować się z instalatorem, abywymienić pompę spustową

8. Rezultaty zmywania są niezadowalającenagrzewania wody w komorze

Przed rozpoczęciem mycia należyzaczekać, aż woda w komorze nagrzejesię.

Po osiągnięciu zadanej temperaturywody, KONTROLKA TEMPERATURY WODYzapali się

Woda w komorze jest zbyt brudna Wymienić wodęRamiona spryskiwaczy (rys. 18)

uderzają w myte elementy wystającez kosza

Ułożyć naczynia w taki sposób, abyBrak detergentu Skontaktować się z instalatorem, aby

zwiększyć ilość płynu nabłyszczającego.

9. Komora jest pełna kamienia

Nadmierna twardość wody nawejściuzainstalować zmiękczać wody przedzmywarką

Odkamienić komorę specjalnymi

produktami do zmywarek

przemysłowych. Postępować zgodnie zinstrukcjami producenta odkamieniacza.

komorze po opróżnieniu

Komora jest zabrudzona kawą lubtłuszczem

Częściej wymieniać wodę w ciągu dniai skontaktować się z instalatorem, abyzwiększyć ilość detergentu.

11. Punkciki rdzy w komorze mycia

Stosowanie detergentu o wysokiejzawartości chloru

Zmienić rodzaj detergentu zgodnie zewskazówkami podanymi w paragrafie11.

Usunąć rdzę za pomocą specjalnychproduktów, uważając, aby nie zarysowaćstalowej powierzchni

Stosowanie wybielacza w komorze

Nie wolno używać wybielacza.

Wkładanie do komory naczyńwcześniej oczyszczonych druciakami

Do mycia wstępnego nigdy nie używaćdruciaków czy żelaznych szczotek.

Mycie stalowych naczyń lub

przedmiotów Nie wolno myć stalowych przedmiotów

Po wykonaniu wyżej wymienionych kontroli, jeśli usterka utrzymuje się, zaleca się skontaktować się znajbliższym serwisem technicznym, podając model maszyny (rys. 5) i rodzaj problemu.

9. 1 Alarmy zmywarek elektromechanicznych

W przypadku nieprawidłowości zmywarka zatrzymuje pracę i sygnalizuje problem miganiem 2kontrolek „KONTROLKA TEMPERATURA WODY” (ST) i/lub „KONTROLKA CYKL WŁĄCZONY” (SC) (patrzparagraf 4. 6).

Alarmy będą wyświetlane aż do wyłączenia i ponownego włączenia zmywarki.

Niektóre poważne alarmy ustawiają w maszynie stan „safe” (całkowite zablokowanie).

Jeśli po wykonaniu niezbędnych kontroli, włączeniu i wyłączeniu maszyny, alarm ponownie siępojawi, należy skontaktować się z serwisem technicznym.

Rodzaj migania opisuje typ nieprawidłowości, który wystąpił, jak wyjaśniono poniżej:

KOD ALARMU OPIS ALARMU KONTROLE W GESTII KLIENTA

Kontrolka SC migaKontrolka ST pozostajezgaszona

Uszkodzona sonda bojlera:

sonda temperatury bojlera jestuszkodzona.

Nagrzewanie bojlera zostajewyłączone

Wymaga interwencji technika

Kontrolka ST migaKontrolka SC pozostaje

Uszkodzona sonda komory:

sonda temperatury komoryjest uszkodzona.

Nagrzewanie komory zostaje

Kontrolki ST i SC migają

jednocześnie Limit czasu pobierania wodykomory: komora nie pobraławody w maksymalnymdozwolonym czasie

Kran sieci wodociągowej nie wydaje

Wąż przelewowy nie jest włożony lub jestwłożony w nieprawidłowy sposób

Zatkane dysze płuczące

Wąż doprowadzający wodę jest zgiętyZmiękczacz wody przed zmywarką niedziała

szybko na przemian Limit czasu opróżniania:

presostat komory nie byłotwarty po zakończeniuręcznego cyklu opróżniania

Upewnić się, że wąż przelewowy zostałusunięty z pozycji i rozpocząć dodatkowycykl spuszczania. Jeśli alarm utrzymuje się,poprosić o interwencję serwis techniczny.

UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO GORĄCEJWODY

wolno na przemian Limit czasu nagrzewania:

zmywarka nie nagrzała wodyw maksymalnym dozwolonymczasie. Nagrzewanie zostaje

Wąż przelewowy jest źle włożony.

Jeśli usterka nie ustąpiła, poprosić ointerwencję serwis techniczny

Konserwacja i usuwanie usterek Electrolux Esi67070xr

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Electrolux Esi67070xr

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Electrolux Esi67070xr