Zaawansowany podręcznik użytkownika Aeg T7dbe38s

Aeg T7dbe38s to zaawansowany podręcznik użytkownika, który został stworzony specjalnie dla użytkowników urządzenia Aeg T7dbe38s. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji urządzenia, w tym instalacji, konfiguracji, użytkowania, a także naprawy i konserwacji. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa, aby pomóc użytkownikom zapewnić bezpieczne i bezproblemowe użytkowanie urządzenia. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące instalowania i konfigurowania oprogramowania, a także szczegółowe informacje na temat użytkowania urządzenia. Zaawansowany podręcznik użytkownika Aeg T7dbe38s jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich użytkowników Aeg T7dbe38s.

Ostatnia aktualizacja: Zaawansowany podręcznik użytkownika Aeg T7dbe38s

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX B3191-5-M. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX B3191-5-M będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX B3191-5-M

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX B3191-5-M (1877 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX B3191-5-M

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] B3191-5Instrukcja obs³ugiPiekarnik elektryczny do zabudowy2Spis treoeciDziêkujemy za wybranie jednego z naszych produktów o wysokiej jakooeci. Aby zapewniæ optymalne i prawid³owe dzia³anie Pañstwa urz¹dzenia prosimy o dok³adne przeczytanie niniejszej instrukcji obs³ugi. Pozwoli to Pañstwu na doskona³e i najbardziej wydajne kierowanie wszystkimi procesami. Zalecamy przechowywanie instrukcji obs³ugi w bezpiecznym miejscu, co pozwoli na korzystanie z niej równie¿ w przysz³ooeci. [... ] · Ró¿nica w poziomach, na których pieczone s¹ potrawy, mo¿e spowodowaæ w pocz¹tkowym stadium pieczenia ró¿ne zrumienianie potraw. W tym przypadku nie nale¿y zmieniaæ ustawieñ temperatury. Ró¿nice w rumienieniu wyrównuj¹ siê w trakcie procesu pieczenia. · Nowy piekarnik mo¿e inaczej zachowywaæ siê podczas pieczenia/sma¿enia ni¿ dotychczas stosowane przez Pañstwa urz¹dzenie. W zwi¹zku z tym nale¿y dopasowaæ stosowane zazwyczaj ustawienia (temperatura, czas pieczenia/sma¿enia) i poziomy wsadów do ustawieñ zalecanych w przedstawionych poni¿ej tabelach. Gdy pieczenie trwa d³ugo, piekarnik mo¿na wy³¹czyæ 10 minut przed up³ywem czasu pieczenia, w ten sposób wykorzystuje siê zgromadzone ciep³o. Dane w tabeli dotycz¹ zimnego piekarnika (o ile nie zaznaczono inaczej).Tabela pieczeniaRodzaj wypieku Wypiek w formach Ciasto typu babka Babka piaskowa/ królewiec Tort biszkoptowy Tort biszkoptowy Spód do tortu z ciasta kruchego Spód do tortu z ciasta ukrêcanego Kryty jab³ecznik Apple Pie (2formy Ø20cm, ustawione po przek¹tnej) Apple Pie (2formy Ø20cm, ustawione po przek¹tnej) Tort pikantny (np. Quiche Lorraine) Termoobieg Termoobieg Termoobieg Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³ Termoobieg Gr¿anie góra/dó³ Termoobieg 1 1 1 1 3 3 1 1 150-160 140-160 140 160 180-200 150-170 170-190 160 0:50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 0:25-0:40 0:10-0:25 0:20-0:25 0:50-1:00 1:10-1:30 Funkcja piekarnika Prowadn ica Temperatura w °C Czas godzin: min.Gr¿anie góra/dó³11801:10-1:30180-2000:30-1:10Zastosowania, tabele i rady19Rodzaj wypieku Tort serowy Warkocz/wianek dro¿d¿owy Strucla bo¿onarodzeniowa Chleb (chleb ¿ytni) -najpierw -potem Ptysie/eklerki Rolada biszkoptowa Suche ciasto z kruszonk¹ Ciasto maoelane/cukrowe Ciasto owocowe (na cieoecie dro¿d¿owym/ ukrêcanym)2) Ciasto owocowe (na cieoecie dro¿d¿owym/ ukrêcanym)2) Ciasto owocowe na kruchym spodzie Ciasta na blasze ze sk³adnikami delikatnymi (n. ser, oemietana, budyñ) Pizza (z du¿¹ ilooeci¹ sk³adników)2 Pizza (cienka) Podp³omyk Wähen (ciasto szwajcarskie) Drobne wypieki Kruche ciasteczka Kruche ciasteczka Ciasteczka wyciskane Ciasteczka wyciskane Ciasteczka wyciskaneFunkcja piekarnika Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³Prowadn ica 1 3 3 1Temperatura w °C 170-190 170-190 160-1801) 2501) 160-180 160-1701) 180-2001) 150-160 190-2101) 150Czas godzin: min. 1:00-1:30 0:30-0:40 0:40-1:00Wypieki na blachach do pieczenia0:20 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 0:35-0:50Termoobieg Gr¿anie góra/dó³ Termoobieg Gr¿anie góra/dó³ Termoobieg3 3 3 3 331700:35-0:50Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³3 3170-190 160-1801)0:40-1:20 0:40-1:20Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³1 1 1 1190-2101) 230-2501) 250-270 200-2200:30-1:00 0:10-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50Termoobieg Termoobieg Termoobieg Termoobieg Gr¿anie góra/dó³3 1/3 3 1/3 3150-160 150-160 140 140 1601)0:06-0:20 0:06-0:20 0:20-0:30 0:25-0:40 0:20-0:3020Rodzaj wypieku Ciasteczka z ciasta ukrêcanego Ciasteczka z ciasta ukrêcanego Wypieki z bia³ka, bezy Makaroniki Drobne wypieki dro¿d¿owe Drobne wypieki z ciasta francuskiego Bu³ka Bu³ka Small Ciasteczka (20sztuk/blacha) Small Ciasteczka (20sztuk/blacha) Small Ciasteczka (20sztuk/blacha)Funkcja piekarnika Termoobieg Termoobieg Termoobieg Termoobieg Termoobieg Termoobieg Termoobieg Gr¿anie góra/dó³ Termoobieg Termoobieg Gr¿anie góra/dó³Prowadn ica 3 1/3 3 3 3 3 3 3 3 1/4 3Temperatura w °C 150-160 150-160 80-100 100-120 150-160 170-1801) 1601) 1801)Czas godzin: min. 0:15-0:20 0:15-0:20 2:00-2:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 0:20-0:35 0:20-0:35 0:20-0:30 0:25-0:40 0:20-0:301401) 1401) 1701)1)Rozgrzaæ piekarnik 2)Stosowaæ blachê uniwersaln¹ lub brytfankêWskazówki dotycz¹ce pieczeniaEfekt pieczenia Mo¿liwa przyczyna OErodek zaradczy Wsun¹æ ciasto ni¿ej Zmniejszyæ nieco temperaturê pieczenia Przed³u¿yæ czas pieczenia Czasu pieczenia nie mo¿na skróciæ przez podwy¿szenie temperatury pieczenia U¿yæ mniejszej ilooeci p³ynu Nale¿y przestrzegaæ czasu ukrêcania, przede wszystkim w przypadku korzystania z robotów kuchennych Ciasto jest za jasne na Wybrana prowadnica na z³ej spodzie wysokooeci Ciasto siê zapada (staje siê lepkie, gliniaste, oddziela siê woda) Za wysoka temperatura pieczenia Za krótki czas pieczeniaZa du¿o p³ynu w cieoecie21Efekt pieczenia Ciasto jest za sucheMo¿liwa przyczynaOErodek zaradczyZa niska temperatura pieczenia Ustawiæ wy¿sz¹ temperaturê pieczenia Za d³ugi czas pieczenia Skróciæ czas pieczenia Zmniejszyæ temperaturê pieczenia i przed³u¿yæ czas pieczenia Rozprowadziæ ciasto równomiernie na blasze Zwiêkszyæ nieco temperaturê pieczenia Za wysoka temperatura pieczenia i za krótki czas pieczenia Ciasto jest nierównomiernie rozprowadzoneCiasto nieregularnie siê zrumieniaCiasto nie jest gotowe Za niska temperatura w podanym czasie pieczeniaTabela Zapiekanki i potrawy opiekanePotrawa Zapiekanka z makaronem Lasagne Potrawy opiekane Warzywa1) Opiekane bagietki1) S³odkie zapiekanki Zapiekanki rybne Warzywa faszerowane 1)Nagrzaæ piekarnik Funkcja piekarnika Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³ Turbo grill Turbo grill Gr¿anie góra/dó³ Gr¿anie góra/dó³ Turbo grill Poziom wsadu 1 1 1 1 1 1 1 Temperatura °C 180-200 180-200 160-170 160-170 180-200 180-200 160-170 Czas godz min 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00Tabela mro¿onych potraw gotowych.Produkt do gotowania Pizza mro¿ona Frytki1) (300-600 g) Funkcja piekarnika Gr¿anie góra/dó³ Poziom wsadu 3 Temperatura °C zgodnie z informacjami producenta 200-220 Czas zgodnie z informacjami producenta zgodnie z informacjami producentaTurbo grill22Produkt do gotowania Bagietki Ciasto owocoweFunkcja piekarnika Gr¿anie góra/dó³Poziom wsadu 3Temperatura °C zgodnie z informacjami producenta zgodnie z informacjami producentaCzas zgodnie z informacjami producenta zgodnie z informacjami producenta1)Uwaga: W czasie pieczenia nale¿y 2 ­ 3 razy obróciæ frytkiPieczenie miêsaFunkcja piekarnika Gr¿anie góra/dó³ lub Turbo grill Naczynia do pieczenia miêsa · Do pieczenia miêsa nadaj¹ siê wszelkie naczynia ¿aroodporne (uwzglêdniæ wskazówki producenta! ) · Du¿e pieczenie mo¿na przygotowywaæ bezpooerednio na blasze lub na ruszcie z pod³o¿on¹ pod niego blach¹. · Wszystkie chude rodzaje miês zalecamy piec w naczyniu do pieczenia z pokrywk¹. · Wszystkie rodzaje miês, które powinny mieæ chrupi¹c¹ powierzchniê, mo¿na piec w garnku przeznaczonym do pieczenia bez pokrywki.Wskazówki dotycz¹ce tabeli pieczenia miêsa Dane w poni¿szej tabeli s¹ wartooeciami orientacyjnymi. · Zaleca siê pieczenie miêsa i ryb w piekarniku w ilooeci powy¿ej 1kg. · Aby zapobiec przypalaniu siê wyciekaj¹cego sosu lub t³uszczu, zaleca siê nalanie niewielkiej ilooeci p³ynu do naczynia, w którym siê piecze. · W razie potrzeby obróciæ pieczeñ (po 1/2 - 2/3 czasu pieczenia). · Du¿e pieczenie i drób polewaæ kilkakrotnie podczas pieczenia powsta³ym sosem. 10 minut przed up³ywem czasu pieczenia, pozwoli to na wykorzystanie zgromadzonego ciep³a.23Rodzaj miêsa Wo³owina Pieczeñ duszona Rostbef lub filet - w oerodku czerwone - w oerodku ró¿owe - upieczone w oerodku Wieprzowina £opatka, karczek, kawa³ek od szynki Kotlet, pieczony peklowany schab Golonkawieprzo wa (podgotowana) Cielêcina Pieczeñ cielêca Golonka cielêca Jagniêcina Udziec jagniêcy, pieczeñ jagniêca Grzbiet jagniêcy Dziczyzna Grzbiet zajêczy, udYce zajêcze do 1 kg Gr¿anie góra/ dó³ 1 2202501) 0:25-0:40 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg Turbo grill Turbo grill 1 1 150-170 160-180 1:15-2:00 1:00-1:30 1 kg 1, 5-2 kg Turbo grill Turbo grill 1 1 160-180 160-180 1:30-2:00 2:00-2:30 1-1, 5 kg Turbo grill 1 160-180 1:30-2:00 na ka¿dy centymetr wysokooeci na ka¿dy centymetr wysokooeci na ka¿dy centymetr wysokooeci 1902001) 180-190 1-1, 5 kg Gr¿anie góra/ dó³ 1 200-250 2:00-2:30 na ka¿dy centymetr wysokooeci Turbo grill 1 0:05-0:06 Ilooeæ Funkcje piekarnika Poziom wsadu Temperatura °C Czas godz. : min.0:06-0:08170-1800:08-0:101-1, 5 kgTurbo grill Turbo grill Turbo grill1 1 1170-180 160-170 150-1701:00-1:30 0:45-1:00 1:30-2:00Pieczeñ rzymska 750 g-1 kg 750 g-1 kg24Rodzaj miêsa Grzbiet sarni/ jeleni Udziec sarni/ jeleni Drób Czêoeci z drobiu Po³ówka kurczaka kurczak, pularda Kaczka Gêoe Indyk Indyk Ryba (duszona) Ryby w ca³ooeci 1)Nagrzaæ piekarnikIlooeæ 1, 5-2 kg 1, 5-2 kgFunkcje piekarnika Gr¿anie góra/ dó³ Gr¿anie góra/ dó³Poziom wsadu 1 1Temperatura °C 210-220 200-210Czas godz. : min. 1:15-1:45 1:30-2:15po 200250g po 400500g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kgTurbo grill Turbo grill Turbo grill Turbo grill Turbo grill Turbo grill Turbo grill Gr¿anie góra/ dó³1 1 1 1 1 1 1200-220 190-210 190-210 180-200 160-180 160-180 140-1600:35-0:50 0:35-0:50 0:45-1:15 1:15-1:45 2:30-3:30 1:45-2:30 2:30-4:00210-2200:45-1:15Grillowanie powierzchniowe1 3Funkcja piekarnika Grill temperaturylub Du¿y grillz maksymalnym ustawieniemUwaga: grillowaæ nale¿y tylko przy zamkniêtych drzwiczkach piekarnika. Piekarnik nale¿y rozgrzaæ 5 minut przed rozpoczêciem grillowania: · Do grillowania nale¿y umieoeciæ ruszt na zalecanej wysokooeci poziomu wsadu. · Balchê wy³apuj¹c¹ t³uszcz zawsze wsuwaæ na 1 poziom wsadu od do³u. · Wartooeci czasu grillowania maj¹ charakter orientacyjny. ] Najpierw nale¿y w³o¿yæ mniejsz¹ szybê, a nastêpnie wiêksz¹.2. Chwyciæ z obu stron os³onê drzwi (B), oprzeæ o wewnêtrzn¹ stronê krawêdzi drzwiczek i na³o¿yæ os³onê (B) na górn¹ krawêdY drzwi.Po zewnêtrznej stronie os³ony drzwiczek (B) znajduje siê szyna prowadz¹ca (C). Nale¿y j¹ wsun¹æ pomiêdzy zewnêtrzn¹ szybê drzwiow¹ a k¹t prowadzenia (D). Zamkniêcie os³ony (E) musi siê zatrzasn¹æ.36Czyszczenie i pielêgnacja3. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX B3191-5-M

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX B3191-5-M.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Zobacz poniższy poradnik dla AEG T7DBE835. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące AEG T7DBE835, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji AEG T7DBE835. Upewnij się, że opisujesz trudności z AEG T7DBE835 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o AEG T7DBE835

Marka:
AEG
Produkt:
Suszarki
Model/nazwa:
T7DBE835
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski

Powiązane produkty AEG T7DBE835

Zaawansowany podręcznik użytkownika Aeg T7dbe38s

Bezpośredni link do pobrania Zaawansowany podręcznik użytkownika Aeg T7dbe38s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zaawansowany podręcznik użytkownika Aeg T7dbe38s