Ważne instrukcje bezpieczeństwa Beko C300 Hc

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Beko C300 HC są konieczne do zapewnienia bezpiecznego i skutecznego użytkowania urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się dokładnie z instrukcją oraz przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa. Należy zwracać szczególną uwagę na wszystkie wskazówki dotyczące naprawy, konserwacji i obsługi. Należy także zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego używania zasilania i podłączania urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić i upewnić się, że wszystkie komponenty są właściwie podłączone i wszystkie części są w dobrym stanie. Należy również zwrócić uwagę na wszystkie oznaczenia bezpieczeństwa, które znajdują się na urządzeniu i w instrukcji.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Beko C300 Hc

1

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

i ochrony środowiska

1. 1 Ogólne zasady dotyczące

bezpieczeństwa

Ważne zasady dotyczące bezpie-

czeństwa Przeczytaj je uważnie i

zachowaj na przyszłość Rozdział

ten zawiera instrukcje zacho-

wania

bezpieczeństwa, które

pomogą chronić się przed ryzy-

kiem pożaru, porażenia prądem

elektrycznym, wycieku mikrofal,

obrażeniami ciała lub szkodami

w mieniu. Nieprzestrzeganie tych

instrukcji spowoduje unieważnie-

nie gwarancji.

Produkty firmy Beko spełniają

wszystkie wymogi stosownych

norm bezpieczeństwa. W przy-

padku jakiegokolwiek uszko-

dzenia urządzenia lub przewodu

zasilającego, aby uniknąć wszel-

kich zagrożeń, należy oddać je

do naprawy lub wymiany przez

sprzedawcę, punkt serwisowy

lub specjalistę albo autoryzo-

wany serwis. Błędna lub nie-

fachowa naprawa może być

niebezpieczna i powodować za-

grożenie dla użytkowników.

Okap / Instrukcja obsługi

To urządzenie jest przeznaczone

do użytku domowego i podob-

nych zastosowań, na przykład:

– na zapleczu kuchennym

przez personel sklepów, biur

i innych miejsc pracy;

– w gospodarstwach rolnych;

– do użytku przez klientów ho-

teli i innych obiektów nocle-

gowych;

– w pensjonatach.

Urządzenie należy stosować

tylko zgodnie z jego przeznacze-

niem, w sposób opisany w niniej-

szej instrukcji.

Producent nie ponosi odpowie-

dzialności za szkody powstałe w

wyniku nieprawidłowej instalacji

lub niewłaściwego stosowania

produktu.

49 / PL

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i

1

ochrony środowiska

Rozdział ten zawiera instrukcje

zachowania

które ułatwią zabezpieczenie

się przed obrażeniami ciała lub

uszkodzeniem mienia.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji

powoduje

udzielonej gwarancji.

1. 1 Ogólne zasady

bezpieczeństwa

• Urządzenie jest zgodne z

międzynarodowymi normami

bezpieczeństwa.

• To urządzenie może być

obsługiwane przez dzieci w

wieku 8 lat i starsze, osoby

z pewnym upośledzeniem

fizycznym, sensorycznym lub

umysłowym, a także osoby

niemające odpowiedniego

doświadczenia, jeśli udzielono

im instrukcji w zakresie

bezpiecznego

urządzenia

urządzenia odbywa się pod

nadzorem oraz jeśli osoby te

znają zagrożenia z nią związane.

Instrukcja obsługi/Odkurzacza

bezpieczeństwa,

unieważnienie

używania

lub

obsługa

• Dzieci nie mogą bawić się

tym urządzeniem. Dzieci bez

nadzoru nie mogą czyścić ani

konserwować tego urządzania.

• Nie należy używać urządzenia,

jeśli uszkodzony jest jego

przewód zasilający lub ono

samo. Należy skontaktować

się z autoryzowanym punktem

serwisowym.

• Zasilanie z domowej sieci

elektrycznej powinno być

zgodne z informacjami podanymi

na tabliczce znamionowej

urządzenia.

• Sieć elektryczna, w której będzie

używane urządzenie, musi być

zabezpieczona bezpiecznikiem

co najmniej 16 A.

• Z urządzeniem nie należy

używać przedłużaczy.

• Aby zapobiec uszkodzeniu

przewodu zasilającego, należy

dbać, aby nie był ściśnięty,

zagięty, ani nie ocierał się o

ostre krawędzie.

• Nie wolno dotykać urządzenia

ani jego wtyczki, jeśli jest

włączone do gniazdka, mokrymi

ani wilgotnymi dłońmi.

91 / PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Beko C300 Hc

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Beko C300 Hc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Beko C300 Hc