Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdwt160r30ss

Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdwt160r30ss jest przeznaczony dla instalatorów i użytkowników tego modelu zmywarki do naczyń. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, czyszczenia i konserwacji zmywarki. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania zmywarki. Podręcznik powinien być dokładnie czytany przed rozpoczęciem instalacji, aby upewnić się, że wszystkie instrukcje są przestrzegane. Może on również zawierać informacje dotyczące gwarancji i zobowiązań udzielonych przez producenta.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdwt160r30ss

Instrukcja obsługi

Dla użytkowników z Europy

html

ModelWydanieWidokPobieranie pliku (Rozmiar pliku)
KDC-BT73DAB
KDC-BT53U
KDC-5057SD
02Otwórz instrukcjęPolish(pl). zip (1, 2 MB)

PDF

OpisNazwa plikuPobieranie plikuRozmiar pliku (KB)

Sposób zapisywania

Zapisywanie na komputerze

 1. Kliknij na hyperlink "Polish(pl). zip" wymieniony powyżej.
 2. Rozpakuj pobrany plik.
 3. Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do folderu Moje dokumenty itp.
 4. Otwórz skopiowany folder.
 5. Otwarcie pliku "index. html" spowoduje wyświetlenie instrukcji.
 6. Otwieranie instrukcji stanie się wygodne po utworzeniu skrótu dla pliku "index. html" w dostępnym miejscu.

 • W zależności od przeglądarki, której używasz, może zostać wyświetlony komunikat informujący o zablokowaniu skryptu. W takim przypadku, zezwól na wykonanie skryptu.


Zapisywanie w smartphonie Android

 • Podłącz swój smartphon do komputera.
 • Uruchom zapisywanie na swoim smartphonie.
 • Utwórz folder [MójDokument].
 • Skopiuj folder zawierający instrukcję obsługi do nowo utworzonego folderu. com/edition/im362/common/images/copy_android. png"/>

 • Otwórz przeglądarkę w swoim smartphonie i wprowadź następujący adres.
 • file://sdcard/MójDokument/Polish(pl)/index. html
  Wprowadź nazwę folderu utworzonego w Kroku 5 dla MójDokument.
  Wprowadź nazwę języka skopiowanego folderu Polish(pl).

  Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik.

  Informacje na temat różnych czynności związanych z obsługą urządzenia znajdują się w odpowiednich podręcznikach.

  • Nośniki różnią się w zależności od podręcznika.

  • Aby przeglądać podręczniki w wersji html, na komputerze należy zainstalować przeglądarkę internetową.

  Zasady bezpieczeństwa

  Ta broszura zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej i właściwej obsługi urządzenia. Należy ją przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

  Podręcznik szybkiej instalacji

  Podręcznik ten skrótowo opisuje rozpakowanie i instalację urządzenia.

  Podręcznik podstawowy skanera i faksu

  Niniejsza instrukcja zawiera opis procedur instalacyjnych i operacyjnych funkcji skanera i faksu urządzenia. Więcej szczegółów na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.

  Podręcznik użytkownika (HTML)

  Podręcznik, który znajduje się na płycie CD-ROM, wyjaśnia, w jaki sposób korzystać z urządzenia.

  W instrukcji wyjaśniono, jak skonfigurować sieć i sterowniki. Wyjaśniono również, jak skonfigurować i sprawdzić ustawienia urządzenia przy pomocy przeglądarki internetowej i innych narzędzi.

  Podręcznik ten zawiera procedurę rozwiązywania problemów, takie jak zacięcie papieru, problemy z drukowaniem, informacje dotyczące typów papieru i wymiany materiałow eksploatacyjnych.

  Zalecamy zainstalowanie tego podręcznika na komputerze.

  Stanowisko_MR_dot. pdf

  Pismo_IP z_dn. 2. _rozszerzeń_w_projektach_POIiŚ. pdf


  dochody_incydentalne_w_projektach_generujących_dochod. pdf

  Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane
  z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (wersja z 27
  maja 2014 r. )

  Pobierz plik. pdf

  Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za
  naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków
  funduszy UE (wersja z 27 maja 2014 r. pl/media/POiS/Tabela_wskaznika_2014. pdf

  Korespondencja spółki Tauron Dystrybucja z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dot. konieczności usunięcia kolizji z siecią dystrybucyjną Tauron podczas realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE

  Pismo TAURON do IZ dot_trwałości

  Odpowiedz IZ_kolizje a trwałość projektu

  Interpretacja Ministerstwa Środowiska dot. finansowania inwestycji odpadowych 

  Pismo M. Niezgody, podsekretarza stanu MIiR z 12 listopada 2014 r. dot. autopoprawek do załączników do Zaleceń (... )

  Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność po autopoprawce

  Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność - pomoc techniczna (dla RPD 2010 i lat kolejnych) po autopoprawce

  Instrukcja do karty informacyjnej - pomoc techniczna po autopoprawce

  Podręcznik wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (18. 11. 2014 r. pl/media/podrecznikizalecenia/1/wykrywanie_przerobionych_dokumentow_poradnik. pdf">Praktyczny przewodnik - Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych

  Praktyczny przewodnik - Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

  Stanowisko IP dot. składania wniosków o płatność

  Podręcznik wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ. pdf

  Załączniki do podręcznika wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

  Poradnik antykorupcyjny przedsiębiorcy

  Poradnik antykorupcyjny dla urzędników

  Rekomendacje CBA postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury Pzp

  Pismo IP dot. między innymi możliwości rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów realizowanych w ramach POIiŚ

  Stanowisko IP w sprawie wątpliwości dot. ustalenia wartości środków trwałych w projekcie

  Pismo IP i IZ dot. zmian w procedurze monitorowania kosztów kwalifikowalnych w projektach POIiŚ

  Pismo IZ dot. terminów składania wniosków o płatność rozliczających zaliczkę

  Stanowisko Ministra Sprawiedliwości dot. zakazu egzekucji środków UE przekazanych beneficjentom na realizację projektów POIiŚ

  Regulacje IZ oraz IP odnoszące się do okresu przechowywania dokumentacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Pismo IZ dotyczące okresu przechowywania dokumentacji POIiŚ,

  Pismo IP dotyczące okresu przechowywania dokumentacji POIiŚ

  Stanowisko IZ ws. rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach POIiŚ

  Stanowisko IZ w kwestii wpływu opłat adiacenckich naliczanych w związku z budową kanalizacji sanit. na wysokość dofinansowania

  Stanowisko IZ w sprawie wskaźników produktu i rezultatu

  Interpretacja IZ pojęcia istotnej zmiany polityki taryfowej, wskazanego w "Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód"

  Zmiana stanowiska IZ POIiŚ dot. sposobu przeliczenia dofinansowania przy spadku kosztów kwalifikowanych  

  Zmiana przez IZ PO IiŚ klauzuli środowiskowej we wzorze umowy o dofinansowanie zawieranej z beneficjentami PO IiŚ

  Nowe zasady zwrotu odsetek przez beneficjentów PO IiŚ 24. 01. 2012 r.  (2012-02-01 14:40:08)

  Stanowisko IZ POIiŚ dotyczące stosowania postanowień Decyzji SGEI od 31. 1. 2012 r. (2012-01-25 10:04:06)

  Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:32:20)

  Interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:33:29)

  Podręcznik wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko (2011-12-28 12:34:58)

  Poradnik dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko dotyczący zagrożeń w procedurze udzielania zamówień publicznych (2011-12-28 12:35:46)

  Interpretacja MRR na temat zasad kwalifikowania wydatków związanych z obowiązkiem przeprowadzania rozeznania rynku przez beneficjentów pomocy technicznej oraz beneficjentów projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach POIiŚ (2011-08-18 14:09:29)

  Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE (2011-04-27 11:27:47)

  Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie trybu udzielania zamówień na wykonanie nadzoru autorskiego (2011-03-22 08:18:00)

  Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie wpisywanie pełnego katalogu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w treści ogłoszenia o zamówieniu kierowanego do DUUE (2011-02-17 09:32:28)

  Rekomendacje Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące postępowania z projektami dotknietymi skutkami powodzi (2011-02-10 13:42:29)

  Zalecenia MRR w sprawie stosowania dokumentu pn. : Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Pzp związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy UE (2011-02-01 08:17:55)

  Zalecenia MRR w sprawie stosowania w PO IiŚ stawek korekt finansowych odnośnie uchybień zidentyfikowanych przez KE w Planie Działań dla Polski na lata 2000-2006 oraz audytach KE w projektach FS (2011-02-01 08:18:52)

  Zalecenia MRR w sprawie wymogów kontroli na zakończenie realizacji projektów oraz kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu (2011-02-01 08:20:10)

  Zalecenia MRR w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych (2011-02-01 08:22:43)

  Zalecenia IZ PO IiŚ w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w PO IiŚ(2010-12-27 11:38:11)

  Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (2010-10-26 09:49:11)

  Uwagi do projektu Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (2010-10-26 09:49:34)

  Pismo Adama Zdziebło, sekretarza stanu w MRR z 8 października 2010 r. dotyczące zatwierdzenia Zaleceń (…) (2010-10-26 09:50:22)

  Wzór wniosku beneficjenta o płatność priorytety I_XIII POIiŚ (2010-10-26 13:11:38)

  Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność (2010-10-26 09:51:51)

  Zalecenia do sporządzania dokumentacji rozliczeniowej w kontraktach na roboty budowlane/dostawy w projektach POIiŚ (2010-10-26 09:52:44)

  Przykładowy opis faktury (2010-10-26 09:53:19)

  Dodatkowe informacje dot. wniosków o płatność znajdująsię na stronie www. pois. gov. pl

  Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie interpretacji wskaźników produktu i rezultatu mierzących postęp w tworzeniu nowych miejsc pracy w ramach projektów finansowanych ze środków PO IiŚ (2010-10-19 10:33:45)

   Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska dot. rozliczania zaliczek w ramach PO IiŚ (2010-08-20 09:37:12)

  Pismo Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nt. efektów kontroli operacji przeprowadzonych we wszystkich programach operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 (2010-08-09 09:24:16)

  Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dokument z dnia 1 lipca 20 (2010-07-07 07:58:20)

  Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-05-20 09:30:27)

  Załącznik nr 1 - wzór formularza prognoz płatności (2010-05-20 09:33:24)

  Załącznik nr 1a - instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 (2010-05-20 09:33:55)

  Załącznik nr 2a - wniosek od IW do IP (2010-05-20 09:37:48)

  Załącznik nr 2b - tabela środków odzyskanych od IW do IP (2010-05-20 09:38:16)

  Załącznik nr 3a - wniosek od IP do IZ (2010-05-20 09:38:56)

  Załącznik nr 3b - tabela środków odzyskanych od IP do IZ (2010-05-20 09:39:49)

  Załącznik nr 4 - instrukcja wypełniania Załączników nr 2 i 3 (2010-05-20 09:40:37)

  Załącznik nr 4a - karta wzorów podpisów (2010-05-20 09:40:59)

  Załącznik nr 4b - zestawienie wypłaconych i rozliczonych zaliczek (2010-05-20 09:41:37)

  Załącznik nr 4c - instrukcja do zestawienia wypłaconych i rozliczonych zaliczek (2010-05-20 09:42:17)

  Załącznik nr 5 - oświadczenie (2010-05-20 09:42:49)

  Załącznik nr 6a - Deklaracja wydatków do celów częściowego zamknięcia programu operacyjnego(2010-05-20 09:43:24)

  Załącznik nr 6b - Deklaracja wydatków (zestawienie tabelaryczne) (2010-05-20 09:44:04)

  Zestawienie uwag do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ (2010-05-20 09:44:54)

  Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP – wersja z 25 marca 2010 r.  (2010-05-07 08:00:35)

  Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE (2010-05-07 07:59:05)

  Opis procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem (2010-04-02 08:26:51)

  Stanowisko MRR w sprawie sposobu rozliczania w ramach pierwszych wniosków o płatność refundacji lub zaliczki na maksymalnym dopuszczalnym w działaniu poziomie w przypadku projektów, dla których w umowach poziom dofinansowania jest niższy (2010-03-31 11:37:20)

  Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-02-10 08:15:53)
   

  Załącznik nr 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp (2010-02-10 08:16:34)

  Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ:

  Wstęp i Spis Treści (2010-03-12 13:07:30)

  1. PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:10:12)

  2. ZAGROŻENIA I RYZYKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH(2010-03-12 13:11:47)

  3. NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ PODCZAS REALIZACJI PROJEKTÓW (2010-03-12 13:12:43)

  4. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:35:34)

  5. PROMOCJA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO (2010-03-12 13:29:39)

  6. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (2010-03-12 13:19:56)

  7. ADEKWATNE REAGOWANIE NA SYTUACJE KRYZYSOWE (2010-03-12 13:21:32)

  Podręcznik pt. Największe zagrożenia w procedurze udzielania zamówień publicznych (2010-01-29 07:22:58)

  Podręcznik Wdrażania – Przewodnik po Programie Infrastruktura i Środowisko wersja 2. 0 z marca 2010 r.  (2010-01-26 10:01:26)

  Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach PO IiŚ” (wersja 4. 0 z lutego 2011 r. )(2010-01-26 14:36:16)

  Przykładowa ścieżka postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (2010-01-26 14:49:56)

  Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach trybu konkursowego (2010-01-26 14:53:54)

  Zalecenia dot. wymogów stawianych beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE z zakresu oceny dokumentacji środowiskowej oraz celów kontroli procedur środowiskowych.  (2010-01-28 08:23:04)

  Interpretacja pojęcia „zezwolenie na inwestycję” na potrzeby wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej OOŚ (2010-01-28 08:24:19)

  Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie udzielania zamówień publicznych (2010-01-28 08:29:31)

  Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie stosowania zabezpieczeń należytego wykonania przez beneficjentów obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu(2010-01-28 08:31:10)

  Założenia do umowy pomiędzy beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w zakresie realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z PO IiŚ(2010-01-28 08:33:45)

  Informacja Instytucji Zarządzającej PO IiŚ dla potencjalnych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO IiŚ w sprawie możliwości certyfikowania do Komisji Europejskiej zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom (2010-01-28 08:39:02)

  Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO IiŚ w sprawie zapisu dotyczącego wkładu własnego beneficjenta zawartego w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2010-01-28 08:44:56)

  Zalecenia w zakresie kontroli projektów (w tym dużych) zaawansowanych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (2010-01-28 13:45:14)

  Informacja nt. trybu powoływania i obowiązków MAO – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (ang. - Measure Authorising Officer) (2010-04-09 13:56:36)

  Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdwt160r30ss

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdwt160r30ss

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Gdwt160r30ss