Schemat instalacji Cafe Cvm721m

Cafe Cvm721m to system kontroli i monitorowania dla kawiarni. System ten składa się z czujników temperatury, czujników wilgotności, czujników przepływu ciepła i czujników zużycia energii. Przy pomocy tych czujników, Cafe Cvm721m może zapewnić właścicielom kawiarni wgląd w szczegółowy stan środowiska wewnątrz budynku oraz zużycie energii. System może być łatwo zainstalowany w istniejącym środowisku, dzięki czemu może ona szybko i sprawnie działać bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych modernizacji. System Cafe Cvm721m jest w stanie wykrywać wszelkie nieprawidłowości w środowisku, takie jak zmiany temperatury lub wilgotności, a także ostrzegać właścicieli kawiarni o nieprawidłowościach.

Ostatnia aktualizacja: Schemat instalacji Cafe Cvm721m

Trochę późno, ale może jeszcze komuś się przyda.są to materiały z kursu e-learnikgowego z KOWEZiUhttp://www. kno. koweziu. edu. pl/repozytorium-kursow/88-grupa-zawodow-elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna. htmlInstalacje elektryczne

Moduł 6
Schemat montażowy instalacji elektrycznej

1. Symbole graficzne stosowane na schematach instalacji elektrycznych
2. Pojęcie i rodzaje schematów elektrycznych

1. Symbole graficzne stosowane na schematach instalacji elektrycznych
Symbolem graficznym elektrycznym nazywa się znak graficzny oznaczający
obiekt elektryczny lub określający jego podstawowe cechy fizyczne. Wygląd każdego
symbolu graficznego elektronicznego powinien spełniać warunki określone polskimi
normami (PN).
Symbole graficzne różnego rodzaju (znormalizowane do obowiązkowego stosowania, znormalizowane zalecane przez PN oraz spotykane). Wytyczne wykonania symboli i schematów elektrycznych zamieszczono w normie PN-78/E-01245 i PN-82/E01246.
Ze względu na znaczenie symbolu, rozróżnia się symbole graficzne elektryczne:
? przedmiotowe (symbole obiektów),
? uzupełniające (dodatkowy, pomocniczy, wyróżniający), są dodawane do symbolu
ogólnego, efektem jest symbol szczegółowy.
Symbole można podzielić na symbole stosowane do:
a) schematów: symbole ogólne, podstawowe i działowe,
b) planów: symbole uproszczone:
?
plany instalacji wnętrzowych wg PN-83/E-01221,
?
plany linii i sieci wg PN-78/E-01208, PN-81/E-01220,
c) celów informacyjnych - znaki informacyjne na:
?
sprzęcie: PN-83/E-01240, PN-83/E-01247,
?
miernikach: PN-84/E-06501,
?
ostrzegawcze: PN-58/E-08501.
Ze względu na sposób przedstawiania, rozróżnia się symbole jednoliniowe oraz
wieloliniowe. Symbolem kilku przewodów może być jedna linia (przedstawianie jednoliniowe) z oznaczeniem liczby przedmiotów (rys. 1) lub tyle linii, ile jest przewodów,
tzn. każdy przewód jest przedstawiony oddzielną linią (przedstawienie wieloliniowe):

Rys. 6. 1 Symbole jednoliniowe i wieloliniowe
Źródło: Opracowanie własne.

Często spotykanym symbolem rozróżniającym lub uzupełniającym inne są strzałki, rysowane jako element samodzielny lub skojarzony w uzasadniony sposób z innym
symbolem lub jego elementem.
Symbolem końcówki (końcówka z zaciskiem) jest zwykle okrąg, przeważnie nie
jest niezaczerniony, o średnicy 1-2 mm, czasem końcówka jest zakończona wtykiem
(wtyczką) lub gniazdem wtykowym (wtyczkowym) albo listwą zaciskową.
Wymiary i proporcje symboli graficznych elektrycznych
Wg PN-78/E-01245-wymiary nie są znormalizowane
Obowiązuje:
? podobieństwo symboli użytych do symboli w PN (proporcje),
? proporcjonalność grubości linii (max. 3 grubości),
2

? proporcjonalność między bokami prostokąta 2:3,
? konsekwencja w wymiarach symboli w obrębie jednego schematu.
Dozwolone odstępstwa:
? proporcja 2:3 - można zmienić, jeśli trzeba, np. umieścić napis lub symbol uzupełniający,
? grubość linii można zmienić w przypadku:
?
potrzeby wyróżnienia torów głównych,
?
potrzeby wyróżnienia ważności elementu,
?
potrzeby wyróżnienia części obwodu,
?
wymiary symboli można zróżnicować również w celu podkreślenia ważności danego obiektu (PN-78/E-01245-4).
Oznaczenia na rysunkach technicznych elektrycznych
W wielu przypadkach, do opisu symboli graficznych niezbędne okazują się różnego rodzaju oznaczenia:
?
literowe wielkości fizycznych, bezwymiarowych i przyznaków,
?
alfanumeryczne oraz graficzne,
?
kodu literowego obiektów elektrycznych,
?
metody tworzenia oznaczeń identyfikacyjnych,
?
ciągi liczbowe o oznaczeniu E dla wartości znamionowych rezystancji rezystorów i pojemności kondensatorów,
?
przykłady oznaczeń kodowych literowo-cyfrowych do cechowania wartości znamionowych rezystancji i pojemności,
?
barwy oznaczeń kodowych barwnych i odpowiadające im parametry rezystorów stałych,
?
oznaczenia kodowe literowe tolerancji wartości rezystancji i pojemności,
?
oznaczenia kodowe daty produkcji rezystorów i kondensatorów,
?
oznaczenia kodowe literowe barw przewodów,
?
oznaczenia kodowe barw przewodów gołych (szynowych) i izolacji przewodów (kabli, żył),
?
nazwy i oznaczenia przedrostków wielokrotności oraz podwielokrotności,
alfabet grecki.
2. Pojęcie i rodzaje schematów elektrycznych
Schematem elektrycznym (w skrócie schematem) nazywa się rysunek techniczny
przedstawiający, w jaki sposób obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współuzależnione i/lub połączone.
Schematy grupy 1 (podstawowe)
Schematy strukturalne (101)
Zawierają symbole elementów funkcjonalnych niezbędne do zrozumienia działania obiektu elektrycznego i połączeń istniejących w rzeczywistości.

3

Schematy funkcjonalne (102)
Zawierają symbole elementów funkcjonalnych, niezbędne - jak w przypadku
schematu strukturalnego (101) - do zrozumienia obiektu elektrycznego i połączeń między nimi, przy czym nie jest konieczne pokazanie ich rozmieszczenia rzeczywistego, natomiast muszą pokazać przebieg procesów zachodzących w poszczególnych elementach
funkcjonalnych.
Schematy grupy 2 (wyjaśniające)
Zadanie - pokazanie wszystkich elementów funkcjonalnych obiektu elektrycznego bez uwzględnienia ich rzeczywistego rozmieszczenia, lecz ze wszystkimi połączeniami między nimi oraz z podaniem punktów przyłączeń, w celu dokładnego wyjaśnienia
działania i przebiegów procesów elektrycznych, z lewa na prawo i/lub z góry na dół.
Schematy zasadnicze (201)
Zadanie - pokazanie i przedstawienie za pomocą symboli (jeśli to możliwe)
wszystkich obiektów, elementów funkcjonalnych, połączeń między nimi i miejsc przyłączeń.
Schematy zastępcze (202)
Zadanie - przedstawienie skomplikowanych układów za pomocą równoważnych
im układów prostszych. Uzyskuje się je ze schematów zasadniczych, w których elementy
funkcjonalne lub ich grupy zastępuje się równoważnymi im układami złożonymi z elementów elektrycznych prostych, np. R, L, C, przedstawionych za pomocą symboli graficznych.
Schematy grupy 3 (wykonawcze)
Zadanie - pokazanie połączeń elektrycznych wszystkich elementów obiektów
przez przedstawienie i opisanie: przewodów, wiązek, kabli, wyprowadzeń, doprowadzeń, końcówek (zacisków), złącz, przepustów itp. Wyróżnia się schematy wykonawcze:
? połączeń wewnętrznych (301),
? połączeń zewnętrznych (302),
? przyłączeń (303).
Schematy połączeń wewnętrznych (301)
Przedstawiają wzajemne położenie wszystkich elementów funkcjonalnych oraz
połączenia między nimi, przy czym zawierają one informacje dotyczące szczegółów konstrukcyjno-wykonawczych, rodzaju przewodów, ich przebiegu, a także miejsca ich wyprowadzenia (zaciski) itp.
Schematy połączeń zewnętrznych (302)
Zawierają symbole elementów funkcjonalnych oraz ich połączeń elektrycznych
w miejscu zainstalowania.
Schematy grupy 4 (plany)
Zadaniem schematów grupy 4 (planów) jest określanie położenia (lokalizowanie)
obiektów lub ich części składowych (również w terenie), lub przedstawienie usytuowania sieci instalacji elektrycznych, a w razie potrzeby także trasy połączeń elektrycznych
(linii, przewodów, kabli itp. ). Rodzaje planów:
? plany rozmieszczenia (obiektów) (401),
? plany instalacji (402),
? plany sieci lub plany linii (403).
Plany rozmieszczenia (401)
Pokazują usytuowanie obiektów elektrycznych lub ich części, na planie architektonicznym.
4

Ulica

3600

Strona przednia

1209

800 x 1960

1100

1000

5180

4 x 1000? 4000

Ulica

1400

5100

Rys. 2 Przykładowy plan rozmieszczenia
Źródło. http://zuig. el. pcz. czest. pl/jackrat/gzk/gzk_2. htm

Plany instalacji (402)
Przedstawiają obiekty elektryczne lub ich części za pomocą symboli ogólnych,
zwanych najczęściej instalacyjnymi, wyjątkowo prostokątów (kwadratów) i obrysów
(konturów).

Rys. 3 Plan instalacji
Źródło: http://zuig. htm

5

Plany sieci i plany linii (403)
Pokazują obiekty i ich elementy oraz połączenia występujące między nimi. Elementy obiektów są przedstawione symbolami ogólnymi i/lub symbolami w postaci prostokątów (kwadratów). 4 Plan sieci
Schematy elektryczne dzieli się na dwie podstawowe grupy:
a) schematy ideowe,
b) schematy wykonawcze (montażowe).
Schemat ideowy prezentuje układ połączeń urządzenia elektrycznego przedstawiając przede wszystkim działanie funkcjonalne układu, bez uwzględniania elementów spełniających funkcje pomocnicze i dodatkowe.
W dokumentach urządzeń sterowniczych i sygnalizacyjnych stosuje się przeważnie trzy podstawowe rodzaje schematów ideowych: a) schemat funkcjonalny, b) schemat zasadniczy oraz c) schemat blokowy. Schemat funkcjonalny określa funkcjonalne
zależności technologiczne lub elektryczne między elementami lub członami układu.
Schemat zasadniczy, zwany również schematem rozwiniętym, przedstawia powiązanie
obwodów głównych z obwodami wtórnymi oraz pokazuje szczegółowe zasady działania
układu elektrycznego. Schemat blokowy, zwany również schematem strukturalnym,
przedstawia w sposób uproszczony funkcjonalne człony układu. Schemat blokowy rysowany jest w postaci bloków i torów sygnałowych bez wnikania w sposób rozwiązywania schematu elektrycznego.

6

Rys. 5 Przykład schematu ideowego

Schemat wykonawczy zwany również schematem montażowym (lub roboczym)
przedstawia graficznie układ połączeń wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Na schematach wykonawczych wykazuje się konkretne połączenia między aparatami,
z uwzględnieniem przybliżonego, przestrzennego rozmieszczenia tych aparatów.
Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, symbole należy rysować w stanie:
a) beznapięciowym,
b) w którym dany element nie jest pobudzony przez siłę zewnętrzną, np. nacisk mechaniczny.

7

Rys. 6 Przykład schematu wykonawczego
Ogólne wytyczne sporządzania dokumentacji
Schematy elektryczne układu napędowego, wchodzące w skład dokumentacji, wykonuje się najczęściej na arkuszach o formacie A4 lub wielokrotności A4, które są opisane
(ponumerowane i podzielone na kolumny). W każdej kolumnie jest opisana funkcja danej
części układu. Ułatwia to czytanie schematów oraz identyfikację poszczególnych elementów
wyposażenia elektrycznego, które mogą się znajdować na różnych arkuszach ze względu na
spełniane funkcje. Tak więc, w dokumentacji jest konieczne wprowadzenie odpowiedniej
systematyki opisywania podzespołów, aparatów i elementów składowych, aby łatwo można było je zidentyfikować na różnych schematach. Normy krajowe i międzynarodowe podają kody literowe podzespołów, aparatów, elementów itp., które stosuje się przy opracowywaniu poszczególnych schematów dokumentacji. Jeżeli w danym układzie jest więcej elementów o takiej samej literze, to odróżnia się je cyfrą, która występuje po literze, np. K7
oznacza, że jest to stycznik lub przekaźnik o kolejnym numerze 7. Bardziej złożone schematy elektryczne poprzedza legenda uwzględniająca oznaczenia nieobjęte normami.
Oznaczenia podzespołów
Urządzenia elektryczne, takie jak styczniki i silniki elektryczne, muszą być
w określony sposób oznaczone. Przyjęta symbolika jest pomocna zarówno przy realizacji rozbudowanych połączeń, jak i ewentualnym szukaniu błędów w realizowanym
układzie. Rodzaj urządzenia jest oznaczany dużą literą. Na przykład literą K oznacza się
styczniki lub przekaźniki, literą M silniki elektryczne. Po literze oznaczającej rodzaj
urządzenia wpisuje się liczbę zawierającą od jeden do trzech cyfr. Liczba ta stanowi bieżący numer danego urządzenia, np. symbol K4 oznacza czwarty stycznik w danym ukła8

dzie połączeń. Dokumentacja techniczna jest to zbiór rysunków, objaśnień i różnych dokumentów, które umożliwiają wykonawcy instalacji wykonać ją dokładnie tak, jak to
zdecydował projektant. Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej obejmuje przede wszystkim dwa rodzaje rysunków:
? schematy instalacji,
? plan instalacji.
Wykonuje się je przy użyciu znormalizowanych symboli. Schemat instalacji ma wyjaśnić jej układ funkcjonalny, przedstawia połączenia jej elementów w sposób możliwie prosty i przejrzysty. Schemat instalacji rysuje się jednoliniowo, a tylko w przypadku skomplikowanych i nietypowych połączeń - przedstawia się go wieloliniowo. Plan instalacji jest
podstawowym rysunkiem informacyjnym, jak wykonać instalację. Rysuje się go w ujęciu
topograficznym; na uproszczonym planie poszczególnych kondygnacji budynku, zwykle w
skali 1:100, nanosi się trasy przewodów, rozmieszczenie tablic rozdzielczych, puszek rozgałęźnych, łączników i gniazd wtyczkowych. Podaje się wszelkie informacje niezbędne wykonawcy, np. liczbę, typ, przekrój i sposób ułożenia przewodów (w postaci umownych oznaczeń), sposób wykonania nietypowych szczegółów (w postaci dodatkowych szkiców).
Instalacja elektryczna powinna być tak wykonana, by wystarczyła na co najmniej 25 lat i w tym celu:
? przekrój przyłącza i wlz powinien być dobrany z pewnym nadmiarem,
? wymiary głównych rozdzielnic, szybów, korytek rurek instalacyjnych powinny
być dobrane z nadmiarem,
? dobrze jest zastosować zapasowe, początkowo niewykorzystane rurki i przedziały w korytkach oraz wolne moduły w rozdzielnicach na obwody, bądź instalacje
o których dziś w ogóle nie wiadomo, że będą potrzebne.
Mieszkania o małym poborze mocy są zasilane jednofazowo. Zasilanie trójfazowe
jest potrzebne, jeśli:
? w mieszkaniu jest odbiornik trójfazowy (ogrzewacz pomieszczenia o mocy przekraczającej 2 kW lub inny odbiornik o mocy większej niż 4 kW) i/lub
? pobór mocy przekracza lub w przyszłości może przekraczać 5 kW.
Liczbę obwodów odchodzących z tablicy mieszkaniowej i rozdział obciążenia na
poszczególne obwody ustala się wg. następujących zasad:
1. Podział instalacji na obwody powinien być logiczny; pojedynczy obwód powinien
zasilać jeden odbiornik dużej mocy albo oświetlenie kilku sąsiadujących pomieszczeń, albo gniazda wtyczkowe w sąsiadujących pomieszczeniach, albo
oświetlenie i gniazda w określonych pomieszczeniach. Odbiorniki o dużym poborze mocy (kuchnia elektryczna, pralka z podgrzewaczem wody, zmywarka naczyń, ogrzewacz wody, ogrzewacz pomieszczenia) powinny mieć osobny obwód.
3. Jeden obwód oświetleniowy powinien zasilać nie więcej niż 20 wypustów oświetleniowych.
4. Jeden obwód gniazd wtyczkowych powinien zasilać nie więcej niż 10 gniazd.
5. W mieszkaniu zasilanych trójfazowo obwody jednofazowe powinny być przyłączane w sposób zapewniający równomierne obciążenie faz.
Po rozdzieleniu obciążenia na obwody, dla każdego obwodu trzeba określić właściwe zabezpieczenie i przekrój przewodów.
9

Tabela 6. 1. Oznaczenia stosowane na schematach elektrycznych

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Bibliografia:
1. Bartodziej G., Kałuża E. : Aparaty i urządzenia elektryczne. Warszawa, WSiP 2000
2. Bastian P., Schuberth G., Spielvogel O., Steil H. -J., Tkotz K., Ziegler K. : Praktyczna
elektrotechnika ogólna. Warszawa, Rea 2010
3. Kotlarski W., Grad J. Warszawa, WSiP 2011
4. Markiewicz H. : Instalacje elektryczne. Warszawa, WNT 2011
5. Musiał E. : Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Warszawa, WSiP 2005
6. Dobrzański T. : Rysunek techniczny maszynowy. Warszawa, WNT 2005
7. Giełdowski L. : Wymiarowanie, ćwiczenia i zadania rysunkowe. Warszawa, WSiP
1999
8. Lewandowski T. : Rysunek techniczny dla mechaników. Warszawa, WSiP 2004
9. Paprocki K. : Rysunek techniczny. Warszawa, WSiP 1995
10. Praca zbiorowa. : Praktyczna elektrotechnika ogólna. Warszawa, REA 2003
11. Sapiński T. : Czytam rysunek elektryczny. Warszawa, WSiP 1996
12. Waszkiewiczowie E. i S. : Rysunek zawodowy. Warszawa, WSiP 1999
13. Polska Norma PN-IEC 60634 (wieloarkuszowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
14. Polska Norma PN HD 361 S3:2002 Klasyfikacja przewodów i kabli.

22

Schemat instalacji fotowoltaicznej to najbardziej kluczowy element, który należy dokładnie zaplanować przed realizacją. Każdy przykładowy projekt instalacji fotowoltaicznej będzie składał się z części niezbędnych takich, jak moduły fotowoltaiczne i inwertery. Wbrew pozorom jednak mechanizm czerpania energii ze słońca jest prostszy, niż może się wydawać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje i porady dotyczące działania i schematów instalacji FV.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna i z czego się składa?

Darmowa energia słoneczna, która pozwala na ograniczenie bądź wyeliminowanie wysokich rachunków za prąd, powstaje dzięki zjawisku fotowoltaicznemu. Panele fotowoltaiczne zawierają materiały półprzewodnikowe – przede wszystkim krzem. Na skutek działania promieni słonecznych zachodzi w nich siła elektromotoryczna. Ładunek elektryczny powstający w panelach fotowoltaicznych trafia następnie do inwertera lub mikroinwertera. Zadaniem tego niezbędnego elementu dla każdego schematu instalacji fotowoltaicznej jest zmiana prądu stałego na prąd zmienny. Ostatecznie tak uzyskaną energię można dystrybuować do gniazdek i zasilać cały system elektryczny gospodarstwa praktycznie bez żadnych dodatkowych kosztów.

Działanie ogniw fotowoltaicznych:

Jak zbudowany jest moduł fotowoltaiczny?

Moduły fotowoltaiczne to określenie na pojedyncze lub częściej kilka sprzężonych ze sobą paneli słonecznych w jeden system. Jak wspomnieliśmy, rdzeniem każdego modułu fotowoltaicznego jest półprzewodnik – krzem. To właśnie jego rodzaje determinują podstawowe dostępne typy paneli fotowoltaicznych. Do najpopularniejszych zaliczyć należy:

 • panele fotowoltaiczne monokrystaliczne – stworzone z tego samego kryształu krzemu, mają zwykle ciemniejszy kolor, a powłoka wizualnie składa się z kwadratów,
 • panele fotowoltaiczne polikrystaliczne – uzyskane z połączenia różnych kryształów, najpowszechniejsze jak projekty instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego, niebieskie, prostokątne,
 • panele fotowoltaiczne cienkowarstwowe (amorficzne) – wykorzystują inny system bez postaci kryształów.

Budowa modułu fotowoltaicznego:

Opracowując schemat instalacji fotowoltaicznej, najwięcej czasu należy przeznaczyć na wybór odpowiednich ogniw PV. Aby zyskać najwięcej oszczędności i zwiększyć atrakcyjność inwestycji, konieczna jest też analiza paneli fotowoltaicznych pod względem takich parametrów, jak moc, wydajność energetyczna, jakość i okres gwarancyjny. Warto zwrócić uwagę na dostępne dofinansowania na fotowoltaikę.

Przykładowy schemat instalacji fotowoltaicznej

Każdy schemat instalacji FV składa się z paneli fotowoltaicznych, które dzięki zjawisku fotowoltaicznemu pozyskują darmową energię ze słońca. Moduły umiejscowione są na konstrukcji wsporczej – nadachowej lub nagruntowej (stelaż konstrukcyjny). Kolejną częścią jest falownik, zwany także inwerterem, dzięki pracy którego kontroluje się dokładnie cały proces i uzyskuje finalnie odpowiedni prąd zmienny. Klasyczny inwerter podłączony jest do całego modułu, składającego się nawet z kilkunastu lub kilkudziesięciu paneli fotowoltaicznych. W zakresie schematu podłączenia fotowoltaiki należy pamiętać o tym, że w przypadku wyboru mikroinwerterów tego typu urządzenia będzie trzeba podłączyć do każdego z panelu PV osobno. Obowiązuje wówczas zasada: jeden panel fotowoltaiczny na jeden mikroinwerter. Bez względu na rodzaj falownika następnym, niemniej istotnym, elementu każdego przykładowego projektu instalacji fotowoltaicznej jest licznik dwukierunkowy. Zgodnie ze schematem licznik dwukierunkowy musi być podłączony do sieci energetycznej, dzięki czemu możliwe będzie oddawanie nadwyżek energii w zamian za większe oszczędności na rachunku w przyszłości, jeśli zajdzie potrzeba poboru prądu.

Wskazówki/informacje pomocne przy projektowaniu schematu instalacji fotowoltaicznej

Istnieje wiele rodzajów schematów instalacji fotowoltaicznych. Powyżej przedstawiony zarys należy do systemów profesjonalnych, czyli takich, które umożliwiają magazynowanie energii. Oprócz tego można zdecydować się na system prosty, w którym panele fotowoltaiczne zasilają bezpośrednio dane urządzenia. Kolejnym wariantem jest system umiarkowany. Schemat instalacji fotowoltaicznej będzie wówczas zawierał inwerter (lub mikroinwerter), ale nie będzie umożliwiał magazynowania.

Przy wyborze schematu fotowoltaicznego należy przede wszystkim oszacować indywidualne potrzeby. Warto uwzględnić następujące porady:

 • jeśli ważna jest dla ciebie możliwość oddawania nadmiaru energii w zamian za późniejszy pobór z sieci na preferencyjnych warunkach, to koniecznie wybierz pełny schemat instalacji PV,
 • korzystając z prądu zmiennego (większość zastosowania w domach jednorodzinnych), zawsze upewnij się, czy schemat instalacji zawiera falownik,
 • prawidłowy schemat instalacji fotowoltaicznej to nie wszystko – zwróć uwagę na parametry najważniejszych komponentów takich, jak same panele fotowoltaicznej.

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej pod względem przyłączenia do sieci można podzielić na trzy warianty:

 • instalacja fotowoltaiczna off-grid,
 • instalacja fotowoltaiczna on-grid,
 • instalacja hybrydowa.

Jedynie drugi i trzeci system zakłada podłączenie fotowoltaiki do sieci. Schemat podłączenia instalacji do sieci typu on-grid jest najczęściej tożsamy z systemem profesjonalnym. Podstawowym urządzeniem odpowiadającym za magazynowanie jest licznik dwukierunkowy. Ciekawym rozwiązaniem mogą też być panele fotowoltaiczne w instalacji hybrydowej. Taka opcja pozwala na dodatkowe zabezpieczenia związane z ewentualną awarią sieci energetycznej.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

05 Dec 2003 09:00 1260964

 • #1

  User removed accountUser removed account  

  #1

  W tym temacie proszę zamieszczać schematy i instrukcje napraw motorowerów, motocykli.
  Kilka obowiązujących zasad.
  1. przed zamieszczeniem pliku należy sprawdzić czy nie istnieje identyczny w bazie forum
  2. nie pytamy o schematy.
  3. nie prowadzimy dyskusji.
  4. plik musi być dokładnie opisany.
  5. zamieszczony plik nie może naruszać praw autorskich.

 • #2AmbrozyaghLevel 12  #2

  Schemat instalacji elektrycznej do motoroweru Stella

 • #3tOczekLevel 11  #3

  Schemat wsk125

 • #4bolekCBX#4

  Załączam schemat elektryczny Hondy CBX '81 6-cyl.

 • #5#5

  Diagram postępowania przy wyszukiwaniu usterek obwodu ładowania akumulatora dla motocykli japońskich

 • #6SEBI. I#6

  Pare schematów instalacji HONDA XL 500S
  Instalacje 6V i 12V

 • #7marek_mrkLevel 14  #7

  Simson KR-50 i S-50 B2 schematy elektryczne.

 • #8#8

  Simson 50 C
  50 CE
  501 C
  501 CE
  501 CoD
  50 CE - 80 CE

 • #9

 • #10

 • #11faberLevel 24  #11

  instalacja, wtrysk, starter do Hondy CB400F.

 • #12Stasiu#12

  2003 Harley Wiring Diagrams

 • #13#13

  Jawy 50, 250, 354, 505, 638, 640,

 • #14#14

  motorowery: motorynki 50, 301, motorowery 110, 200, Ogar 210

 • #15

 • #16hefid

  R. I. P. Meritorious for the elektroda. pl

 • #17korelianLevel 19  

 • #18

 • #19GostekLevel 17  #19

  YAMAHA. YZF-R6L. e. R6CL

  Cały schemat elektryczny i schemat okablowania.Jak by ktoś potrzebował, to mam całą dokumentację.

 • #20#20

  YAMAHA DT125 LC
  Schemat instalacji elektrycznej

 • #21Wlodek83#21

  Schemat instalacji elektrycznej Suzuki GSX 400 FZ

 • #22#22

  SUZUKKI Gs500E Schematics

 • #23wscad#23

  Trzy fazowy regulator napięcia, do motoru.

 • #24henryk61Level 21  #24

  Skuter PAX50, schemat trochę był zaolejony.
  0030Z-GR2 0000 -drugi
  0030Z-GR2 7000 -pierwszy

 • #25Janek BieńLevel 18  #25

  schemat modułu zapłonowego SIMSON

 • #26#26

  Schematy regulatorów ładowania - przerywacz kierunkowskazów do SIMSONA
  pomocne przy naprawach najczęściej uszkodzeniu ulega tyrystor lub komparator TA761
  można stosować jako zamienniki dowolne tyrystory w obudowie TO220 około 100V/4A
  jako zamiennik TA761 można zastosować LM311 wymaga to jednak przeróbki druku lub wlutowania na przedłużonych pinach za pomocą kawałka srebrzanki po odpowiednim dopasowaniu wyprowadzeń

 • #27#27

  Zamieszczam schemat regulatora napięcia ładowania akumulatora skutera MACAL
  Regulator ten pełni 2 funkcje
  1 - stabilizacja napięcia ładowania akumulatora
  2 - stabilizacja napięcia zasilania żarówek reflektora świateł mijania oraz drogowych
  regulator wykorzystuje 2 cewki magneta cewka ładowania oraz cewka stabilizacji napięcia zasilania świateł
  układ regulatora napięcia ładowania to typowy układ z tyrystorem jako prostownik jedno połówkowy ( prostuje dodatnie połówki napięcia) z cewki ładowania
  natomiast stabilizator napięcia zasilania świateł kontroluje napięcie wyprostowane mostkiem Greatza pochodzące z cewki stabilizacji jeśli napięcie to przekracza napięcie dopuszczalne załącza drugi tyrystor który zwiera ujemne połówki napięcia z cewki ładowania do masy powoduje to dociążenie całego układu magnetycznego Maneta i spadek napięcia zasilania żarówekskuter trafił w moje ręce z usterka polegająca na paleniu żarówek od świateł gdy zostały załączone światła mijania ( św. mijania-10W / św. drogowe 40w) wielu fachowców wcześniej próbowało cos temu zaradzić zmieniając żarówki na inne o różnych mocach ale to nie przynosiło oczywiście pożądanego rezultatu podejrzewali nawet o uszkodzenie cewek Maneta chcieli przewijać lub wymieniać na inne jednym słowem mieli fantazje heheheidea działania bardzo mi się podoba toteż zechciałem się podzielić tym patentem z Tajwanu na forum
  schemat zawiera oscylogramy oraz zdjęcia modułu
  moduł marki DUCATI energia

 • #28odyszawiercie#28

  Znalazłem schemat do Hondy być może przyda się komuś z was.

 • #29#29

  Schemat silnika 023 DEZAMET

 • #30#30

  Schemat silnika 025 DEZAMET

Schemat instalacji Cafe Cvm721m

Bezpośredni link do pobrania Schemat instalacji Cafe Cvm721m

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schemat instalacji Cafe Cvm721m