Wskazówka dotycząca montażu Black And Decker Dcm3250b

Montaż Black And Decker Dcm3250b jest dość prosty, ale należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach. Przede wszystkim, miejsce, w którym będzie montowany młynek, powinno być wystarczająco duże, aby móc bezpiecznie i swobodnie pracować. Następnie należy zapoznać się z instrukcją montażu i wykonać wszystkie kroki zgodnie z zaleceniami producenta. Używaj odpowiednich narzędzi do zamocowania młynka, aby upewnić się, że jest on dobrze zamontowany. Podczas montażu należy również upewnić się, że wtyczka jest dobrze dokręcona, a kabel jest wystarczająco daleko od wszelkich źródeł ciepła. Po zakończeniu montażu należy dokładnie sprawdzić, czy wszystko jest dobrze zamontowane i czy wszystkie elementy działają prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca montażu Black And Decker Dcm3250b

Wszystkie pola są wymagane, chyba że zaznaczono inaczej.

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat nowych produktów BLACK+DECKER®, ofert specjalnych i wiele więcej.

User Details

Zapisując się, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BLACK+DECKER. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji.

Wszystkie pola są wymagane, chyba że zaznaczono inaczej.

Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje na temat nowych produktów BLACK+DECKER®, ofert specjalnych i wiele więcej.

User Details

Zapisując się, Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności BLACK+DECKER. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji.

Ten silnik wyst�puje w wielu rodzajach pojazd�w i w r�nych wariantach. Charakteryzuje si� znacznym zabudowaniem, co dla mechanika mo�e oznacza� pewne ryzyko podczas ustawiania rolki napinaj�cej. Aby umo�liwi� wygodn� wymian� paska proponujemy zapozna� si� z praktyczn�, instrukcj� dotycz�c� monta�u.

Prace przygotowawcze dotycz�ce demonta�u:

• Wymontowa� prawy reflektor
• Wymontowa� przew�d doprowadzaj�cy powietrze
• Zwolni� pojemnik cieczy ch�odz�cej
• Zwolni� z uchwytu pojemnik rezerwowy wspomagania, odsun�� na bok
• Usun�� tylko g�rn� os�on� paska z�batego
• Wymontowa� pomp� pr�niow�
• Wymontowa� doln� os�on�
• Poluzowa� i �ci�gn�� pasek wielorowkowy
• Odkr�ci� 3 �ruby mocuj�ce napinacz
• Wymontowa� pasek nap�d�w pomocniczych

Ustawi� wa� korbowy na GMP. Oznakowanie stopnia zamachu w skrzyni bieg�w musi zbiega� si� z oznakowaniem na obudowie (1) (2) (patrz ilustracja 1).
Zdemontowa� pokryw� zawor�w. Zamontowa� z ty�u linijk� wa�u rozrz�du ustawiaj�c j� w lewo i w prawo za pomoc� odpowiednich szczelinomierzy.
OE (T 3418) Linijka znajduje si� tak�e w zestawie CONTI ®TOOL BOX. (patrz ilustracja 2)

Je�eli nie mo�na zamontowa� linijki, nale�y obr�ci� wa�em korbowym o jeden pe�en obr�t.
U�y� na pompie wtryskowej narz�dzia blokuj�cego (ewentualnie lekko nasmarowa�).
Narz�dzie blokuj�ce: OE (3359)
Tak�e tutaj mo�na skorzysta� z blokady z zestawu CONTI ® TOOL BOX. Lekko poluzowa� 3 �ruby w pod�u�nych otworach. (patrz ilustracja 3)

Uwaga:
Typ A: wymieni� �ruby.
Typ B: �ruby mog� by� nadal u�ywane.

Wskaz�wka:
W �adnym razie nie wolno odkr�ci� g��wnej nakr�tki piasty pompy wtryskowej.

Dalsze post�powanie:
Za�o�y� mostek silnikowy lub zabezpieczy � odpowiednio blok silnikowy (podeprze� silnik). Dopiero teraz mo�na odkr�ci� wewn�trzne �ruby (1) poduszki silnika i zewn�trznego uchwytu (3).
Nast�pnie odkr�ci� �ruby le��ce po�rodku (2).
Usun�� wspornik poduszki silnika.
Teraz wymontowa� uchwyt mocuj�cy silnika (6) odkr�caj�c 3 �ruby mocuj�ce (5) go w bloku silnika (patrz ilustracja 4).

Nast�pnie odkr�ci� t�umik drga�. Wymontowa� �rodkow� i doln� os�on� paska rozrz�du.

Ponownie skontrolowa� pokrywanie si� oznakowania na skrzyni bieg�w. (patrz ilustracja 1)
Dopiero wtedy lekko poluzowa� nakr�tk� rolki napr�aj�cej (3). Rolk� napr�aj�c� poluzowa� za pomoc� dwuotworowego klucza (OE 3387 lub z CONTI ® TOOL BOX) odkr�caj�c w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara. (patrz ilustracja 5) Teraz zdemontowa� pasek z�baty. pl/UserFiles/Image/upload/figure_5. jpg"/>

Nigdy nie wolno przekr�ca� oddzielnie samym ko�em wa�u korbowego lub wa�ka rozrz�du bez zamontowanego paska rozrz�du (niebezpiecze�stwo uszkodzenia silnika).

Monta�:
Zamontowa� przyrz�d przytrzymuj�cy w kole wa�ka rozrz�du. Przyrz�d przytrzymuj�cy: OE (3036, lub z CONTI ® TOOL BOX). �rub� poluzowa� o kilka skr�t�w gwintu. W razie potrzeby zastosowa� na kole wa�ka rozrz�du �ci�gacz i �ci�gn�� ko�o. OE (T- 40001 lub u�y� narz�dzia uniwersalnego z CONTI ® TOOL BOX) (patrz ilustracja 6)

Uwaga:
Linijki wa�u rozrz�du nigdy nie wolno u�ywa� podczas �ci�gania i mocowania ko�a wa�u rozrz�du jako przytrzymywacza.
OT – sprawdzi� jeszcze raz oznakowanie. (patrz ilustracja 1) Teraz mo�na za�o�y� nowy pasek z�baty, zak�adaj�c go w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara.

Wskaz�wka dotycz�ca monta�u rolki napinaj�cej:
Przytrzymywacz p�yty g��wnej koniecznie musi le�e� we wg��bieniu.
Ustawi� ko�o pompy wtryskowej mniej wi�cej po�rodku pod�u�nych otwor�w.
Zdemontowane ko�o wa�u razem z paskiem rozrz�du ponownie zamontowa� lekko dokr�caj�c r�k� �rub�.
Ko�o wa�u rozrz�du musi si� jeszcze da� kr�ci� na sto�ku. (patrz ilustracja 7)

Teraz nale�y przekr�ci� rolk� napr�aj�c� w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz�wek zegara, stosuj�c dwuotworowy dokr�cacz nakr�tek (z CONTI ® TOOL BOX). Naci�cia i oznakowania na przodzie rolki napinaj�cej koniecznie musz� si� pokrywa�. Nast�pnie nale�y przykr�ci� nakr�tk� rolki napinaj�cej z si�� 20 Nm (3) (patrz ilustracja. pl/UserFiles/Image/upload/figure_8. jpg"/>

Je�li przypadkiem mimo�r�d zosta� zbyt mocno przykr�cony, nale�y najpierw ca�kowicie poluzowa� rolk� napinaj�c�, a potem ponownie napi��.
OT – ponownie sprawdzi� oznakowanie (patrz ilustracja 1).

Doci�gn�� �rub� ko�a wa�u rozrz�du do 45 Nm.
Przy luzowaniu ponownie u�y� przyrz�du przytrzymuj�cego. (OE 3036 lub CONTI ® TOOL BOX) (patrz ilustracja 9)

Dokr�ci� lu�ne �ruby ko�a pompy wtryskowej.
(Uwaga: w razie potrzeby nale�y wymieni� �ruby! ).
Momenty dokr�caj�ce:
�ruby wersja A: 20 Nm
�ruba (y) wersja B: 25 Nm
(patrz ilustracja 3)
Usun�� linijk� wa�u rozrz�du (patrz ilustracja 2).
Usun�� blokuj�ce narz�dzia z pompy wtryskowej.
Obr�ci� wa�em korbowym dwa razy w kierunku pracy silnika.
Oznaczenia musz� si� ponownie pokrywa�.

Bardzo wa�na czynno�ci� jest ustawienie napi�cia paska rozrz�du: w przypadku niew�a�ciwego post�powania mo�e doj�� w wyniku zbyt ma�ego napi�cia paska z�batego do uszkodzenia rolki napinaj�cej

Zasady post�powania:
Zamontowa� linijk� wa�u rozrz�du. U�y� narz�dzi blokuj�cych. Napi�cie paska z�batego ewentualnie ponownie skontrolowa� na rolce napinaj�cej za pomoc� lusterka. Oznakowania na rolce musz� si� koniecznie pokrywa�. (patrz ilustracja 10). W razie potrzeby wyregulowa� i po 2 kolejnych obrotach silnika ponownie skontrolowa� stosuj�c takie same kroki jak opisano powy�ej.
Dalszy monta� w odwrotnej kolejno�ci ni� demonta�. pl/UserFiles/Image/upload/figure_10. jpg"/>

�ruby poduszki silnika musz� dok�adnie dochodzi� do kraw�dzi (patrz ilustracja 4).
Poduszka silnika musi by� ustawiona r�wnolegle do silnika.

Pasek nap�d�w pomocniczych nale�y sprawdzi� pod k�tem jego stanu, w razie potrzeby wymieni� na nowy. Napinacz skontrolowa� pod k�tem ich funkcjonowania:

Po uruchomieniu silnika:
Skontrolowa� czy nie wyst�puj� jakie� dziwne odg�osy. W razie potrzeby sprawdzi� napr�enie.
Nowe �ruby ko�a pompy wtryskowej (wersja A) dokr�ci� o kolejne 90�. (patrz ilustracja 3)
Dalszy monta� w odwrotnej kolejno�ci jak demonta�. Sprawdzi� ustawienie reflektora i ewentualnie je wyregulowa�.
Przeprowadzi� jazd� pr�bn�. Wymian� paska rozrz�du oznaczy� na naklejce (patrz ilustracja 11

Zrod�o: www. pl

Wskazówka dotycząca montażu Black And Decker Dcm3250b

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca montażu Black And Decker Dcm3250b

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca montażu Black And Decker Dcm3250b