Przeczytaj najpierw ten podręcznik Ge Gtw580

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Ge Gtw580, aby uzyskać informacje o działaniu i funkcjach urządzenia. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i użytkowania urządzenia, w tym listę dostępnych opcji i porad dotyczących bezpieczeństwa. Podręcznik zawiera także informacje o oprogramowaniu, które można zainstalować na urządzeniu, aby zwiększyć jego wydajność i funkcjonalność. Przeczytaj uważnie podręcznik, aby móc w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Przeczytaj najpierw ten podręcznik Ge Gtw580

Korzystanie z podręcznika

2

Korzystanie z podręcznika

Dziękujemy za zakup tego mobilnego urządzenia firmy Samsung.

W tym urządzeniu zastosowano wyjątkowe technologie

opracowane przez firmę Samsung oraz restrykcyjne standardy,

zapewniające wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę.
Niniejszy podręcznik ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi

funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji

urządzenia, przed przystąpieniem do używania urządzenia

prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznej

eksploatacji i niniejszym podręcznikiem użytkownika.
W opisach zamieszczonych w tym podręczniku uwzględniono

domyślne ustawienia urządzenia.
Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszym podręczniku mogą

się różnić od faktycznego produktu.
Zawartość niniejszego podręcznika może się różnić od produktu

lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców

lub operatorów, a także może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w

witrynie www. com.
Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w

zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
Format i sposób prezentacji niniejszego podręcznika bazują na

możliwościach systemu Google Android i mogą się różnić w

zależności od systemu posiadanego przez użytkownika.
Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu

lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi

odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez

oprogramowanie pochodzące od osób trzecich.
Firma Samsung nie odpowiada za problemy z działaniem

produktów ani niezgodności spowodowane edytowaniem

ustawień rejestru i modyfikowaniem oprogramowania

systemu operacyjnego. Próby wprowadzania zmian w systemie

operacyjnym mogą być przyczyną nieprawidłowego działania

urządzenia i aplikacji.

Gratulujemy zakupu komputera VAIO(R).

Konfiguracja komputera VAIO

Aby sprawdzić konfigurację swojego komputera VAIO, odwiedź witrynę pomocy technicznej online firmy Sony. [Szczegóły]

Niektóre funkcje, opcje i dostarczane elementy mogą być niedostępne w zakupionym komputerze VAIO.

Funkcje

Dostępne funkcje zmieniają się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Nie wszystkie funkcje opisane w niniejszym podręczniku użytkownika są dostępne, zależnie od modelu komputera.

Ilustracje

Zawartość ilustracji, zdjęć i zrzutów ekranu występujących w niniejszym podręczniku użytkownika może wyglądać nieco inaczej niż w rzeczywistości, zależnie od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika.

Aplikacje

Oprogramowanie zainstalowane fabrycznie zmienia się w zależności od modelu lub opcji wybranych przez użytkownika. Oprogramowanie opisywane w niniejszym podręczniku może nie być zainstalowane fabrycznie na użytkowanym komputerze VAIO.

Dostarczona dokumentacja

W zestawie z komputerem VAIO dostarczona jest następująca dokumentacja:

Dokumentacja wyświetlana na ekranie
 • Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie[Szczegóły]

  Zainstalowany fabrycznie podręcznik użytkownika ze skrótowymi informacjami na temat komputera VAIO, dotyczącymi przede wszystkim pomocy technicznej i połączenia z Internetem. Po aktualizacji systemu Podręcznik użytkownika — Wprowadzenie zostanie zastąpiony pełną wersją Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik).

Podręcznik użytkownika (niniejszy podręcznik)

  Informacje ogólne i instrukcje dotyczące użytkowanego komputera VAIO, w tym informacje na temat pomocy technicznej i rozwiązywania problemów
Dokumentacja w formie drukowanej

Szybkie wprowadzenie

  Opis sposobu konfigurowania i uruchamiania komputera VAIO

Podręcznik odzyskiwania danych, tworzenia kopii zapasowych i rozwiązywania problemów

  Informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych znajdujących się na komputerze VAIO oraz informacje dotyczące rozwiązywania problemów

Przepisy bezpieczeństwa i informacje na temat pomocy technicznej

  Należy dokładnie zapoznać się z dokumentem przed uaktywnieniem funkcji bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci lokalnej i technologii BLUETOOTH.
Inne materiały informacyjne

Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows (Windows Help and Support)[Szczegóły]

  Szczegółowe materiały zawierające porady praktyczne, samouczki i demonstracje pomogą nauczyć się obsługi komputera VAIO.

Pliki pomocy oprogramowania

  Pliki pomocy oprogramowania mogą być dostarczone z aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie na komputerze VAIO. Dostęp do nich można uzyskać za pośrednictwem menu pomocy.
Uwaga

Copyright 2013 Sony Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejszego podręcznika oraz opisanego w nim oprogramowania nie można w całości ani w części kopiować, tłumaczyć czy przekształcać w jakikolwiek format zapisu maszynowego bez uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie.

Sony Corporation nie udziela żadnych gwarancji na ten podręcznik i oprogramowanie ani na inne zawarte w nich informacje i niniejszym wyraźnie zrzeka się wszelkich dorozumianych gwarancji handlowej lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do tego podręcznika i oprogramowania lub innych zawartych w nich informacji. Firma Sony Corporation w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za żadne szkody przypadkowe, następcze lub szczególne powstałe w wyniku użycia tego podręcznika i oprogramowania bądź informacji zawartych w nich lub z nimi powiązanych, niezależnie od odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej albo innych ustaleń.

W podręczniku nie są stosowane znaki (TM) ani (R).

Sony Corporation zastrzega sobie prawo wprowadzenia dowolnych zmian w tym podręczniku lub zawartych w nim informacjach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Opisane tu oprogramowanie podlega warunkom oddzielnej umowy licencyjnej.

Firma Sony Corporation nie ponosi odpowiedzialności i nie wypłaci rekompensaty za żadną utratę nagrań zarejestrowanych na komputerze VAIO, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających ani za żadne pokrewne straty, m. in. gdy nagrania nie zostały zarejestrowane z powodu np. awarii komputera albo gdy zawartość nagrań uległa utracie lub uszkodzeniu w wyniku awarii komputera lub jego naprawy. Firma Sony Corporation w żadnych okolicznościach nie odtworzy, nie odzyska ani nie zduplikuje treści zapisanych na komputerze, zewnętrznym nośniku zapisu lub urządzeniach nagrywających.

Funkcje i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Powiązany temat

Najpierw przeczytaj w słowniku, co znaczą symbole: i .

Przypomnijmy definicję granicy ciągu:

ciągu zbieżnego

Definicja: ciągu zbieżnego

Niech g będzie liczbą rzeczywistą. limn+xn=g wtedy i tylko wtedy, gdy ε>0   N  n>N  xng<ε.

Definicję możemy przeczytać następująco:

Granicą ciągu xn jest liczba rzeczywista g wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnej liczby dodatniej ε można dobrać taką liczbę naturalną N, że dla dowolnej liczby n większej od N zachodzi nierówność: xn-g<ε.

Można też powiedzieć następująco: w dowolnym otoczeniu liczby g znajdują się prawie wszystkie wyrazy ciąguprawie wszystkie wyrazy ciągu xn.

Czy każdy ciąg ma granicę?

Otóż nie. Podamy teraz przykład ciągu, który nie ma granicy.

Przykład 1

Niech dany będzie ciąg: xn=1, gdy n to liczba parzysta-1, gdy n to liczba nieparzysta.

Uzasadnimy, że żadna liczba rzeczywista nie może być granicą tego ciągu.

Zauważmy, że co drugi wyraz tego ciągu jest równy 1, a co drugi jest równy -1.

Gdyby 0 było granicą, to zgodnie z definicją np. w przedziale -12, 12, który jest otoczeniem zera, powinny się znajdować prawie wszystkie wyrazy ciągu xn. Tymczasem żaden wyraz ciągu xn nie należy do tego przedziału. Zatem 0 nie jest granicą ciągu xn.

RYDplqatFGdNo

Gdyby dodatnia liczba g była granicą, to np. w przedziale g2, 3g2, który jest otoczeniem g, powinny się znajdować prawie wszystkie wyrazy ciągu xn. Tymczasem nieskończenie wiele wyrazów równych -1 jest poza tym przedziałem, gdyż g2>0. Zatem g>0 nie jest granicą ciągu xn.

R5wiNuIk6I8O4

Gdyby ujemna liczba g była granicą, to np. w przedziale 3g2, g2, który jest otoczeniem g, powinny się znajdować prawie wszystkie wyrazy ciągu xn. Tymczasem nieskończenie wiele wyrazów równych 1 jest poza tym przedziałem, gdyż g2<0. Zatem g<0 nie jest granicą ciągu xn.

RJBlyOf0voOi4

Stąd wynika, że ciąg xn nie posiada granicy liczbowej, czyli nie jest zbieżny. Taki ciąg będziemy nazywali ciągiem rozbieżnym.

W tym materiale zajmiemy się szczególnym typem ciągów, które nie są zbieżne.

Zajmiemy się szczególnie ciągami, których granicą jest + lub -. Takie ciągi nazwiemy, odpowiednio, ciągami rozbieżnymi do + lub -.

Podajmy zatem definicję ciągu rozbieżnego do + oraz +. Będzie ona w swojej strukturze podobna do definicji granicy ciągu zbieżnego.

ciągu rozbieżnego do nieskończoności

Definicja: ciągu rozbieżnego do nieskończoności

limn+xn=+ wtedy i tylko wtedy, gdy M  N  n>N  xn>M.

R1LRtISVoNGFq

limn+xn=- wtedy i tylko wtedy, gdy M  N  n>N   xn<M.

RKVGAfYroyZUq

Uwaga!

Możemy definicję ciągu rozbieżnego do + wypowiedzieć także w ten sposób: dla każdej liczby rzeczywistej M prawie wszystkie wyrazy ciągu są większe od M. Mówiąc jeszcze inaczej: dla każdej liczby rzeczywistej M prawie wszystkie wyrazy ciągu należą do przedziału M, +.

Analogicznie:

Możemy definicję ciągu rozbieżnego do - wypowiedzieć także w ten sposób: dla każdej liczby rzeczywistej M prawie wszystkie wyrazy ciągu są mniejsze od M. Mówiąc jeszcze inaczej: dla każdej liczby rzeczywistej M prawie wszystkie wyrazy ciągu należą do przedziału -, M.

Przykład 2

Udowodnimy, że ciąg xn=n jest ciągiem rozbieżnym do +.

Dowód

Wybierzmy dowolną liczbę rzeczywistą M. Dla jakich wartości n, zachodzi nierówność xn>M, czyli nierówność n>M?

Jeżeli M0, to nierówność n>M zachodzi dla wszystkich dodatnich liczb naturalnych n, czyli możemy przyjąć, że N=0, gdyż dla n>0 zachodzi nierówność n>M.

Jeżeli M>0, to nierówność n>M zachodzi dla wszystkich dodatnich liczb naturalnych n>M, czyli możemy przyjąć, że N=M, gdyż dla n>N=M zachodzi nierówność n>M.

Zatem dla dowolnej wartości M dobraliśmy takie N, że dla dowolnej dodatniej liczby naturalnej n>N zachodzi nierówność:xn=n>M, a to oznacza, że limn+xn=+.

Przykład 3

Udowodnimy, że ciąg xn=-n2 jest ciągiem rozbieżnym do -.

Dowód

Wybierzmy dowolną liczbę rzeczywistą M. Dla jakich wartości n, zachodzi nierówność xn<M, czyli nierówność -n2<M?

Jeżeli M>0, to nierówność -n2<M zachodzi dla wszystkich dodatnich liczb naturalnych n, czyli możemy przyjąć, że N=0, gdyż dla n>1 zachodzi nierówność -n2<M.

Jeżeli M0, to nierówność -n2<M zachodzi dla wszystkich dodatnich liczb naturalnych n>-M, czyli możemy przyjąć, że N=-M (jest częścią całkowitą z -M), gdyż dla n>-M zachodzi nierówność -n2<M.

Zatem dla dowolnej wartości M dobraliśmy takie N, że dla dowolnej liczby n>N zachodzi nierówność: -n2<M, co oznacza, że limn+xn=-.

Przykład 4

Udowodnimy, że ciąg xn=n2-3n jest ciągiem rozbieżnym do +.

Dowód

Najpierw zauważmy, że dla dowolnej liczby naturalnej n>3 zachodzi nierówność: n2-3nn.

Jest tak dlatego, gdyż nierówność n2-3nn jest równoważna nierówności nn-40, która zachodzi dla każdej liczby naturalnej n większej od 3.

Mamy udowodnić, że dla każdej liczby rzeczywistej M istnieje liczba naturalna N, że dla dowolnej liczby naturalnej n>N zachodzi nierówność xn>M.

Jeżeli M0, to nierówności n23nn>M zachodzą dla wszystkich dodatnich liczb naturalnych n>3, czyli możemy przyjąć, że N=3.

Jeżeli M>0, to nierówności n2-3nn>M zachodzą dla wszystkich dodatnich liczb naturalnych n spełniających dwa warunki: n>3n>M, czyli możemy przyjąć, że N=max4, M.

Zatem dla dowolnej wartości M dobraliśmy takie N, że dla dowolnej liczby n>N zachodzi nierówność: n2-3n>M, a to oznacza, że ciąg xn=n2-3n jest ciągiem rozbieżnym do +.

Uwaga!

Ostatni przykład pokazuje, jak prowadzimy dowód w przypadku bardziej skomplikowanych wzorów ciągów.

Taki ciąg xn staramy się oszacowań przez ciąg yn o prostym wzorze, dla którego łatwiej sprawdzić, dla jakich wartości n spełniona jest nierówność yn>M. Przy czym pilnujemy, aby nierówność xn>yn zachodziła dla prawie wszystkich liczb naturalnych (czyli by zachodziła od pewnego argumentu).

Słownik

prawie wszystkie wyrazy ciągu

prawie wszystkie wyrazy ciągu

wszystkie wyrazy ciągu z wyjątkiem skończonej liczby wyrazów

kwantyfikator ogólny

kwantyfikator ogólny

symbol ten czytamy: dla każdego

kwantyfikator szczegółowy

kwantyfikator szczegółowy

symbol ten czytamy: istnieje

Przeczytaj najpierw ten podręcznik Ge Gtw580

Bezpośredni link do pobrania Przeczytaj najpierw ten podręcznik Ge Gtw580

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przeczytaj najpierw ten podręcznik Ge Gtw580